Bu sayfayı paylaş

Y dakikada X öğren

Burada X=kotlin

Kotlin, JVM, Android ve tarayıcı için statik olarak yazılmış bir programlama dilidir. Java %100 birlikte çalışabilir. Daha:

// Tek satır yoruma almak için : //
/*
  Birkaç satırı yoruma almak için
*/

// "package" anahtar kelimesi tıpkı Java'da olduğu gibidir.
package com.learnxinyminutes.kotlin

/*
Bir Kotlin programının başlama noktası (Java'da olduğu gibi) "com.learnxinyminutes.kotlin.main" metodudur.
Bu metoda komut satırından bir 'Array' gönderilebilir.
*/
fun main(args: Array<String>) {
  /*
  Bir değer tanımlamak için "var" ya da "val" anahtar kelimeleri kullanılıyor.
  "val" tanımlananlar tekrar atanamazken "var" tanımlananlar atanabilir.
  */
  val fooVal = 10 // fooVal değerini daha sonra tekrar atayamıyoruz
  var fooVar = 10
  fooVar = 20 // fooVar tekrar atanabilir.

  /*
  Çoğu zaman, Kotlin bir değişkenin tipini anlayabilir,
  bu yüzden her zaman belirtmeye gerek yoktur.
  Bir değişkenin tipini şöyle belirtebiliriz:
  */
  val foo: Int = 7

  /*
  String değerler Java'da olduğu gibi tanımlanır.
  */
  val fooString = "İşte String bu!"
  val barString = "Yeni satıra geçiyorum...?\nGeçtim!"
  val bazString = "Tab mı istedin?\tAl bakalım!"
  println(fooString)
  println(barString)
  println(bazString)

  /*
  Raw string, üçlü çift-tırnak sınırlandırılan String bloklarıdır.
  Tıpkı bir text editör gibi String tanımlamaya izin verir.
  */
  val fooRawString = """
fun helloWorld(val name : String) {
  println("Merhaba, dünya!")
}
"""
  println(fooRawString)

  /*
  String değerler, ($) işareti ile birtakım deyimler ve değerler içererbilir
  */
  val fooTemplateString = "$fooString değerinin ${fooString.length} adet karakteri vardır."
  println(fooTemplateString)

  /*
  Null atanabilen bir değişken nullable olarak tanımlanmalıdır.
  Bu, deişken tipinin sonuna ? eklenerek yapılabilir.
  Erişim ise '?.' operatörü ile yapılır.
  Bir değişken null ise, yerine kullaılacak alternatif bir değer belirtmek için
  '?:' operatörünü kullanırız.
  */
  var fooNullable: String? = "abc"
  println(fooNullable?.length) // => 3
  println(fooNullable?.length ?: -1) // => 3
  fooNullable = null
  println(fooNullable?.length) // => null
  println(fooNullable?.length ?: -1) // => -1

  /*
  Metodlar "fun" anahtar kelimesi ile tanımlanır.
  Metod argümanları, Metod adından sonra parantez içinde belirtilir.
  Metod argümanlarının opsiyonel olarak default (varsayılan) değerleri olabilir.
  Metodun dönüş tipi, gerekirse, metod parentezinden sonra ':' operatörü ile belirtilir.
  */
  fun hello(name: String = "dünya"): String {
    return "Merhaba, $name!"
  }
  println(hello("foo")) // => Merhaba, foo!
  println(hello(name = "bar")) // => Merhaba, bar!
  println(hello()) // => Merhaba, dünya!

  /*
  Bir metoda çokca argüman göndermek için 'vararg' anahtar kelimesi
  kullanılır.
  */
  fun varargExample(vararg names: Int) {
    println("${names.size} adet arguman paslanmıştır")
  }
  varargExample() // => 0 adet arguman paslanmıştır
  varargExample(1) // => 1 adet arguman paslanmıştır
  varargExample(1, 2, 3) // => 3 adet arguman paslanmıştır

  /*
  Bir metod tek bir ifadeden oluşuyorsa
  süslü parantezler yerine '=' kullanılabilir.
  */
  fun odd(x: Int): Boolean = x % 2 == 1
  println(odd(6)) // => false
  println(odd(7)) // => true

  // Eğer dönüş tipi anlaşılabiliyorsa ayrıca belirtmemize gerek yoktur.
  fun even(x: Int) = x % 2 == 0
  println(even(6)) // => true
  println(even(7)) // => false

  // Metodlar, metodları arguman ve dönüş tipi olarak alabilir
  fun not(f: (Int) -> Boolean): (Int) -> Boolean {
    return {n -> !f.invoke(n)} // bu satırdaki !f.invoke(n) metodu !f(n) şeklinde sadeleştirilebilir.
  }


  // Bir metodu sadece '::' ön eki ile de arguman olarak çağırabiliriz
  println(not(::odd)(4)) // ==> true

  // Metodlar değişken gibi atanabilir.
  val notOdd = not(::odd)
  val notEven = not(::even)

  // Lambda ifadeleri arguman olarak paslanabilir.
  val notZero = not {n -> n == 0}
  /*
  Eğer bir lambda fonksiyonu sadece bir arguman alıyorsa,
  '->' ifadesi atlanabilir, 'it' ifadesi ile belirtilebilir.
  */
  val notPositive = not { it > 0} // not(n -> n > 0) ifadesi ile aynı

  for (i in 0..4) {
    println("${notOdd(i)} ${notEven(i)} ${notZero(i)} ${notPositive(i)}")
  }

  /*
  * Diğer for döngüleri
  * */
  val myInt = 3
  for (i in 1..100) { } // kapalı aralık. 100 dahil.
  for (i in 1 until 100) { } // 100 dahil değil
  for (x in 2..10 step 2) { } // ikişer adımlı
  for (x in 10 downTo 1) { } // Ondan geriye doğru. 1 dahil.
  if (myInt in 1..10) { }  /*
  Bir sınıf tanımlamak için 'class' anahtar kelimesi kullanılır.
  Kotlin'de bütün sınıflar varsayılan olarak 'final' tanımlanırlar.
  * */
  class ExampleClass(val x: Int) {

    fun memberFunction(y: Int): Int {
      return x + y
    }

    infix fun yTimes(y: Int): Int {
      return x * y
    }
  }
  /*
  * Bir sınıfı türetilebilir yapmak için 'open' anahtar kelimesi kullanılır.
  * */
  open class A

  class B : A()


  /*
  Yeni bir instance oluşturmak için doğrudan constructor çağırılır.
  Kotlinde 'new' anahtar kelimesi yoktur.
  */
  val fooExampleClass = ExampleClass(7)
  // Bir sınıfa üye metodları . (nokta) ile çağırabiliriz.
  println(fooExampleClass.memberFunction(4)) // => 11
  /*
  'infix' ön eki ile tanımlanan metodlar
  alışılan metod çağrısını daha kolay bir söz dizimine dönüştürür.
  */
  println(fooExampleClass yTimes 4) // => 28

  /*
  Data class lar sadece veri tutan sınıflar için uygun bir çözümdür.
  Bu şekilde tanımlanan sınıfların "hashCode"/"equals" ve "toString" metodları
  otomatik olarak oluşur.
  */
  data class DataClassExample (val x: Int, val y: Int, val z: Int)
  val fooData = DataClassExample(1, 2, 4)
  println(fooData) // => DataClassExample(x=1, y=2, z=4)

  // Data class ların copy metodları olur.
  val fooCopy = fooData.copy(y = 100)
  println(fooCopy) // => DataClassExample(x=1, y=100, z=4)

  // Destructuring Declarations, bir objeyi çoklu değişkenler ile ifade etme yöntemidir.
  val (a, b, c) = fooCopy
  println("$a $b $c") // => 1 100 4

  // bir 'for' döngüsü içinde 'Destructuring' :
  for ((a, b, c) in listOf(fooData)) {
    println("$a $b $c") // => 1 100 4
  }

  val mapData = mapOf("a" to 1, "b" to 2)
  // Map.Entry de destructurable gösterilebilir.
  for ((key, value) in mapData) {
    println("$key -> $value")
  }

  // 'with' metodu ile bir objeye bir lamda metodu uygulayabiliriz.
  data class MutableDataClassExample (var x: Int, var y: Int, var z: Int)
  val fooMutableData = MutableDataClassExample(7, 4, 9)
  with (fooMutableData) {
    x -= 2
    y += 2
    z--
  }

  println(fooMutableData) // => MutableDataClassExample(x=5, y=6, z=8)

  /*
  'listOf' metodu ile bir liste oluşturulabilir.
  Oluşan liste immutable olacaktır, yani elaman eklenemez ve çıkarılamaz.
  */
  val fooList = listOf("a", "b", "c")
  println(fooList.size) // => 3
  println(fooList.first()) // => a
  println(fooList.last()) // => c
  // Elemanlara indexleri ile erişilebilir.
  println(fooList[1]) // => b

  // Mutable bir liste ise 'mutableListOf' metodu ile oluşturabilir.
  val fooMutableList = mutableListOf("a", "b", "c")
  fooMutableList.add("d")
  println(fooMutableList.last()) // => d
  println(fooMutableList.size) // => 4

  // Bir 'set' oluşturmak için 'setOf' metodunu kullanabiliriz.
  val fooSet = setOf("a", "b", "c")
  println(fooSet.contains("a")) // => true
  println(fooSet.contains("z")) // => false

  // 'mapOf' metodu ile 'map' oluşturabiliriz.
  val fooMap = mapOf("a" to 8, "b" to 7, "c" to 9)
  // Map değerlerine ulaşmak için :
  println(fooMap["a"]) // => 8

  /*
  Sequence, Kotlin dilinde lazy-hesaplanan collection ları temsil eder.
  Bunun için 'generateSequence' metodunu kullanabiliriz. Bu metod bir önceki değerden
  bir sonraki değeri hesaplamak için gerekli bir lamda metodunu arguman olarak alır.
  */
  val fooSequence = generateSequence(1, { it + 1 })

  val x = fooSequence.take(10).toList()
  println(x) // => [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

  // Örneğin fibonacci serisi oluşturabilen bir 'Sequence' oluşturmak için:
  fun fibonacciSequence(): Sequence<Long> {
    var a = 0L
    var b = 1L

    fun next(): Long {
      val result = a + b
      a = b
      b = result
      return a
    }

    return generateSequence(::next)
  }
  val y = fibonacciSequence().take(10).toList()
  println(y) // => [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]


  // Kotlin Collection lar ile çalışmak için higher-order metodlar sağlar.
  val z = (1..9)
      .map {it * 3} // her bir elamanı 3 ile çarp
      .filter {it < 20} // 20 den küçük değerleri ele
      .groupBy {it % 2 == 0} // ikiye tam bölünen ve bölünmeyen şeklinde grupla (Map)
      .mapKeys {if (it.key) "even" else "odd"} // oluşan map in boolen 'key' lerini String bir değere dönüştür.
  println(z) // => {odd=[3, 9, 15], even=[6, 12, 18]}

  // Bir 'for' döngüsü 'itearator' sağlayan her objeye uygulanabilir.
  for (c in "merhaba") {
    println(c)
  }

  // 'while' döngüsü diğer dillere benzer şekilde çalışır.
  var ctr = 0
  while (ctr < 5) {
    println(ctr)
    ctr++
  }
  do {
    println(ctr)
    ctr++
  } while (ctr < 10)

  /*
  'if' bir dönüş değeri olan deyim gibi de kullanılabilir.
  Bu sebepten Kotlin, Java'da bulunan '?:' ifadesi içermez.
  */
  val num = 5
  val message = if (num % 2 == 0) "even" else "odd"
  println("$num is $message") // => 5 is odd

  // 'if-else if' yapıları için 'when' kullanılabilir.
  val i = 10
  when {
    i < 7             ->  println("first block")
    fooString.startsWith("hello") ->  println("second block")
    else             ->  println("else block")
  }

  // 'when' bir parametre ile de kullanılabilir.
  when (i) {
    0, 21 -> println("0 or 21")
    in 1..20 -> println("in the range 1 to 20")
    else -> println("none of the above")
  }

  // 'when' dönüş değeri olan bir metod gibi de davranabilir.
  var result = when (i) {
    0, 21 -> "0 or 21"
    in 1..20 -> "in the range 1 to 20"
    else -> "none of the above"
  }
  println(result)


  /*
  Bir objenin tipini 'is' operatörü ile tayin edebiliriz.
  Eğer obje tip kontrolünü geçerse, cast etmeden doğrudan
  o tipteymiş gibi kullanılabilir.
  */
  fun smartCastExample(x: Any) : Boolean {
    if (x is Boolean) {
      // x otomatik olarak Boolean'a cast edilir.
      return x
    } else if (x is Int) {
      // x otomatik olarak Int tipine cast edilir.
      return x > 0
    } else if (x is String) {
      // x otomatik olarak String tipine cast edilir.
      return x.isNotEmpty()
    } else {
      return false
    }
  }
  println(smartCastExample("Merhaba, dünya!")) // => true
  println(smartCastExample("")) // => false
  println(smartCastExample(5)) // => true
  println(smartCastExample(0)) // => false
  println(smartCastExample(true)) // => true

  // Smartcast 'when' bloğu ile de çalışır.
  fun smartCastWhenExample(x: Any) = when (x) {
    is Boolean -> x
    is Int -> x > 0
    is String -> x.isNotEmpty()
    else -> false
  }

  /*
  Extension lar, bir sınıfa fonksinolalite eklemenin bir yoludur.
  */
  fun String.remove(c: Char): String {
    return this.filter {it != c}
  }
  println("Merhaba, dünya!".remove('a')) // => Merhb, düny!  //Biraz detaylı Kotlin


  /*
   * Delegated Properties, bir değişken tanımlarken kullanılan birkaç standart yöntemler içerir.
   * https://kotlinlang.org/docs/reference/delegated-properties.html
   * En bilinen delegate property metodları: lazy(), observable()
   * */

  /*
   * Lazy, bir değişkeni ilk erişimde çalıştırılacak olan bir lambda ile tanımlama metodudur.
   * Sonraki erişimlerde değişkene atanan değer hatırlanır.
   * Lazy, synchronized bir delegation yöntemidir; değer sadece bir thread içinde hesaplanır,
   * tüm thread ler aynı değere erişir. Eğer senkronizasyon gerekli değilse, lazy metodu içine
   * LazyThreadSafetyMode.PUBLICATION paslanabilir.
   * */

  val lazyValue: String by lazy( {
    println("bi sn... hesaplıyorum....")
    "Selam!"
  })

  println(lazyValue)// bi sn... hesaplıyorum.... Selam!
  println(lazyValue) // Selam!
  /*
   * Observable, bir değişkende olabilecek yeniden atama değişikliklerini dinleme yöntemidir.
   * İki arguman alır; değişkenin ilk değeri, değiştiğinde çağrılan bir handler metodu. Handler
   * metodu değişken her değiştiğinde çağırılır.
   * */
  var myObservableName: String by Delegates.observable("<isim yok>") {
    prop, old, new ->
    println("$old -> $new")
  }
  myObservableName = "Baha" //<isim yok> -> Baha
  myObservableName = "Can" //Baha -> Can


  /*
   * Eğer değişkenin yeniden atanmasını denetlemek isterek vetoable()
   * metodunu kullanabiliriz.
   * */

  var myVetoableName : String by Delegates.vetoable("<isim yok>"){
    property, oldValue, newValue ->
    if (newValue.length < 2) {
      println("Tek harfli isim kabul etmiyoruz!")
      false
    } else {
      println("$oldValue -> $newValue")
      true
    }
  }

  myVetoableName = "Baha" //<isim yok> -> Baha
  myVetoableName = "C"  //Tek harfli isim kabul etmiyoruz!
  println(myVetoableName) //Baha


  //singleton değişkene ulaşmak:
  println(ObjectExample.hello()) // => Merhaba
}

// Enum class lar Java'daki enum lara benzerdir.
enum class EnumExample {
  A, B, C
}

/*
'object' anahtar kelimesi ile singleton nesneler oluşturulabilir.
Bu şekilde tanımlanan sınıflardan yeni nesneler oluşturulamaz, sadece adı ile refere edilebilir.
*/
object ObjectExample {
  fun hello(): String {
    return "Merhaba"
  }
}

fun useObject() {
  ObjectExample.hello()
  val someRef: Any = ObjectExample
}

İlerisi için:


Bir öneriniz mi var? Belki bir düzeltme? Bir konu açın GitHub deposundan, ya da kendi PR'nizi hazırlayın!

Aslen katkıda bulunan Baha Can Aydın, ve güncelleştiren 1 geliştirici(ler).