Поділитися сторінкою

Вивчіть X за Y хвилин

Де X=java

Java є об’єктно-орієнтованою мовою програмування загального призначення з підтримкою паралельного програмування, яка базується на класах. Детальніше читайте тут, англ.

// Однорядковий коментар починається з //
/*
Багаторядковий коментар виглядає так.
*/
/**
JavaDoc-коментар виглядає так. Використовується для опису класу та членів класу.
*/

// Імпорт класу ArrayList з пакета java.util
import java.util.ArrayList;
// Імпорт усіх класів з пакета java.security
import java.security.*;

// Кожний .java файл містить один зовнішній публічний клас, ім’я якого співпадає
// з іменем файлу.
public class LearnJava {

  // Для запуску програма, написана на java, повинна мати точку входу у вигляді методу main.
  public static void main (String[] args) {

    // Використання System.out.println() для виводу на друк рядків.
    System.out.println("Привіт, світе!");
    System.out.println(
      " Ціле число: " + 10 +
      " Число з рухомою комою подвійної точности: " + 3.14 +
      " Булеве значення: " + true);

    // Для друку без переходу на новий рядок використовується System.out.print().
    System.out.print("Привіт, ");
    System.out.print("світе");

    // Використання System.out.printf() для простого форматованого виводу на друк.
    System.out.printf("pi = %.5f", Math.PI); // => pi = 3.14159

    ///////////////////////////////////////
    // Змінні
    ///////////////////////////////////////

    /*
    * Оголошення змінних
    */
    // Для оголошення змінних використовується формат <тип> <змінна>
    int fooInt;
    // Оголошення декількох змінних одного типу <тип> <ім’я1>, <ім’я2>, <ім’я3>
    int fooInt1, fooInt2, fooInt3;

    /*
    * Ініціалізація змінних
    */

    // Ініціалізація змінної з використанням формату <тип> <ім’я> = <значення>
    int fooInt = 1;
    // Ініціалізація декількох змінних одного типу з одним значенням <тип> <ім’я1>, <ім’я2>, <ім’я3> = <значення>
    int fooInt1, fooInt2, fooInt3;
    fooInt1 = fooInt2 = fooInt3 = 1;

    /*
    * Типи змінних
    */
    // Байт — 8-бітне ціле число зі знаком
    // (-128 <= byte <= 127)
    byte fooByte = 100;

    // Short — 16-бітне ціле число зі знаком
    // (-32 768 <= short <= 32 767)
    short fooShort = 10000;

    // Integer — 32-бітне ціле число зі знаком
    // (-2 147 483 648 <= int <= 2 147 483 647)
    int fooInt = 1;

    // Long — 64-бітне ціле число зі знаком
    // (-9 223 372 036 854 775 808 <= long <= 9 223 372 036 854 775 807)
    long fooLong = 100000L;
    // L використовується для позначення того, що число має тип Long;
    // інакше число буде трактуватись як integer.

    // Примітка: Java не має беззнакових типів.

    // Float — 32-бітне число з рухомою комою одиничної точності за стандартом IEEE 754
    // 2^-149 <= float <= (2-2^-23) * 2^127
    float fooFloat = 234.5f;
    // f або F використовується для позначення того, що змінна має тип float;
    // інакше трактується як double.

    // Double — 64-бітне число з рухомою комою подвійної точності за стандартом IEEE 754
    // 2^-1074 <= x <= (2-2^-52) * 2^1023
    double fooDouble = 123.4;

    // Boolean — true & false (істина чи хиба)
    boolean fooBoolean = true;
    boolean barBoolean = false;

    // Char — 16-бітний символ Unicode
    char fooChar = 'A';

    // final - посилання на такі змінні не можуть бути присвоєні іншим об’єктам,
    final int HOURS_I_WORK_PER_WEEK = 9001;
    // але вони можуть мати відкладену ініціалізацію.
    final double E;
    E = 2.71828;


    // BigInteger -Незмінні знакові цілі числа довільної точності
    //
    // BigInteger є типом даних, який дає можливість розробнику виконувати операції
    // з цілими числами, розрядність яких більша за 64 біти. Числа зберігаються у масиві
    // байтів, операції над ними виконуються функціями, які мають клас BigInteger
    //
    // BigInteger можна ініціалізувати, використовуючи масив байтів чи рядок.

    BigInteger fooBigInteger = new BigInteger(fooByteArray);


    // BigDecimal — Незмінні знакові дробові числа довільної точності
    //
    // BigDecimal складається з двох частин: цілого числа довільної точності
    // з немасштабованим значенням та 32-бітного масштабованого цілого числа
    //
    // BigDecimal дозволяє розробникам контролювати десяткове округлення.
    // Рекомендовано використовувати BigDecimal зі значеннями валют
    // і там, де необхідна точність дробових обчислень.
    //
    // BigDecimal може бути ініціалізований типами даних int, long, double або String
    // чи немасштабованим значенням (BigInteger) і масштабованим значенням (int).

    BigDecimal fooBigDecimal = new BigDecimal(fooBigInteger, fooInt);

    // Для дотримання заданої точності рекомендується використовувати
    // конструктор, який приймає String

    BigDecimal tenCents = new BigDecimal("0.1");


    // Рядки
    String fooString = "Це мій рядок!";

    // \n є символом переходу на новий рядок
    String barString = "Друк з нового рядка?\nНема питань!";
    // \t — це символ табуляції
    String bazString = "Хочете додати табуляцію?\tТримайте!";
    System.out.println(fooString);
    System.out.println(barString);
    System.out.println(bazString);

    // Масиви
    // Розмір масиву має бути визначений перед ініціалізацією
    // Наведений формат ілюструє ініціалізацію масивів
    // <тип даних>[] <ім’я змінної> = new <тип даних>[<розмір масиву>];
    // <тип даних> <ім’я змінної>[] = new <тип даних>[<розмір масиву>];
    int[] intArray = new int[10];
    String[] stringArray = new String[1];
    boolean boolArray[] = new boolean[100];

    // Інший шлях оголошення та ініціалізації масиву
    int[] y = {9000, 1000, 1337};
    String names[] = {"Bob", "John", "Fred", "Juan Pedro"};
    boolean bools[] = new boolean[] {true, false, false};

    // Індексація масиву — доступ за елементами
    System.out.println("intArray @ 0: " + intArray[0]);

    // Масиви є змінними та мають нульовий елемент.
    intArray[1] = 1;
    System.out.println("intArray @ 1: " + intArray[1]); // => 1

    // Додатково
    // ArrayLists — Схожі на масив, але мають більший функціонал та змінний розмір.
    // LinkedLists — Реалізація двозв’язного списку. Всі операції
    //        виконуються так, як очікується від
    //        двозв’язного списку.
    // Maps — Множина об’єктів, які пов’язують ключ зі значенням. Map є
    //    інтерфейсом, тому не може бути успадкований.
    //    Типи ключів і значень, які зберігаються в Map, мають
    //    вказуватись у класі, який його реалізує.
    //    Ключ не може повторюватись і пов’язаний лише з одним значенням    
    // HashMaps — Цей клас використовує хеш-таблицю для реалізації інтерфейсу Map.
    //      Це дозволяє виконувати певні операції,
    //      такі, як отримання та вставка елемента,
    //      залишаючись постійними навіть для великої кількості елементів.

    ///////////////////////////////////////
    // Оператори
    ///////////////////////////////////////
    System.out.println("\n->Оператори");

    int i1 = 1, i2 = 2; // Коротка форма присвоєння

    // Арифметичні операції виконуються очевидним способом
    System.out.println("1+2 = " + (i1 + i2)); // => 3
    System.out.println("2-1 = " + (i2 - i1)); // => 1
    System.out.println("2*1 = " + (i2 * i1)); // => 2
    System.out.println("1/2 = " + (i1 / i2)); // => 0 (int/int повертається як int)
    System.out.println("1/2 = " + (i1 / (double)i2)); // => 0.5

    // Ділення з остачею
    System.out.println("11%3 = "+(11 % 3)); // => 2

    // Оператори порівняння
    System.out.println("3 == 2? " + (3 == 2)); // => false
    System.out.println("3 != 2? " + (3 != 2)); // => true
    System.out.println("3 > 2? " + (3 > 2)); // => true
    System.out.println("3 < 2? " + (3 < 2)); // => false
    System.out.println("2 <= 2? " + (2 <= 2)); // => true
    System.out.println("2 >= 2? " + (2 >= 2)); // => true

    // Логічні оператори
    System.out.println("3 > 2 && 2 > 3? " + ((3 > 2) && (2 > 3))); // => false
    System.out.println("3 > 2 || 2 > 3? " + ((3 > 2) || (2 > 3))); // => true
    System.out.println("!(3 == 2)? " + (!(3 == 2))); // => true

    // Бітові оператори!
    /*
    ~   Унарне бітове доповнення
    <<   Знаковий зсув уліво
    >>   Знаковий/Арифметичний зсув управо
    >>>  Беззнаковий/Логічний зсув управо
    &   Бітове І
    ^   Бітови виключне АБО
    |   Бітове АБО
    */

    // Інкремент
    int i = 0;
    System.out.println("\n->Інкремент/Декремент");
    // Оператори ++ і -- здійснюють інкремент та декремент ретроспективно.
    // Якщо вони розташовані перед змінною, операція виконається перед поверненням;
    // якщо після неї — повернеться інкремент або декремент.
    System.out.println(i++); // i = 1, друкує 0 (постінкремент)
    System.out.println(++i); // i = 2, друкує 2 (преінкремент)
    System.out.println(i--); // i = 1, друкує 2 (постдекремент)
    System.out.println(--i); // i = 0, друкує 0 (предекремент)

    ///////////////////////////////////////
    // Керуючі конструкції
    ///////////////////////////////////////
    System.out.println("\n->Керуючі конструкції");

    // Оператор if використовується так само, як у мові C
    int j = 10;
    if (j == 10) {
      System.out.println("Це надрукується");
    } else if (j > 10) {
      System.out.println("А це — ні");
    } else {
      System.out.println("Це — також ні");
    }

    // Цикл з передумовою While
    int fooWhile = 0;
    while(fooWhile < 100) {
      System.out.println(fooWhile);
      // Інкремент лічильника
      // Виконається 100 разів, fooWhile 0,1,2...99
      fooWhile++;
    }
    System.out.println("fooWhile Value: " + fooWhile);

    // Цикл з післяумовою Do While
    int fooDoWhile = 0;
    do {
      System.out.println(fooDoWhile);
      // Інкремент лічильника
      // Виконається 99 разів, fooDoWhile 0->99
      fooDoWhile++;
    } while(fooDoWhile < 100);
    System.out.println("Значення fooDoWhile: " + fooDoWhile);

    // Цикл з параметром For
    // структура циклу => for(<початковий стан>; <умова завершення>; <крок>)
    for (int fooFor = 0; fooFor < 10; fooFor++) {
      System.out.println(fooFor);
      // Виконається 10 разів, fooFor 0->9
    }
    System.out.println("Значення fooFor: " + fooFor);

    // Вихід із вкладеного циклу через мітку
    outer:
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
     for (int j = 0; j < 10; j++) {
      if (i == 5 && j ==5) {
       break outer;
       // вихід із зовнішнього циклу, а не лише внутрішнього
      }
     }
    }

    // Цикл For Each
    // Призначений для перебору масивів та колекцій    
    int[] fooList = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};    

    for (int bar : fooList) {
      System.out.println(bar);
      // Повторюється 9 разів та друкує числа від 1 до 9 на нових рядках
    }

    // Оператор вибору Switch Case
    // Оператор вибору працює з типами даних byte, short, char, int.
    // Також працює з переліками Enum,
    // класом String та класами-обгортками примітивних типів:
    // Character, Byte, Short та Integer.
    int month = 3;
    String monthString;
    switch (month) {
      case 1: monthString = "Січень";
          break;
      case 2: monthString = "Лютий";
          break;
      case 3: monthString = "Березень";
          break;
      default: monthString = "Інший місяць";
           break;
    }
    System.out.println("Результат Switch Case: " + monthString);

    // Починаючи з Java 7 і далі, вибір рядкових змінних здійснюється так:
    String myAnswer = "можливо";
    switch(myAnswer) {
      case "так":
        System.out.println("Ви відповіли «Так».");
        break;
      case "ні":
        System.out.println("Ви відповіли «ні».");
        break;
      case "можливо":
        System.out.println("Ви відповіли «Можливо».");
        break;
      default:
        System.out.println("Ви відповіли «" + myAnswer + "»");
        break;
    }

    // Тернарний оператор вибору
    // Можна використовувати оператор «?» (знак питання) для визначення умови.
    // Читається так: «Якщо (умова) вірна, то <перше значення>, інакше
    // <друге значення>»
    int foo = 5;
    String bar = (foo < 10) ? "A" : "B";
    System.out.println(bar); // Надрукується А, бо умова вірна


    ////////////////////////////////////////
    // Перетворення типів
    ////////////////////////////////////////

    // Перетворення String на Integer
    Integer.parseInt("123");//поверне числову версію рядка "123"

    // Перетворення Integer на String
    Integer.toString(123);//повертає рядкову версію 123

    // Для інших перетворень є наступні класи:
    // Double
    // Long
    // String

    // Приведення типів
    // Тут можна прочитати про приведення об’єктів (англ.):
    // http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/subclasses.html


    ///////////////////////////////////////
    // Класи та функції
    ///////////////////////////////////////

    System.out.println("\n->Класи та функції");

    // (Клас Bicycle наведений нижче)

    // Новий об’єкт класу
    Bicycle trek = new Bicycle();

    // Виклик методу об’єкта
    trek.speedUp(3); // Постійно використовуються методи з назвами set і get
    trek.setCadence(100);

    // toString повертає рядкове представлення об’єкту.
    System.out.println("Інформація про об’єкт trek: " + trek.toString());

    // У Java немає синтаксису для явного створення статичних колекцій.
    // Це можна зробити так:

    private static final Set<String> COUNTRIES = new HashSet<String>();
    static {
      validCodes.add("DENMARK");
      validCodes.add("SWEDEN");
      validCodes.add("FINLAND");
    }

    // Але є інший спосіб — ініціалізація з подвійними фігурними дужками.

    private static final Set<String> COUNTRIES = new HashSet<String>() {{
      add("DENMARK");
      add("SWEDEN");
      add("FINLAND");
    }}

    // Використовується анонімний внутрішній клас

  } // Кінець методу main
} // Кінець класу LearnJava


// У .java-файл можна додавати інші, не public класи зовнішнього рівня,
// але це не є хорошою практикою. Розміщуйте класи в окремих файлах.


// Синтаксис оголошення класу:
// <public/private/protected> class <ім’я класу> {
//  // поля, конструктори, функції та ін.
//  // у Java функції називаються методами.
// }

class Bicycle {

  // Поля (змінні) класу Bicycle
  public int cadence; // Public: доступно звідусіль
  private int speed; // Private: доступно лише у межах класу
  protected int gear; // Protected: доступно лише класові та його нащадкам
  String name; // за замовчанням: доступно у даному пакеті

  static String className; // статична змінна класу

  // статичний блок
  // Java не має статичних конструкторів, але
  // має статичний блок ініціалізації змінних класу  
  // Цей блок виконується при завантаженні класу.
  static {
    className = "Bicycle";
  }

  // Конструктори є способом створення класу
  // Оце — конструктор
  public Bicycle() {
    // Можна викликати інший конструктор:
    // this(1, 50, 5, "Bontrager");
    gear = 1;
    cadence = 50;
    speed = 5;
    name = "Bontrager";
  }

  // Цей конструктор приймає аргументи
  public Bicycle(int startCadence, int startSpeed, int startGear,
    String name) {
    this.gear = startGear;
    this.cadence = startCadence;
    this.speed = startSpeed;
    this.name = name;
  }

  // Синтаксис методу:
  // <public/private/protected> <тип повернутого значення> <ім’я методу>(<аргументи>)

  // Java-класи часто мають методи для отримання та встановлення змінних

  // Синтаксис оголошення методу:
  // <модифікатор доступу> <тип повернутого значення> <ім’я методу>(<аргументи>)
  public int getCadence() {
    return cadence;
  }

  // void-методи не повертають значень
  public void setCadence(int newValue) {
    cadence = newValue;
  }

  public void setGear(int newValue) {
    gear = newValue;
  }

  public void speedUp(int increment) {
    speed += increment;
  }

  public void slowDown(int decrement) {
    speed -= decrement;
  }

  public void setName(String newName) {
    name = newName;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  //Метод показує значення змінних об’єкту.
  @Override // Успадковано від класу Object.
  public String toString() {
    return "gear: " + gear + " cadence: " + cadence + " speed: " + speed +
      " name: " + name;
  }
} // кінець класу Bicycle

// PennyFarthing є розширенням (нащадком) класу Bicycle
class PennyFarthing extends Bicycle {
  // (Penny Farthings мають велике переднє колесо.
  // Вони не мають передач.)

  public PennyFarthing(int startCadence, int startSpeed){
    // Виклик батьківського конструктора через super
    super(startCadence, startSpeed, 0, "PennyFarthing");
  }

  // Перевизначений метод має бути відмічений аннотацією, яка починається зі знака @.
  // Для ознайомлення з аннотаціями перейдіть за посиланням
  // http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/annotations/
  @Override
  public void setGear(int gear) {
    gear = 0;
  }
}

// Інтерфейси
// Синтаксис оголошення інтерфейсів
// <рівень доступу> interface <ім’я інтерфейсу> extends <батьківський інтерфейс> {
//   // Константи
//   // Оголошення методів
// }

//Приклад — їжа (Food):
public interface Edible {
  public void eat(); // Будь-які класи, що реалізують цей інтерфейс,
            // повинні реалізувати цей метод.
}

public interface Digestible {
  public void digest();
}


// Можна створити клас, що реалізує обидва інтерфейси.
public class Fruit implements Edible, Digestible {

  @Override
  public void eat() {
    // ...
  }

  @Override
  public void digest() {
    // ...
  }
}

// В Java можна успадковувати лише один клас, але реалізовувати багато
// інтерфейсів. Наприклад:
public class ExampleClass extends ExampleClassParent implements InterfaceOne,
  InterfaceTwo {

  @Override
  public void InterfaceOneMethod() {
  }

  @Override
  public void InterfaceTwoMethod() {
  }

}

// Абстрактні класи

// Синтаксис оголошення абстрактних класів:
// <рівень доступу> abstract <ім’я класу> extends <батьківський абстрактний клас> {
//   // Константи і змінні
//   // Оголошення методів
// }

// Позначення класу як абстрактного означає, що оголошені у ньому методи мають
// бути реалізовані у дочірніх класах. Подібно до інтерфейсів, не можна створити екземпляри
// абстракних класів, але їх можна успадковувати. Нащадок зобов’язаний реалізувати всі абстрактні
// методи. На відміну від інтерфейсів, абстрактні класи можуть мати як визначені,
// так і абстрактні методи. Методи в інтерфейсах не мають тіла,
// за винятком статичних методів, а змінні неявно мають модифікатор final, на відміну від
// абстрактного класу. Абстрактні класи МОЖУТЬ мати метод «main».

public abstract class Animal
{
  public abstract void makeSound();

  // Метод може мати тіло
  public void eat()
  {
    System.out.println("Я тварина, і я їм."); 
    // Зауваження: є доступ до приватних змінних.
    age = 30;
  }

  // Ініціалізація не потрібна
  protected int age;

  public void printAge()
  {
    System.out.println(age); 
  }

  // Абстрактні класи МОЖУТЬ мати метод «main».
  public static void main(String[] args)
  {
    System.out.println("Я абстрактний");
  }
}

class Dog extends Animal
{
  // Слід помічати перевизначення абстрактних методів
  @Override
  public void makeSound()
  {
    System.out.println("Гав!");
    // age = 30;  ==> ПОМИЛКА! age є private для Animal
  }

  // Зауваження: Буде помилка, якщо використати аннотацію
  // @Override тут, так як у java не можна
  // перевизначати статичні методи.
  // Те, що тут відбувається, називається приховування методів.
  // Більш детально: http://stackoverflow.com/questions/16313649/
  public static void main(String[] args)
  {
    Dog pluto = new Dog();
    pluto.makeSound();
    pluto.eat();
    pluto.printAge();
  }
}

// Фінальні класи

// Синтаксис оголошення фінальних класів
// <рівень доступу> final <ім’я класу> {
//   // Константи і змінні
//   // Оголошення методів
// }

// Фінальні класи не можуть мати нащадків, також самі вони є останніми нащадками.
// Фінальні класи є протилежністю абстрактних у цьому плані.

public final class SaberToothedCat extends Animal
{
  // Перевизначення методу
  @Override
  public void makeSound()
  {
    System.out.println("Гррр!");
  }
}

// Фінальні методи
public abstract class Mammal()
{
  // Синтаксис фінальних методів:
  // <модифікатор доступу> final <тип повернутого значення> <ім’я функції>(<аргументи>)

  // Фінальні методи не можуть бути перевизначені класом-нащадком,
  // вони є остаточною реалізацією методу.
  public final boolean isWarmBlooded()
  {
    return true;
  }
}


// Тип Enum (перелік)
//
// Enum є спеціальним типом даних, який дозволяє змінним бути певною множиною
// визначених констант. Змінна має відповідати одному зі значень, що
// заздалегідь визначені для неї. Оскільки це константи, імена типів полів у enum
// задаються у верхньому регістрі. Тип «перелік» у Java задається за допомогою
// ключового слова enum. Наприклад, перелік днів тижня можна задати так:

public enum Day {
  SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY,
  THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY
}

// Перелік Day можна використовувати так:

public class EnumTest {

  // Змінна того же типу, що й перелік
  Day day;

  public EnumTest(Day day) {
    this.day = day;
  }

  public void tellItLikeItIs() {
    switch (day) {
      case MONDAY:
        System.out.println("Понеділки важкі.");
        break;

      case FRIDAY:
        System.out.println("П’ятниці краще.");
        break;

      case SATURDAY:
      case SUNDAY:
        System.out.println("Вихідні найліпші.");
        break;

      default:
        System.out.println("Середина тижня так собі.");
        break;
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    EnumTest firstDay = new EnumTest(Day.MONDAY);
    firstDay.tellItLikeItIs(); // => Понеділки важкі.
    EnumTest thirdDay = new EnumTest(Day.WEDNESDAY);
    thirdDay.tellItLikeItIs(); // => Середина тижня так собі.
  }
}

// Переліки набагато потужніші, ніж тут показано.
// Тіло переліків може містити методи та інші змінні.
// Дивіться більше тут: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/enum.html

Додатково для читання

Посилання, наведені нижче, дозволяють тільки зрозуміти тему. Щоб знайти конкретні приклади, використовуйте Ґуґл.

Офіційні посібники Oracle:

Online-практика та посібники

Книжки:


Маєте пораду? А може, виправлення? Відкрийте Issue у GitHub-репозиторії або зробіть pull request самостійно!

Автор початкової версії Jake Prather, оновлено 11 авторами.