Bu sayfayı paylaş

Y dakikada X öğren

Burada X=Objective-C

Objective-C Apple tarafından, OSX ve iOS işletim sistemleri ve onların kendi çatıları olan Cocoa ve Cocoa Touch için kullanılan bir programlama dilidir. Genel açamlı, object-oriented bir yapıya sahip programlama dilidir. C programlama diline Smalltalk stilinde mesajlaşma ekler.

// Tek satır yorum // işaretleri ile başlar

/*
Çoklu satır yorum bu şekilde görünür.
*/

// #import ile Foundation başlıklarını projeye import edebiliriz. 
#import <Foundation/Foundation.h>
#import "MyClass.h"

// Progarmınızı girişi bir main fonksiyonudur ve bir integer değer döner.
int main (int argc, const char * argv[])
{
  // Programdaki bellek kullanımını kontrol etmek için autorelease bir 
  // oluşturuyoruz. Autorelease bellekte kullanılmayan değerlerin kendi 
  // kendini silmesi demektir.
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];

  // NSLog konsola bir satırlık bilgi yazdırmak için kullanılır.
  NSLog(@"Hello World!"); // "Hello World!" değeri yazdırılır.

  ///////////////////////////////////////
  // Tipler & Değişkenler
  ///////////////////////////////////////

  // Basit Tanımlamalar
  int myPrimitive1 = 1;
  long myPrimitive2 = 234554664565;

  // Nesne Tanımlamaları
  // strongly-typed nesne tanımlaması için karakter değişken isminin önüne 
  // * karakteri konulur.
  MyClass *myObject1 = nil; // Strong typing
  id    myObject2 = nil; // Weak typing
  // %@ bir nesnedir.
  // 'description' objelerin değerlerinin gösterilmesi için bir düzendir.
  NSLog(@"%@ and %@", myObject1, [myObject2 description]); 
      // "(null) and (null)" yazdırılacaktır.

  // Karakter Dizisi (String)
  NSString *worldString = @"World";
  NSLog(@"Hello %@!", worldString); // "Hello World!" yazdırılacaktır.

  // Karakterler
  NSNumber *theLetterZNumber = @'Z';
  char theLetterZ      = [theLetterZNumber charValue];
  NSLog(@"%c", theLetterZ);

  // Tamsayılar
  NSNumber *fortyTwoNumber = @42;
  int fortyTwo       = [fortyTwoNumber intValue];
  NSLog(@"%i", fortyTwo);

  NSNumber *fortyTwoUnsignedNumber = @42U;
  unsigned int fortyTwoUnsigned  = [fortyTwoUnsignedNumber unsignedIntValue];
  NSLog(@"%u", fortyTwoUnsigned);

  NSNumber *fortyTwoShortNumber = [NSNumber numberWithShort:42];
  short fortyTwoShort      = [fortyTwoShortNumber shortValue];
  NSLog(@"%hi", fortyTwoShort);

  NSNumber *fortyTwoLongNumber = @42L;
  long fortyTwoLong      = [fortyTwoLongNumber longValue];
  NSLog(@"%li", fortyTwoLong);

  // Kayan Noktalı Sayılar (Floats)
  NSNumber *piFloatNumber = @3.141592654F;
  float piFloat      = [piFloatNumber floatValue];
  NSLog(@"%f", piFloat);

  NSNumber *piDoubleNumber = @3.1415926535;
  piDouble         = [piDoubleNumber doubleValue];
  NSLog(@"%f", piDouble);

  // BOOL Değerler
  NSNumber *yesNumber = @YES;
  NSNumber *noNumber = @NO;

  // Dizi objeleri
  NSArray *anArray   = @[@1, @2, @3, @4];
  NSNumber *thirdNumber = anArray[2];
  NSLog(@"Third number = %@", thirdNumber); // "Third number = 3" yazdırılır

  // Dictionary objeleri
  NSDictionary *aDictionary = @{ @"key1" : @"value1", @"key2" : @"value2" };
  NSObject *valueObject   = aDictionary[@"A Key"];
  NSLog(@"Object = %@", valueObject); // "Object = (null)" yazıdılır

  ///////////////////////////////////////
  // Operatörler
  ///////////////////////////////////////

  // Operatörler C dilindeki gibi çalışır.
  // Örneğin:
  2 + 5; // => 7
  4.2f + 5.1f; // => 9.3f
  3 == 2; // => 0 (NO)
  3 != 2; // => 1 (YES)
  1 && 1; // => 1 (Logical and)
  0 || 1; // => 1 (Logical or)
  ~0x0F; // => 0xF0 (bitwise negation)
  0x0F & 0xF0; // => 0x00 (bitwise AND)
  0x01 << 1; // => 0x02 (bitwise left shift (by 1))

  ///////////////////////////////////////
  // Kontrol Yapıları
  ///////////////////////////////////////

  // If-Else ifadesi
  if (NO)
  {
    NSLog(@"I am never run");
  } else if (0)
  {
    NSLog(@"I am also never run");
  } else
  {
    NSLog(@"I print");
  }

  // Switch ifadesi
  switch (2)
  {
    case 0:
    {
      NSLog(@"I am never run");
    } break;
    case 1:
    {
      NSLog(@"I am also never run");
    } break;
    default:
    {
      NSLog(@"I print");
    } break;
  }

  // While döngü ifadesi
  int ii = 0;
  while (ii < 4)
  {
    NSLog(@"%d,", ii++); // ii++, ii değişkenini kullanıldıktan 
               //sonra yerinde artırır.
  } // =>    "0," 
   //      "1,"
   //      "2,"
   //      "3," yazdırılır

  // For döngü ifadesi
  int jj;
  for (jj=0; jj < 4; jj++)
  {
    NSLog(@"%d,", jj++);
  } // =>    "0," 
   //      "1,"
   //      "2,"
   //      "3," yazdırılır

  // Foreach ifadesi       
  NSArray *values = @[@0, @1, @2, @3];
  for (NSNumber *value in values)
  {
    NSLog(@"%@,", value);
  } // =>    "0," 
   //      "1,"
   //      "2,"
   //      "3," yazdırılır

  // Try-Catch-Finally ifadesi
  @try
  {
    // İfadelerinizi buraya yazın
    @throw [NSException exceptionWithName:@"FileNotFoundException"
              reason:@"Sistemde Dosya Bulunamadı" userInfo:nil];
  } @catch (NSException * e)
  {
    NSLog(@"Exception: %@", e);
  } @finally
  {
    NSLog(@"Finally");
  } // =>    "Exception: Sistemde Dosya Bulunamadı"
   //      "Finally"
   // yazdırılacaktır

  ///////////////////////////////////////
  // Objeler
  ///////////////////////////////////////

  // Bellekten bir alan ayırmak ve objeyi burada oluşturmak bir obje örneği 
  // oluşturalım. Bir obje allocate ve init aşamalarını bitirmeden tam olarak
  // işlevsel değildir.
  MyClass *myObject = [[MyClass alloc] init];

  // Objective-C nesne yönelimli programlama modelinin temelinde objelere 
  // mesaj gönderme vardır.
  // Objective-C'de bir method çağırılmaz, ona bir mesaj gönderilir.
  [myObject instanceMethodWithParameter:@"Steve Jobs"];

  // Programda kullanılan bellek temizlenir
  [pool drain];

  // Program Sonu
  return 0;
}

///////////////////////////////////////
// Sınıflar ve Fonksiyonlar
///////////////////////////////////////

// Sınıfınızı (MyClass.h) header dosyasında tanımlayın:

// Sınıf tanımlama yapısı:
// @interface ClassName : ParentClassName <ImplementedProtocols>
// {
//  Üye değişken (member variable) tanımlaması;
// }
// -/+ (type) Method tanımlaması;
// @end
@interface MyClass : NSObject <MyCustomProtocol>
{
  int count;
  id data;
  NSString *name;
}
// getter ve setter için otomatik oluşturulmuş gösterim.
@property int count;
@property (copy) NSString *name; // Copy the object during assignment.
@property (readonly) id data;  // Declare only a getter method.

// Metodlar
+/- (return type)methodSignature:(Parameter Type *)parameterName;

// "+" class metodları içindir
+ (NSString *)classMethod;

// "-" instance metodu içindir
- (NSString *)instanceMethodWithParmeter:(NSString *)string;
- (NSNumber *)methodAParameterAsString:(NSString*)string andAParameterAsNumber:(NSNumber *)number;

@end

// Metodların implementasyonlarını (MyClass.m) dosyasında yapıyoruz:

@implementation UserObject

// Obje bellekten silineceği (release) zaman çağırılır
- (void)dealloc
{
}

// Constructor'lar sınıf oluşturmanın bir yoludur
// Bu varsayılan bir constructor'dur ve bir obje oluşturulurken çağrılır.
- (id)init
{
  if ((self = [super init]))
  {
    self.count = 1;
  }
  return self;
}

+ (NSString *)classMethod
{
  return [[self alloc] init];
}

- (NSString *)instanceMethodWithParmeter:(NSString *)string
{
  return @"New string";
}

- (NSNumber *)methodAParameterAsString:(NSString*)string andAParameterAsNumber:(NSNumber *)number
{
  return @42;
}

// MyProtocol içerisinde metod tanımlamaları
- (void)myProtocolMethod
{
  // ifadeler
}

@end

/*
 * Bir `protocol` herhangi bir sınıf tarafından implement edilen metodları tanımlar 
 * `Protocol`ler sınıfların kendileri değildir. Onlar basitçe diğer objelerin 
 * implementasyon için sorumlu oldukları bir arayüz (interface) tanımlarlar. 
 */
@protocol MyProtocol
  - (void)myProtocolMethod;
@end

Daha Fazla Okuma

Vikipedi Objective-C

Objective-C Öğrenme

Lise Öğrencileri için iOS: Başlangıç


Bir öneriniz mi var? Belki bir düzeltme? Bir konu açın GitHub deposundan, ya da kendi PR'nizi hazırlayın!

Aslen katkıda bulunan Eugene Yagrushkin, ve güncelleştiren 3 geliştirici(ler).