Bu sayfayı paylaş

Y dakikada X öğren

Burada X=Python 2 (legacy)

Python Guido Van Rossum tarafından 90'ların başında yaratılmıştır. Şu anda varolanlar arasında en iyi dillerden birisidir. Ben (Louie Dinh) Python dilinin syntax'ının belirginliğine aşığım. O basit olarak çalıştırılabilir pseudocode'dur.

Not: Bu yazıdaki özellikler Python 2.7 için geçerlidir, ama Python 2.x için de uygulanabilir. Python 3 için başka bir zaman tekrar bakınız.

# Tek satır yorum hash işareti ile başlar.
""" Çoklu satır diziler üç tane çift tırnak 
  arasında yazılır. Ve yorum olarak da 
  kullanılabilir
"""


####################################################
## 1. İlkel Veri Tipleri ve Operatörler
####################################################

# Sayılar
3 #=> 3

# Matematik beklediğiniz gibi
1 + 1 #=> 2
8 - 1 #=> 7
10 * 2 #=> 20
35 / 5 #=> 7

# Bölünme biraz ilginç. EĞer tam sayılar üzerinde bölünme işlemi yapıyorsanız
# sonuç otomatik olarak kırpılır. 
5 / 2 #=> 2

# Bölünme işlemini düzenlemek için kayan noktalı sayıları bilmeniz gerekir.
2.0   # Bu bir kayan noktalı sayı
11.0 / 4.0 #=> 2.75 ahhh...daha iyi

# İşlem önceliğini parantezler ile sağlayabilirsiniz.
(1 + 3) * 2 #=> 8

# Boolean değerleri bilindiği gibi
True
False

# not ile nagatif(mantıksal) değerini alma
not True #=> False
not False #=> True

# Eşitlik ==
1 == 1 #=> True
2 == 1 #=> False

# Eşitsizlik !=
1 != 1 #=> False
2 != 1 #=> True

# Daha fazla karşılaştırma
1 < 10 #=> True
1 > 10 #=> False
2 <= 2 #=> True
2 >= 2 #=> True

# Karşılaştırma zincirleme yapılabilir!
1 < 2 < 3 #=> True
2 < 3 < 2 #=> False

# Karakter dizisi " veya ' ile oluşturulabilir
"This is a string."
'This is also a string.'

# Karakter dizileri birbirleri ile eklenebilir
"Hello " + "world!" #=> "Hello world!"

# A string can be treated like a list of characters
# Bir string'e karakter listesi gibi davranabilirsiniz. 
"This is a string"[0] #=> 'T'

# % karakter dizisini(string) formatlamak için kullanılır, bunun gibi:
"%s can be %s" % ("strings", "interpolated")

# String'leri formatlamanın yeni bir yöntem ise format metodudur. 
# Bu metod tercih edilen yöntemdir.
"{0} can be {1}".format("strings", "formatted")
# Eğer saymak istemiyorsanız anahtar kelime kullanabilirsiniz.
"{name} wants to eat {food}".format(name="Bob", food="lasagna")

# None bir objedir
None #=> None

# "==" eşitliğini non objesi ile karşılaştırmak için kullanmayın.
# Onun yerine "is" kullanın.
"etc" is None #=> False
None is None #=> True

# 'is' operatörü obje kimliği için test etmektedir. Bu ilkel değerler
# için kullanışlı değildir, ama objeleri karşılaştırmak için kullanışlıdır.

# None, 0 ve boş string/list'ler False olarak değerlendirilir.
# Tüm eşitlikler True döner
0 == False #=> True
"" == False #=> True


####################################################
## 2. Değişkenler ve Kolleksiyonlar
####################################################

# Ekrana yazdırma oldukça kolaydır.
print "I'm Python. Nice to meet you!"


# Değişkenlere bir değer atamadan önce tanımlamaya gerek yoktur.
some_var = 5  # Değişken isimlerinde gelenek küçük karakter ve alt çizgi 
        # kullanmaktır.
some_var #=> 5

# Daha önceden tanımlanmamış ya da assign edilmemeiş bir değişkene erişmeye 
# çalıştığınızda bir hata fırlatılacaktır. Hata ayıklama hakkında daha fazla 
# bilgi için kontrol akışı kısmına göz atınız.
some_other_var # isim hatası fırlatılır

# isterseniz "if"i bir ifade gibi kullanabilirsiniz.
"yahoo!" if 3 > 2 else 2 #=> "yahoo!"

# Listeler
li = []
# Önceden değerleri tanımlanmış listeler
other_li = [4, 5, 6]

# Bir listenin sonuna birşeyler eklemek
li.append(1)  #li şu anda [1]
li.append(2)  #li şu anda [1, 2]
li.append(4)  #li şu anda [1, 2, 4]
li.append(3)  #li şu anda [1, 2, 4, 3]
# pop ile sondan birşeyler silmek
li.pop()    #=> 3 and li is now [1, 2, 4]
# Tekrar sonuna eklemek
li.append(3)  # li is now [1, 2, 4, 3] again.

# Dizi gibi listenin elemanlarına erişmek
li[0] #=> 1
# Son elemanın değerine ulaşmak
li[-1] #=> 3

# Listede bulunmayan bir index'teki elemana erişirken "IndexError" hatası 
# fırlatılır 
li[4] # IndexError fırlatılır

# slice syntax'ı ile belli aralıktakı değerlere bakabilirsiniz.
# (Açık ve kapalı aralıklıdır.)
li[1:3] #=> [2, 4]
# Başlangıcı ihmal etme
li[2:] #=> [4, 3]
# Sonu ihmal etme
li[:3] #=> [1, 2, 4]

# "del" ile istenilen bir elemanı listeden silmek
del li[2] # li is now [1, 2, 3]

# Listeleri birbiri ile birleştirebilirsiniz.
li + other_li #=> [1, 2, 3, 4, 5, 6] - Not: li ve other_li yanlız bırakılır

# extend ile listeleri birleştirmek
li.extend(other_li) # Now li is [1, 2, 3, 4, 5, 6]

# bir değerin liste içerisinde varlığını "in" ile kontrol etmek
1 in li #=> True

# "len" ile listenin uzunluğunu bulmak
len(li) #=> 6

# Tüpler listeler gibidir sadece değişmezler(immutable)
tup = (1, 2, 3)
tup[0] #=> 1
tup[0] = 3 # TypeError fırlatılır.

# Litelerde yapılanların hepsini tüplerde de yapılabilir
len(tup) #=> 3
tup + (4, 5, 6) #=> (1, 2, 3, 4, 5, 6)
tup[:2] #=> (1, 2)
2 in tup #=> True

# Tüplerin(veya listelerin) içerisindeki değerleri değişkenelere
# atanabilir
a, b, c = (1, 2, 3)   # a şu anda 1, b şu anda 2 ve c şu anda 3
# Eğer parantez kullanmaz iseniz tüpler varsayılan olarak oluşturulur
d, e, f = 4, 5, 6
# şimdi iki değeri değiş tokuş etmek çok kolaydır.
e, d = d, e   # d şimdi 5 ve e şimdi 4


# Sözlükler (Dictionaries) key-value saklanır.
empty_dict = {}
# Sözlüklere önceden değer atama örneği
filled_dict = {"one": 1, "two": 2, "three": 3}

# Değere ulaşmak için [] kullanılır
filled_dict["one"] #=> 1

# Tüm anahtarlara(key) "keys()" metodu ile ulaşılır
filled_dict.keys() #=> ["three", "two", "one"]
# Not - Sözlüklerin anahtarlarının sıralı geleceği garanti değildir
# Sonuçlarınız değer listesini aldığınızda tamamen eşleşmeyebilir 

# Tüm değerleri almak için "values()" kullanabilirsiniz.
filled_dict.values() #=> [3, 2, 1]
# Not - Sıralama ile ilgili anahtarlar ile aynı durum geçerlidir.

# Bir anahtarın sözlükte oluş olmadığını "in" ile kontrol edilebilir
"one" in filled_dict #=> True
1 in filled_dict #=> False

# Olmayan bir anahtar çağrıldığında KeyError fırlatılır.
filled_dict["four"] # KeyError

# "get()" metodu KeyError fırlatılmasını önler
filled_dict.get("one") #=> 1
filled_dict.get("four") #=> None
# get() metodu eğer anahtar mevcut değilse varsayılan bir değer atama
# imknaı sağlar.
filled_dict.get("one", 4) #=> 1
filled_dict.get("four", 4) #=> 4

# "setdefault()" metodu sözlüğe yeni bir key-value eşleşmesi eklemenin 
# güvenli bir yoludur.
filled_dict.setdefault("five", 5) #filled_dict["five"] is set to 5
filled_dict.setdefault("five", 6) #filled_dict["five"] is still 5


# Sets store ... well sets
empty_set = set()
# Bir demek değer ile bir "set" oluşturmak
some_set = set([1,2,2,3,4]) # some_set is now set([1, 2, 3, 4])

# Python 2.7'den beri {}'ler bir "set" tanımlaman için kullanılabilir
filled_set = {1, 2, 2, 3, 4} # => {1 2 3 4}

# Bir set'e daha fazla eleman eklemek
filled_set.add(5) # filled_set is now {1, 2, 3, 4, 5}

# "&" işareti ile iki set'in kesişimlerini alınabilir
other_set = {3, 4, 5, 6}
filled_set & other_set #=> {3, 4, 5}

# | işareti ile 
filled_set | other_set #=> {1, 2, 3, 4, 5, 6}

# "-" işareti ile iki set'in farkları alınabilir
{1,2,3,4} - {2,3,5} #=> {1, 4}

# "in" ile değerin set içerisinde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz
2 in filled_set #=> True
10 in filled_set #=> False


####################################################
## 3. Akış Denetimi
####################################################

# Bir değişken oluşturmak
some_var = 5

# Buradaki bir if ifadesi. Girintiler(Intentation) Python'da önemlidir!
# "some_var is smaller than 10" yazdırılır.
if some_var > 10:
  print "some_var is totally bigger than 10."
elif some_var < 10:  # elif ifadesi isteğe bağlıdır
  print "some_var is smaller than 10."
else:      # Bu da isteğe bağlıdır.
  print "some_var is indeed 10."


"""
For döngüleri listeler üzerinde iterasyon yapar
Ekrana yazdırılan:
  dog is a mammal
  cat is a mammal
  mouse is a mammal
"""
for animal in ["dog", "cat", "mouse"]:
  # Biçimlendirmeleri string'e katmak için % kullanabilirsiniz
  print "%s is a mammal" % animal

"""
"range(number)" ifadesi sıfırdan verilen sayıya kadar bir sayı listesi döner
Ekrana yazdırılan:
  0
  1
  2
  3
"""
for i in range(4):
  print i

"""
While döngüsü koşul sağlanmayana kadar devam eder
Ekrana yazdırılan:
  0
  1
  2
  3
"""
x = 0
while x < 4:
  print x
  x += 1 # Shorthand for x = x + 1

# try/except bloğu ile hatalar ayıklanabilir

# Python 2.6 ve üstü için çalışacaktır:
try:
  # "raise" bir hata fırlatmak için kullanılabilir
  raise IndexError("This is an index error")
except IndexError as e:
  pass  # Pass is just a no-op. Usually you would do recovery here.


####################################################
## 4. Fonksiyonlar
####################################################


# Yeni bir fonksiyon oluşturmak için "def" kullanılır
def add(x, y):
  print "x is %s and y is %s" % (x, y)
  return x + y  # Return values with a return statement

# Fonksiyonu parametre ile çağırmak
add(5, 6) #=> prints out "x is 5 and y is 6" and returns 11

# Diğer bir yol fonksiyonları anahtar argümanları ile çağırmak
add(y=6, x=5)  # Anahtar argümanlarının sırası farklı da olabilir

# Değişken sayıda parametresi olan bir fonksiyon tanımlayabilirsiniz
def varargs(*args):
  return args

varargs(1, 2, 3) #=> (1,2,3)

# Değişken sayıda anahtar argümanlı parametre alan fonksiyonlar da 
# tanımlayabilirsiniz.
def keyword_args(**kwargs):
  return kwargs

# Şu şekilde kullanılacaktır
keyword_args(big="foot", loch="ness") #=> {"big": "foot", "loch": "ness"}

# Eğer isterseniz ikisini aynı anda da yapabilirsiniz
def all_the_args(*args, **kwargs):
  print args
  print kwargs
"""
all_the_args(1, 2, a=3, b=4) prints:
  (1, 2)
  {"a": 3, "b": 4}
"""

# Fonksiyonu çağırırken, args/kwargs'ın tam tersini de yapabilirsiniz!
# Tüpü yaymak için * ve kwargs'ı yaymak için ** kullanın.
args = (1, 2, 3, 4)
kwargs = {"a": 3, "b": 4}
all_the_args(*args) # foo(1, 2, 3, 4) ile eşit
all_the_args(**kwargs) # foo(a=3, b=4) ile eşit
all_the_args(*args, **kwargs) # foo(1, 2, 3, 4, a=3, b=4) ile eşit

# Python first-class fonksiyonlara sahiptir
def create_adder(x):
  def adder(y):
    return x + y
  return adder

add_10 = create_adder(10)
add_10(3) #=> 13

# Anonymous fonksiyonlar da vardır
(lambda x: x > 2)(3) #=> True

# Dahili yüksek seviye fonksiyonlar vardır
map(add_10, [1,2,3]) #=> [11, 12, 13]
filter(lambda x: x > 5, [3, 4, 5, 6, 7]) #=> [6, 7]

# Map etme(maps) ve filtreleme(filtres) için liste kullanabiliriz. 
[add_10(i) for i in [1, 2, 3]] #=> [11, 12, 13]
[x for x in [3, 4, 5, 6, 7] if x > 5] #=> [6, 7]


####################################################
## 5. Sınıflar
####################################################

# We subclass from object to get a class.
class Human(object):

  # Bir sınıf özelliği. Bu sınıfın tüm "instance"larına paylaşılmıştır.
  species = "H. sapiens"

  # Basic initializer
  def __init__(self, name):
    # Metoda gelen argümanın değerini sınıfın elemanı olan "name" 
    # değişkenine atama
    self.name = name

  # Bir instance metodu. Tüm metodlar ilk argüman olarak "self" 
  # parametresini alır
  def say(self, msg):
    return "%s: %s" % (self.name, msg)

  # Bir sınıf metodu tüm "instance"lar arasında paylaşılır
  # İlk argüman olarak sınıfı çağırarak çağrılırlar
  @classmethod
  def get_species(cls):
    return cls.species

  # Bir statik metod bir sınıf ya da instance referansı olmadan çağrılır
  @staticmethod
  def grunt():
    return "*grunt*"


# Bir sınıf örneği oluşturmak
i = Human(name="Ian")
print i.say("hi")   # "Ian: hi" çıktısı verir

j = Human("Joel")
print j.say("hello") # "Joel: hello" çıktısı verir

# Sınıf metodunu çağıralım
i.get_species() #=> "H. sapiens"

# Paylaşılan sınıf özellik değiştirelim.
Human.species = "H. neanderthalensis"
i.get_species() #=> "H. neanderthalensis"
j.get_species() #=> "H. neanderthalensis"

# Statik metodu çağırma
Human.grunt() #=> "*grunt*"


####################################################
## 6. Modüller
####################################################

# Modülleri sayfaya dahil edebilirsiniz
import math
print math.sqrt(16) #=> 4.0

# Modül içerisinden spesifik bir fonksiyonu getirebilirsiniz
from math import ceil, floor
print ceil(3.7) #=> 4.0
print floor(3.7) #=> 3.0

# Modüldeki tüm fonksiyonları dahil edebilirsiniz
# Uyarı: bu önerilmez
from math import *

# Modülün adını kısaltabilirsiniz
import math as m
math.sqrt(16) == m.sqrt(16) #=> True

# Python modülleri sıradan python dosyalarıdır. Kendinize bir modül 
# yazabilirsiniz, ve dahil edebilirsiniz. Modülün adı ile dosya adı
# aynı olmalıdır.

# Modüllerde tanımlanmış fonksiyon ve metodları öğrenebilirsiniz.
import math
dir(math)

Daha fazlası için hazır mısınız?

Ücretsiz Dökümanlar

Dead Tree


Bir öneriniz mi var? Belki bir düzeltme? Bir konu açın GitHub deposundan, ya da kendi PR'nizi hazırlayın!

Aslen katkıda bulunan Louie Dinh, ve güncelleştiren 2 geliştirici(ler).