Поділитися сторінкою

Вивчіть X за Y хвилин

Де X=MIPS Assembly

Мова ассемблера MIPS (англ. Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) була написана для роботи з мікропроцесорами MIPS, парадигма яких була описана в 1981 році Джоном Геннессі. Ці RISC процесори використовуються у таких вбудованих системах, як маршрутизатори та мережеві шлюзи.

Детальніше

# Коментарі позначені як'#'

# Всі символи після '#' ігноруються лексичним аналізатором асемблера.

# Зазвичай програми поділяються на .data та .text частини

.data # У цьому розділі дані зберігаються у пам'яті, виділеній в RAM, подібно до змінних
    # в мовах програмування вищого рівня

 # Змінна оголошується наступним чином: [назва]: .[тип] [значення] 
 # Наприклад:
 hello_world: .asciiz "Hello World\n"   # Оголосити текстову змінну
 num1: .word 42              # word - це чисельний тип 32-бітного розряду

 arr1: .word 1, 2, 3, 4, 5         # Масив чисел
 arr2: .byte 'a', 'b'           # Масив буквених символів (розмір кожного - 1 байт)
 buffer: .space 60             # Виділити місце в RAM 
                      # (не очищується, тобто не заповнюється 0)

 # Розміри типів даних
 _byte: .byte 'a'             # 1 байт
 _halfword: .half 53            # 2 байти
 _word: .word 3              # 4 байти
 _float: .float 3.14            # 4 байти
 _double: .double 7.0           # 8 байтів

 .align 2                 # Вирівнювання пам'яті даних, де число
                      # показує кількість байтів, вирівнених 
                      # у степені 2. (.align 2 означає 
                      # чисельне (word) вирівнювання оскільки 
                      # 2^2 = 4 байти)

.text                    # Розділ, що містить інструкції та
                      # логіку програми

.globl _main                # Оголошує назву інструкції як 
                      # глобальну, тобто, яка є доступною для
                      # всіх інших файлів

 _main:                  # програми MIPS виконують інструкції
                      # послідовно, тобто першочергово код
                      # буде виконуватись після цієї позначки

  # Виведемо на екран "hello world"
  la $a0, hello_world           # Завантажує адресу тексту у пам'яті
  li $v0, 4                # Завантажує значення системної
                      # команди (вказуючи тип функціоналу)
  syscall                 # Виконує зазначену системну команду
                      # з обраним аргументом ($a0)

  # Регістри (використовуються, щоб тримати дані протягом виконання програми)
  # $t0 - $t9               # Тимчасові регістри використовуються
                      # для проміжних обчислень всередині
                      # підпрограм (не зберігаються між 
                      # викликами функцій)

  # $s0 - $s7               # Збережені регістри, у яких значення 
                      # зберігаються між викликами підпрограм.
                      # Зазвичай зберігаються у стеку.

  # $a0 - $a3               # Регістри для передачі аргументів для 
                      # підпрограм
  # $v0 - $v1               # Регістри для значень, що повертаються
                      # від викликаної функції

  # Типи інструкції завантаження / збереження
  la $t0, label              # Скопіювати адресу в пам'яті, де 
                      # зберігається значення змінної label 
                      # в регістр $t0
  lw $t0, label              # Скопіювати чисельне значення з пам'яті
  lw $t1, 4($s0)             # Скопіювати чисельне значення з адреси
                      # пам'яті регістра зі зміщенням в 
                      # 4 байти (адреса + 4)
  lb $t2, label              # Скопіювати буквений символ в частину
                      # нижчого порядку регістра $t2
  lb $t2, 0($s0)             # Скопіювати буквений символ з адреси
                      # в $s0 із зсувом 0
  # Подібне використання і 'lh' для halfwords

  sw $t0, label              # Зберегти чисельне значення в адресу в 
                      # пам'яті, що відповідає змінній label
  sw $t0, 8($s0)             # Зберегти чисельне значення в адресу, 
                      # що зазначена у $s0, та зі зсувом у 8 байтів
  # Така ж ідея використання 'sb' та 'sh' для буквених символів та halfwords. 
  # 'sa' не існує


### Математичні операції ###
 _math:
  # Пам'ятаємо, що попередньо потрібно завантажити дані в пам'ять
  lw $t0, num               # Із розділа з даними
  li $t0, 5                # Або безпосередньо з константи
  li $t1, 6
  add $t2, $t0, $t1            # $t2 = $t0 + $t1
  sub $t2, $t0, $t1            # $t2 = $t0 - $t1
  mul $t2, $t0, $t1            # $t2 = $t0 * $t1
  div $t2, $t0, $t1            # $t2 = $t0 / $t1 (Може не підтримуватись
                      # деякими версіями MARS)
  div $t0, $t1              # Виконує $t0 / $t1. Отримати частку можна
                      # за допомогою команди 'mflo', остаток - 'mfhi'

  # Бітовий зсув
  sll $t0, $t0, 2             # Побітовий зсув вліво на 2. Біти вищого порядку
                      # не зберігаються, нищого - заповнюються 0
  sllv $t0, $t1, $t2           # Зсув вліво зі змінною кількістю у
                      # регістрі
  srl $t0, $t0, 5             # Побітовий зсув вправо на 5 (не зберігає 
                      # біти, біти зліва заповнюються 0)
  srlv $t0, $t1, $t2           # Зсув вправо зі змінною кількістю у
                      # регістрі
  sra $t0, $t0, 7             # Побітовий арифметичний зсув вправо 
                      # (зберігає біти)
  srav $t0, $t1, $t2           # Зсув вправо зі змінною кількістю у 
                      # регістрі зі збереження значеннь бітів

  # Побітові операції
  and $t0, $t1, $t2            # Побітове І (AND)
  andi $t0, $t1, 0xFFF          # Побітове І з безпосереднім значенням
  or $t0, $t1, $t2            # Побітове АБО (OR)
  ori $t0, $t1, 0xFFF           # Побітове АБО з безпосереднім значенням
  xor $t0, $t1, $t2            # Побітова виключна диз'юнкція (XOR)
  xori $t0, $t1, 0xFFF          # Побітове XOR з безпосереднім значенням
  nor $t0, $t1, $t2            # Побітова стрілка Пірса (NOR)

## Розгалуження ##
 _branching:
  # В основному інструкції розгалуження мають наступну форму:
  # <instr> <reg1> <reg2> <label>
  # де label - це назва змінної, в яку ми хочемо перейти, якщо зазначене твердження
  # правдиве

  beq $t0, $t1, reg_eq          # Перейдемо у розгалуження reg_eq
                      # якщо $t0 == $t1, інакше -
                      # виконати наступний рядок
  bne $t0, $t1, reg_neq          # Розгалужується, якщо $t0 != $t1
  b branch_target             # Розгалуження без умови завжди виконується
  beqz $t0, req_eq_zero          # Розгалужується, якщо $t0 == 0
  bnez $t0, req_neq_zero         # Розгалужується, якщо $t0 != 0
  bgt $t0, $t1, t0_gt_t1         # Розгалужується, якщо $t0 > $t1
  bge $t0, $t1, t0_gte_t1         # Розгалужується, якщо $t0 >= $t1
  bgtz $t0, t0_gt0            # Розгалужується, якщо $t0 > 0
  blt $t0, $t1, t0_gt_t1         # Розгалужується, якщо $t0 < $t1
  ble $t0, $t1, t0_gte_t1         # Розгалужується, якщо $t0 <= $t1
  bltz $t0, t0_lt0            # Розгалужується, якщо $t0 < 0
  slt $s0, $t0, $t1            # Інструкція, що посилає сигнал коли
                      # $t0 < $t1, результат зберігається в $s0 
                      # (1 - правдиве твердження)

  # Просте твердження якщо (if)
  # if (i == j)
  #   f = g + h;
  # f = f - i;

  # Нехай $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h, $s3 = i, $s4 = j
  bne $s3, $s4, L1 # if (i !=j)
  add $s0, $s1, $s2 # f = g + h

  L1:
   sub $s0, $s0, $s3 # f = f - i

  # Нижче наведений приклад знаходження максимального значення з 3 чисел
  # Пряма трансляція в Java з логіки MIPS:
  # if (a > b)
  #  if (a > c)
  #   max = a;
  #  else
  #   max = c;
  # else
  #   max = b;
  #  else
  #   max = c;

  # Нехай $s0 = a, $s1 = b, $s2 = c, $v0 = повернути регістр
  ble $s0, $s1, a_LTE_b          # якщо (a <= b) розгалуження(a_LTE_b)
  ble $s0, $s2, max_C           # якщо (a > b && a <=c) розгалуження(max_C)
  move $v0, $s0              # інакше [a > b && a > c] max = a
  j done                 # Перейти в кінець програми

  a_LTE_b:                # Мітка розгалуження, коли a <= b
   ble $s1, $s2, max_C          # якщо (a <= b && b <= c) розгалуження(max_C)
   move $v0, $s1             # якщо (a <= b && b > c) max = b
   j done                # Перейти в кінець програми

  max_C:
   move $v0, $s2             # max = c

  done:                  # Кінець програми

## Цикли ##
 _loops:
  # Цикл складається з умови виходу та з інструкції переходу після його завершення
  li $t0, 0
  while:
   bgt $t0, 10, end_while        # Коли $t0 менше 10, продовжувати ітерації
   addi $t0, $t0, 1           # Збільшити значення
   j while                # Перейти на початок циклу
  end_while:

  # Транспонування 2D матриці
  # Припустимо, що $a0 зберігає адресу цілочисельної матриці розмірністю 3 x 3
  li $t0, 0                # Лічильник для i
  li $t1, 0                # Лічильник для j
  matrix_row:
   bgt $t0, 3, matrix_row_end

   matrix_col:
    bgt $t1, 3, matrix_col_end

    # ...

    addi $t1, $t1, 1         # Збільшити лічильник стовпця (col)
   matrix_col_end:

   # ...

   addi $t0, $t0, 1
  matrix_row_end:

## Функції ##
 _functions:
  # Функції - це процедури, що викликаються, приймають аргументи та повертають значення

  main:                 # Програма починається з головної функції
   jal return_1            # jal збереже поточний ПЦ (програмний центр) в $ra,
                     # а потім перейде до return_1

   # Як передати аргументи?
   # По-перше, ми маємо передати значення аргументів у регістри аргументів
   li $a0, 1
   li $a1, 2
   jal sum               # Тепер ми можемо викликати функцію

   # Як щодо рекурсії?
   # Тут потрібно дещо більше роботи оскільки ми маємо впевнитись, що ми збережемо
   # та зчитаємо попередній ПЦ в $ra, оскільки jal автоматично перепише її при виклику
   li $a0, 3
   jal fact

   li $v0, 10
   syscall

  # Ця функція повертає 1
  return_1:
   li $v0, 1              # Завантажити val в регіст $v0
   jr $ra               # Повернутись до попереднього ПЦ і продовжити виконання 


  # Функція з двома аргументами
  sum:
   add $v0, $a0, $a1
   jr $ra               # Повернутись

  # Рекурсивна функція, яка знаходить факторіал
  fact:
   addi $sp, $sp, -8          # Виділити місце в стеку
   sw $s0, ($sp)            # Зберегти регістр, що містить поточне число
   sw $ra, 4($sp)           # Зберегти попередній ПЦ

   li $v0, 1              # Проініціалізувати значення, що повертатиметься
   beq $a0, 0, fact_done        # Закінчити, якщо параметр 0

   # Інакше, продовжити рекурсію
   move $s0, $a0            # Скопіювати $a0 в $s0
   sub $a0, $a0, 1
   jal fact

   mul $v0, $s0, $v0          # Множення

   fact_done:
    lw $s0, ($sp)
    lw $ra, ($sp)           # Відновити ПЦ
    addi $sp, $sp, 8

    jr $ra

## Макроси ##
 _macros:
  # Макроси надзвичайно корисні для заміни блоків коду, що повторюються, за допомогою
  # однієї змінної, для покращення читабельності
  # Це не заміна функцій.
  # Вони мають бути оголошені перед використанням

  # Макрос для виведення нових рядків (оскільки операція досить часто виконується)
  .macro println()
   la $a0, newline           # Значення нового рядка зберігатиметься тут
   li $v0, 4
   syscall
  .end_macro

  println()               # Асемблер скопіює цей блок коду сюди
                     # перед тим, як виконувати його

  # Можна передавати параметри у макроси.
  # Параметри позначаються знаком '%' з довільною назвою
  .macro print_int(%num)
   li $v0, 1
   lw $a0, %num
   syscall
  .end_macro

  li $t0, 1
  print_int($t0)

  # Значення також можна передавати безпосередньо в макроси
  .macro immediates(%a, %b)
   add $t0, %a, %b
  .end_macro

  immediates(3, 5)

  # Одночасно із назвами змінних
  .macro print(%string)
   la $a0, %string
   li $v0, 4
   syscall
  .end_macro

  print(hello_world)

## Масиви ##
.data
 list: .word 3, 0, 1, 2, 6         # Це масив чисел
 char_arr: .asciiz "hello"         # Це текстовий масив
 buffer: .space 128            # Виділяє блок пам'яті, що
                      # автоматично не очищується
                      # Ці блоки пам'яті вирівнені
                      # вирівнені поруч один з одним

.text
 la $s0, list               # Завантажити адресу списку
 li $t0, 0                 # Лічильник
 li $t1, 5                 # Довжина списку

 loop:
  bgt $t0, $t1, end_loop

  lw $a0, ($s0)
  li $v0, 1
  syscall                 # Вивести число

  addi $s0, $s0, 4            # Розмір числа - 4 байти
  addi $t0, $t0, 1            # Збільшити
  j loop
 end_loop:

## Включення ##
# Потрібно для імпорту сторонніх файлів у програму (насправді, код з цього файлу 
# копіюється та вставляється в місце, де оголошений імпорт)
.include "somefile.asm"

Маєте пораду? А може, виправлення? Відкрийте Issue у GitHub-репозиторії або зробіть pull request самостійно!

Автор початкової версії Stanley Lim, оновлено 1 авторами.