Bu sayfayı paylaş

Y dakikada X öğren

Burada X=C#

C# zarif ve tip güvenli nesne yönelimli bir dil olup geliştiricilerin .NET framework üzerinde çalışan güçlü ve güvenli uygulamalar geliştirmesini sağlar.

Daha fazlasını okuyun.

// Tek satırlık yorumlar // ile başlar
/*
Birden fazla satırlı yorumlar buna benzer
*/
/// <summary>
/// Bu bir XML dokümantasyon yorumu
/// </summary>

// Uygulamanın kullanacağı ad alanlarını belirtin
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Dynamic;
using System.Linq;
using System.Linq.Expressions;
using System.Net;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;

// Kodu düzenlemek için paketler içinde alan tanımlayın
namespace Learning
{
  // Her .cs dosyası, dosya ile aynı isimde en az bir sınıf içermeli
  // bu kurala uymak zorunda değilsiniz ancak mantıklı olan yol budur.
  public class LearnCSharp
  {
    // TEMEL SÖZ DİZİMİ - daha önce Java ya da C++ kullandıysanız İLGİNÇ ÖZELLİKLER'e geçin
    public static void Syntax()
    {
      // Satırları yazdırmak için Console.WriteLine kullanın
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
      Console.WriteLine(
        "Integer: " + 10 +
        " Double: " + 3.14 +
        " Boolean: " + true);

      // Yeni satıra geçmeden yazdırmak için Console.Write kullanın
      Console.Write("Merhaba ");
      Console.Write("Dünya");

      ///////////////////////////////////////////////////
      // Tipler & Değişkenler
      //
      // Bir değişken tanımlamak için <tip> <isim> kullanın
      ///////////////////////////////////////////////////

      // Sbyte - Signed 8-bit integer
      // (-128 <= sbyte <= 127)
      sbyte fooSbyte = 100;

      // Byte - Unsigned 8-bit integer
      // (0 <= byte <= 255)
      byte fooByte = 100;

      // Short - 16-bit integer
      // Signed - (-32,768 <= short <= 32,767)
      // Unsigned - (0 <= ushort <= 65,535)
      short fooShort = 10000;
      ushort fooUshort = 10000;

      // Integer - 32-bit integer
      int fooInt = 1; // (-2,147,483,648 <= int <= 2,147,483,647)
      uint fooUint = 1; // (0 <= uint <= 4,294,967,295)

      // Long - 64-bit integer
      long fooLong = 100000L; // (-9,223,372,036,854,775,808 <= long <= 9,223,372,036,854,775,807)
      ulong fooUlong = 100000L; // (0 <= ulong <= 18,446,744,073,709,551,615)
      // Sayılar boyutlarına göre ön tanımlı olarak int ya da uint olabilir.
      // L, değişken değerinin long ya da ulong tipinde olduğunu belirtmek için kullanılır.

      // Double - Çift hassasiyetli 64-bit IEEE 754 kayan sayı
      double fooDouble = 123.4; // Hassasiyet: 15-16 basamak

      // Float - Tek hassasiyetli 32-bit IEEE 754 kayan sayı
      float fooFloat = 234.5f; // Hassasiyet: 7 basamak
      // f, değişken değerinin float tipinde olduğunu belirtmek için kullanılır.

      // Decimal - 128-bit veri tiğinde ve diğer kayan sayı veri tiplerinden daha hassastır,
      // finansal ve mali hesaplamalar için uygundur.
      decimal fooDecimal = 150.3m;

      // Boolean - true & false
      bool fooBoolean = true; // veya false

      // Char - 16-bitlik tek bir unicode karakter
      char fooChar = 'A';

      // Strings -- Önceki baz tiplerinin hepsi değer tipiyken,
      // string bir referans tipidir. Null değer atayabilirsiniz
      string fooString = "\"escape\" quotes and add \n (new lines) and \t (tabs)";
      Console.WriteLine(fooString);

      // İndeks numarası kullanarak bir string'in bütün karakterlerine erişilebilirsiniz:
      char charFromString = fooString[1]; // => 'e'
      // String'ler değiştirilemez: fooString[1] = 'X' işlemini yapamazsınız;

      // String'leri geçerli kültür değeri ve büyük küçük harf duyarlılığı olmadan karşılaştırma
      string.Compare(fooString, "x", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase);

      // sprintf baz alınarak formatlama
      string fooFs = string.Format("Check Check, {0} {1}, {0} {1:0.0}", 1, 2);

      // Tarihler & Formatlama
      DateTime fooDate = DateTime.Now;
      Console.WriteLine(fooDate.ToString("hh:mm, dd MMM yyyy"));

      // Bir string'i iki satıra bölmek için @ sembolü kullanabilirsiniz. " işaretinden kaçmak için "" kullanın
      string bazString = @"Here's some stuff
on a new line! ""Wow!"", the masses cried";

      // Bir değişkeni değiştirilemez yapmak için const ya da read-only kullanın.
      // const değerleri derleme sırasında hesaplanır
      const int HOURS_I_WORK_PER_WEEK = 9001;

      ///////////////////////////////////////////////////
      // Veri Yapıları
      ///////////////////////////////////////////////////

      // Diziler - Sıfır indeksli
      // Dizi boyutuna tanımlama sırasında karar verilmelidir.
      // Dizi tanımlama formatı şöyledir:
      // <veri tipi>[] <değişken ismi> = new <veri tipi>[<dizi boyutu>];
      int[] intArray = new int[10];

      // Bir diğer dizi tanımlama formatı şöyledir:
      int[] y = { 9000, 1000, 1337 };

      // Bir diziyi indeksleme - Bir elemente erişme
      Console.WriteLine("intArray @ 0: " + intArray[0]);
      // Diziler değiştirilebilir.
      intArray[1] = 1;

      // Listeler
      // Listeler daha esnek oldukları için dizilerden daha sık kullanılırlar.
      // Bir liste tanımlama formatı şöyledir:
      // List<veri tipi> <değişken ismi> = new List<veri tipi>();
      List<int> intList = new List<int>();
      List<string> stringList = new List<string>();
      List<int> z = new List<int> { 9000, 1000, 1337 }; // tanımlama
      // <> işareti generic ifadeler içindir - Güzel özellikler sekmesini inceleyin

      // Listelerin varsayılan bir değeri yoktur;
      // İndekse erişmeden önce değer eklenmiş olmalıdır
      intList.Add(1);
      Console.WriteLine("intList @ 0: " + intList[0]);

      // Diğer veri yapıları için şunlara bakın:
      // Stack/Queue (Yığın/Kuyruk)
      // Dictionary (hash map'in uygulanması) (Sözlük)
      // HashSet (karma seti)
      // Read-only Collections (Değiştirilemez koleksiyonlar)
      // Tuple (.Net 4+) (tüp)

      ///////////////////////////////////////
      // Operatörler
      ///////////////////////////////////////
      Console.WriteLine("\n->Operators");

      int i1 = 1, i2 = 2; // Birden çok tanımlamanın kısa yolu

      // Aritmetik basittir
      Console.WriteLine(i1 + i2 - i1 * 3 / 7); // => 3

      // Mod
      Console.WriteLine("11%3 = " + (11 % 3)); // => 2

      // Karşılaştırma operatörleri
      Console.WriteLine("3 == 2? " + (3 == 2)); // => false
      Console.WriteLine("3 != 2? " + (3 != 2)); // => true
      Console.WriteLine("3 > 2? " + (3 > 2)); // => true
      Console.WriteLine("3 < 2? " + (3 < 2)); // => false
      Console.WriteLine("2 <= 2? " + (2 <= 2)); // => true
      Console.WriteLine("2 >= 2? " + (2 >= 2)); // => true

      // Bit düzeyi operatörleri!
      /*
      ~    Tekli bit tamamlayıcısı
      <<   Sola kaydırma Signed left shift
      >>   Sağa kaydırma Signed right shift
      &    Bit düzeyi AND
      ^    Bit düzeyi harici OR
      |    Bit düzeyi kapsayan OR
      */

      // Arttırma
      int i = 0;
      Console.WriteLine("\n->Inc/Dec-rementation");
      Console.WriteLine(i++); //i = 1. Post-Incrementation
      Console.WriteLine(++i); //i = 2. Pre-Incrementation
      Console.WriteLine(i--); //i = 1. Post-Decrementation
      Console.WriteLine(--i); //i = 0. Pre-Decrementation

      ///////////////////////////////////////
      // Kontrol Yapıları
      ///////////////////////////////////////
      Console.WriteLine("\n->Control Structures");

      // If ifadesi c benzeridir
      int j = 10;
      if (j == 10)
      {
        Console.WriteLine("I get printed");
      }
      else if (j > 10)
      {
        Console.WriteLine("I don't");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("I also don't");
      }

      // Üçlü operatörler
      // Basit bir if/else ifadesi şöyle yazılabilir
      // <koşul> ? <true> : <false>
      int toCompare = 17;
      string isTrue = toCompare == 17 ? "True" : "False";

      // While döngüsü
      int fooWhile = 0;
      while (fooWhile < 100)
      {
        //100 kere tekrarlanır, fooWhile 0->99
        fooWhile++;
      }

      // Do While Döngüsü
      int fooDoWhile = 0;
      do
      {
        //100 kere tekrarlanır, fooDoWhile 0->99
        fooDoWhile++;
      } while (fooDoWhile < 100);

      //for döngüsü yapısı => for(<başlangıç ifadesi>; <koşul>; <adım>)
      for (int fooFor = 0; fooFor < 10; fooFor++)
      {
        //10 kere tekrarlanır, fooFor 0->9
      }

      // For Each Döngüsü
      // foreach döngüsü yapısı => foreach(<yineleyici tipi> <yineleyici ismi> in <enumerable>)
      // foreach döngüsü, IEnumerable ya da IEnumerable<T> e dönüştürülmüş herhangi bir obje üzerinde döngü yapabilir
      // .Net framework üzerindeki bütün koleksiyon tiplerinden (Dizi, Liste, Sözlük...)
      // biri ya da hepsi uygulanarak gerçekleştirilebilir.
      // (ToCharArray() silindi, çünkü string'ler aynı zamanda IEnumerable'dır.)
      foreach (char character in "Hello World".ToCharArray())
      {
        //String içindeki bütün karakterler üzerinde döner
      }

      // Switch Case
      // Bir switch byte, short, char ve int veri tipleri ile çalışır.
      // Aynı zamanda sıralı tipler ile de çalışabilir.(Enum Tipleri bölümünde tartışıldı),
      // String sınıfı, ve bir kaç özel sınıf kaydırılır
      // basit tipler: Character, Byte, Short, and Integer.
      int month = 3;
      string monthString;
      switch (month)
      {
        case 1:
          monthString = "January";
          break;
        case 2:
          monthString = "February";
          break;
        case 3:
          monthString = "March";
          break;
        // Bir aksiyon için birden fazla durum atayabilirsiniz
        // Ancak, break olmadan yeni bir durum ekleyemezsiniz
        // (Eğer bunu yapmak istiyorsanız, goto komutu eklemek zorundasınız)
        case 6:
        case 7:
        case 8:
          monthString = "Summer time!!";
          break;
        default:
          monthString = "Some other month";
          break;
      }

      ///////////////////////////////////////
      // Veri Tipleri Dönüştürme ve Typecasting
      ///////////////////////////////////////

      // Veri Dönüştürme

      // String'i Integer'a Dönüştürme
      // bu başarısız olursa hata fırlatacaktır
      int.Parse("123");// "123" 'in Integer değerini döndürür

      // try parse hata durumunda değişkene varsayılan bir değer atamak için kullanılır
      // bu durumda: 0
      int tryInt;
      if (int.TryParse("123", out tryInt)) // Fonksiyon boolean'dır
        Console.WriteLine(tryInt);    // 123

      // Integer'ı String'e Dönüştürme
      // Convert sınıfı dönüştürme işlemini kolaylaştırmak için bir dizi metoda sahiptir
      Convert.ToString(123);
      // veya
      tryInt.ToString();
    }

    ///////////////////////////////////////
    // SINIFLAR - dosyanın sonunda tanımları görebilirsiniz
    ///////////////////////////////////////
    public static void Classes()
    {
      // Obje tanımlamalarını dosyanın sonunda görebilirsiniz

      // Bir sınıfı türetmek için new kullanın
      Bicycle trek = new Bicycle();

      // Obje metodlarını çağırma
      trek.SpeedUp(3); // Her zaman setter ve getter metodları kullanmalısınız
      trek.Cadence = 100;

      // ToString objenin değerini göstermek için kullanılır.
      Console.WriteLine("trek info: " + trek.Info());

      // Yeni bir Penny Farthing sınıfı türetmek
      PennyFarthing funbike = new PennyFarthing(1, 10);
      Console.WriteLine("funbike info: " + funbike.Info());

      Console.Read();
    } // Ana metodun sonu

    // KONSOLE BAŞLANGICI Bir konsol uygulaması başlangıç olarak mutlaka ana metod'a sahip olmalı
    public static void Main(string[] args)
    {
      OtherInterestingFeatures();
    }

    //
    // İLGİNÇ ÖZELLİKLER
    //

    // VARSAYILAN METOD TANIMLAMALARI

    public // Görünebilir
    static // Sınıf üzerinden obje türetmeden çağırılabilir
    int // Dönüş Tipi,
    MethodSignatures(
      int maxCount, // İlk değişken, int değer bekler
      int count = 0, // Eğer değer gönderilmezse varsayılan olarak 0 değerini alır
      int another = 3,
      params string[] otherParams // Metoda gönderilen diğer bütün parametreleri alır
    )
    {
      return -1;
    }

    // Metodlar tanımlamalar benzersiz ise aynı isimleri alabilirler
    public static void MethodSignatures(string maxCount)
    {
    }

    // GENERIC'LER
    // TKey ve TValue değerleri kullanıcı tarafından bu fonksiyon çağırılırken belirtilir.
    // Bu metod Python'daki SetDefault'a benzer
    public static TValue SetDefault<TKey, TValue>(
      IDictionary<TKey, TValue> dictionary,
      TKey key,
      TValue defaultItem)
    {
      TValue result;
      if (!dictionary.TryGetValue(key, out result))
        return dictionary[key] = defaultItem;
      return result;
    }

    // Gönderilen objeleri daraltabilirsiniz
    public static void IterateAndPrint<T>(T toPrint) where T: IEnumerable<int>
    {
      // Eğer T IEnumerable ise tekrarlayabiliriz
      foreach (var item in toPrint)
        // Item bir int
        Console.WriteLine(item.ToString());
    }

    public static void OtherInterestingFeatures()
    {
      // İSTEĞE BAĞLI PARAMETRELER
      MethodSignatures(3, 1, 3, "Some", "Extra", "Strings");
      MethodSignatures(3, another: 3); // isteğe bağlı olanlar gönderilmedi

      // UZANTI METODLARI
      int i = 3;
      i.Print(); // Aşağıda tanımlandı

      // NULLABLE TYPES - veri tabanı işlemleri için uygun / return values
      // Herhangi bir değer tipi sonuna ? eklenerek nullable yapılabilir (sınıflar hariç)
      // <tip>? <değiken ismi> = <değer>
      int? nullable = null; // Nullable<int> için kısa yol
      Console.WriteLine("Nullable variable: " + nullable);
      bool hasValue = nullable.HasValue; // eğer null değilse true döner

      // ?? varsayılan değer belirlemek için söz dizimsel güzel bir özellik
      // bu durumda değişken null'dır
      int notNullable = nullable ?? 0; // 0

      // TİPİ BELİRTİLMEMİŞ DEĞİŞKENLER - compiler değişkenin tipini bilmeden çalışabilir:
      var magic = "magic is a string, at compile time, so you still get type safety";
      // magic = 9; string gibi çalışmayacaktır, bu bir int değil

      // GENERIC'LER
      //
      var phonebook = new Dictionary<string, string>() {
        {"Sarah", "212 555 5555"} // Telefon rehberine bir kaç numara ekleyelim.
      };

      // Yukarıda generic olarak tanımlanan SETDEFAULT'u çağırma
      Console.WriteLine(SetDefault<string,string>(phonebook, "Shaun", "No Phone")); // Telefonu yok
      // TKey ve TValue tipini belirtmek zorunda değilsiniz
      Console.WriteLine(SetDefault(phonebook, "Sarah", "No Phone")); // 212 555 5555

      // LAMBDA IFADELERİ - satır içinde kod yazmanıza olanak sağlar
      Func<int, int> square = (x) => x * x; // Son T nesnesi dönüş değeridir
      Console.WriteLine(square(3)); // 9

      // TEK KULLANIMLIK KAYNAK YÖNETİMİ - Yönetilemeyen kaynakların üstesinden kolayca gelebilirsiniz.
      // Bir çok obje yönetilemeyen kaynaklara (dosya yakalama, cihaz içeriği, vb.)
      // IDisposable arabirimi ile erişebilir. Using ifadesi sizin için IDisposable objeleri temizler.
      using (StreamWriter writer = new StreamWriter("log.txt"))
      {
        writer.WriteLine("Nothing suspicious here");
        // Bu bölümün sonunda kaynaklar temilenir.
        // Hata fırlatılmış olsa bile.
      }

      // PARALEL FRAMEWORK
      // http://blogs.msdn.com/b/csharpfaq/archive/2010/06/01/parallel-programming-in-net-framework-4-getting-started.aspx
      var websites = new string[] {
        "http://www.google.com", "http://www.reddit.com",
        "http://www.shaunmccarthy.com"
      };
      var responses = new Dictionary<string, string>();

      // Her istek farklı bir thread de işlem görecek
      // bir sonraki işleme geçmeden birleştirilecek.
      Parallel.ForEach(websites,
        new ParallelOptions() {MaxDegreeOfParallelism = 3}, // en fazla 3 thread kullanmak için
        website =>
      {
        // Uzun sürecek bir işlem yapın
        using (var r = WebRequest.Create(new Uri(website)).GetResponse())
        {
          responses[website] = r.ContentType;
        }
      });

      // Bütün istekler tamamlanmadan bu döndü çalışmayacaktır.
      foreach (var key in responses.Keys)
        Console.WriteLine("{0}:{1}", key, responses[key]);

      // DİNAMİK OBJELER (diğer dillerle çalışırken kullanmak için uygun)
      dynamic student = new ExpandoObject();
      student.FirstName = "First Name"; // Önce yeni bir sınıf tanımlamanız gerekmez!

      // Hatta metod bile ekleyebilirsiniz (bir string döner, ve bir string alır)
      student.Introduce = new Func<string, string>(
        (introduceTo) => string.Format("Hey {0}, this is {1}", student.FirstName, introduceTo));
      Console.WriteLine(student.Introduce("Beth"));

      // IQUERYABLE<T> - neredeyse bütün koleksiyonlar bundan türer, bu size bir çok
      // kullanışlı Map / Filter / Reduce stili metod sağlar.
      var bikes = new List<Bicycle>();
      bikes.Sort(); // Dizi sıralama
      bikes.Sort((b1, b2) => b1.Wheels.CompareTo(b2.Wheels)); // Wheels baz alınarak sıralama
      var result = bikes
        .Where(b => b.Wheels > 3) // Filters- chainable (bir önceki tipin IQueryable'ını döner)
        .Where(b => b.IsBroken && b.HasTassles)
        .Select(b => b.ToString()); // Map - sadece bunu seçiyoruz, yani sonuç bir IQueryable<string> olacak

      var sum = bikes.Sum(b => b.Wheels); // Reduce - koleksiyonda bulunan bütün wheel değerlerinin toplamı

      // Bike içindeki bazı parametreleri baz alarak bir liste oluşturmak
      var bikeSummaries = bikes.Select(b=>new { Name = b.Name, IsAwesome = !b.IsBroken && b.HasTassles });
      // Burada göstermek zor ama, compiler yukaridaki tipleri çözümleyebilirse derlenmeden önce tipi verebilir.
      foreach (var bikeSummary in bikeSummaries.Where(b => b.IsAwesome))
        Console.WriteLine(bikeSummary.Name);

      // ASPARALLEL
      // Linq ve paralel işlemlerini birleştirme
      var threeWheelers = bikes.AsParallel().Where(b => b.Wheels == 3).Select(b => b.Name);
      // bu paralel bir şekilde gerçekleşecek! Threadler otomatik ve sihirli bir şekilde işleri paylaşacak!
      // Birden fazla çekirdeğiniz varsa büyük veri setleri ile kullanmak için oldukça uygun bir yapı.

      // LINQ - IQueryable<T> objelerini mapler ve saklar, gecikmeli bir işlemdir
      // e.g. LinqToSql - veri tabanını mapler, LinqToXml xml dökümanlarını mapler.
      var db = new BikeRepository();

      // işlem gecikmelidir, bir veri tabanı üzerinde sorgulama yaparken harikadır.
      var filter = db.Bikes.Where(b => b.HasTassles); // sorgu henüz çalışmadı
      if (42 > 6) // Filtreler eklemeye devam edebilirsiniz - ileri düzey arama fonksiyonları için harikadır
        filter = filter.Where(b => b.IsBroken); // sorgu henüz çalışmadı

      var query = filter
        .OrderBy(b => b.Wheels)
        .ThenBy(b => b.Name)
        .Select(b => b.Name); // hala sorgu çalışmadı

      // Şimdi sorgu çalışıyor, reader'ı açar ama sadece sizin sorgunuza uyanlar foreach döngüsüne girer.
      foreach (string bike in query)
        Console.WriteLine(result);    }

  } // LearnCSharp sınıfının sonu

  // Bir .cs dosyasına diğer sınıflarıda dahil edebilirsiniz

  public static class Extensions
  {
    // UZANTI FONKSİYONLARI
    public static void Print(this object obj)
    {
      Console.WriteLine(obj.ToString());
    }
  }

  // Sınıf Tanımlama Sözdizimi:
  // <public/private/protected/internal> class <sınıf ismi>{
  //  //veri alanları, kurucular , fonksiyonlar hepsi içindedir.
  //  //Fonksiyonlar Java'daki gibi metod olarak çağırılır.
  // }

  public class Bicycle
  {
    // Bicycle'ın Alanları/Değişkenleri
    public int Cadence // Public: herhangi bir yerden erişilebilir
    {
      get // get - değeri almak için tanımlanan metod
      {
        return _cadence;
      }
      set // set - değer atamak için tanımlanan metod
      {
        _cadence = value; // Değer setter'a gönderilen value değeridir
      }
    }
    private int _cadence;

    protected virtual int Gear // Protected: Sınıf ve alt sınıflar tarafından erişilebilir
    {
      get; // bir üye alanına ihtiyacınız yok, bu otomatik olarak bir değer oluşturacaktır
      set;
    }

    internal int Wheels // Internal: Assembly tarafından erişilebilir
    {
      get;
      private set; // Nitelik belirleyicileri get/set metodlarında atayabilirsiniz
    }

    int _speed; // Her şey varsayılan olarak private'dır : Sadece sınıf içinden erişilebilir.
          // İsterseniz yinede private kelimesini kullanabilirsiniz.
    public string Name { get; set; }

    // Enum sabitler kümesinden oluşan bir değer tipidir.
    // Gerçekten sadece bir isim ile bir değeri tutmak için kullanılır. (aksi belirtilmedikçe bir int'dir).
    // İzin verilen enum tipleri şunlardır byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, veya ulong.
    // Bir enum aynı değeri birden fazla sayıda barındıramaz.
    public enum BikeBrand
    {
      AIST,
      BMC,
      Electra = 42, // bir isme tam bir değer verebilirsiniz
      Gitane // 43
    }
    // Bu tipi Bicycle sınıfı içinde tanımladığımız için bu bir bağımlı tipdir.
    // Bu sınıf dışında kullanmak için tipi Bicycle.Brand olarak kullanmamız gerekir

    public BikeBrand Brand; // Enum tipini tanımladıktan sonra alan tipini tanımlayabiliriz

    // Static üyeler belirli bir obje yerine kendi tipine aittir
    // Onlara bir obje referans göstermeden erişebilirsiniz:
    // Console.WriteLine("Bicycles created: " + Bicycle.bicyclesCreated);
    static public int BicyclesCreated = 0;

    // readonly değerleri çalışma zamanında atanır
    // onlara sadece tanımlama yapılarak ya da kurucular içinden atama yapılabilir
    readonly bool _hasCardsInSpokes = false; // read-only private

    // Kurucular sınıf oluşturmanın bir yoludur
    // Bu bir varsayılan kurucudur.
    public Bicycle()
    {
      this.Gear = 1; // bu objenin üyelerine this anahtar kelimesi ile ulaşılır
      Cadence = 50; // ama her zaman buna ihtiyaç duyulmaz
      _speed = 5;
      Name = "Bontrager";
      Brand = BikeBrand.AIST;
      BicyclesCreated++;
    }

    // Bu belirlenmiş bir kurucudur. (argümanlar içerir)
    public Bicycle(int startCadence, int startSpeed, int startGear,
            string name, bool hasCardsInSpokes, BikeBrand brand)
      : base() // önce base'i çağırın
    {
      Gear = startGear;
      Cadence = startCadence;
      _speed = startSpeed;
      Name = name;
      _hasCardsInSpokes = hasCardsInSpokes;
      Brand = brand;
    }

    // Kurucular zincirleme olabilir
    public Bicycle(int startCadence, int startSpeed, BikeBrand brand) :
      this(startCadence, startSpeed, 0, "big wheels", true, brand)
    {
    }

    // Fonksiyon Sözdizimi:
    // <public/private/protected> <dönüş tipi> <fonksiyon ismi>(<argümanlar>)

    // sınıflar getter ve setter'ları alanları için kendisi uygular
    // veya property'ler eklenebilir (C# da tercih edilen yol budur)

    // Metod parametreleri varsayılan değerlere sahip olabilir.
    // Bu durumda, metodlar bu parametreler olmadan çağırılabilir.
    public void SpeedUp(int increment = 1)
    {
      _speed += increment;
    }

    public void SlowDown(int decrement = 1)
    {
      _speed -= decrement;
    }

    // property'lerin get/set değerleri
    // sadece veri gerektiği zaman erişilebilir, kullanmak için bunu göz önünde bulundurun.
    // property'ler sadece get ya da set'e sahip olabilir veya ikisine birden
    private bool _hasTassles; // private değişken
    public bool HasTassles // public accessor
    {
      get { return _hasTassles; }
      set { _hasTassles = value; }
    }

    // Ayrıca tek bir satırda otomatik property tanımlayabilirsiniz.
    // bu söz dizimi otomatik olarak alan oluşturacaktır.
    // Erişimi kısıtlamak için nitelik belirleyiciler getter veya setter'a ya da ikisine birden atanabilir:
    public bool IsBroken { get; private set; }

    // Property'ler otomatik eklenmiş olabilir
    public int FrameSize
    {
      get;
      // nitelik beliryecileri get veya set için tanımlayabilirsiniz
      // bu sadece Bicycle sınıfı Framesize değerine atama yapabilir demektir
      private set;
    }

    // Ayrıca obje üzerinde özel indeksleyici belirlemek mümkündür.
    // Tüm bunlar bu örnek için çok kullanışlı değil,
    // bicycle[0] ile ilk yolcu olan "chris" i almak mümkün veya
    // bicycle[1] = "lisa" ile yolcuyu atayabilirsiniz. (bariz quattrocycle)
    private string[] passengers = { "chris", "phil", "darren", "regina" }

    public string this[int i]
    {
      get {
        return passengers[i];
      }

      set {
        return passengers[i] = value;
      }
    }

    //Bu objenin nitelik değerlerini göstermek için bir metod.
    public virtual string Info()
    {
      return "Gear: " + Gear +
          " Cadence: " + Cadence +
          " Speed: " + _speed +
          " Name: " + Name +
          " Cards in Spokes: " + (_hasCardsInSpokes ? "yes" : "no") +
          "\n------------------------------\n"
          ;
    }

    // Metodlar static olabilir. Yardımcı metodlar için kullanışlı olabilir.
    public static bool DidWeCreateEnoughBycles()
    {
      // Bir static metod içinde sadece static sınıf üyeleri referans gösterilebilir
      return BicyclesCreated > 9000;
    } // Eğer sınıfınızın sadece static üyelere ihtiyacı varsa, sınıfın kendisini static yapmayı düşünebilirsiniz.


  } // Bicycle sınıfı sonu

  // PennyFarthing , Bicycle sınıfının alt sınıfıdır.
  class PennyFarthing : Bicycle
  {
    // (Penny Farthing'ler ön jantı büyük bisikletlerdir.
    // Vitesleri yoktur.)

    // Ana kurucuyu çağırmak
    public PennyFarthing(int startCadence, int startSpeed) :
      base(startCadence, startSpeed, 0, "PennyFarthing", true, BikeBrand.Electra)
    {
    }

    protected override int Gear
    {
      get
      {
        return 0;
      }
      set
      {
        throw new ArgumentException("You can't change gears on a PennyFarthing");
      }
    }

    public override string Info()
    {
      string result = "PennyFarthing bicycle ";
      result += base.ToString(); // Metodun temel versiyonunu çağırmak
      return result;
    }
  }

  // Arabirimler sadece üyelerin izlerini içerir, değerlerini değil.
  interface IJumpable
  {
    void Jump(int meters); // bütün arbirim üyeleri public'tir
  }

  interface IBreakable
  {
    bool Broken { get; } // arabirimler property'leri, metodları ve olayları içerebilir
  }

  // Sınıflar sadece tek bir sınıftan miras alabilir ama sınırsız sayıda arabirime sahip olabilir
  class MountainBike : Bicycle, IJumpable, IBreakable
  {
    int damage = 0;

    public void Jump(int meters)
    {
      damage += meters;
    }

    public bool Broken
    {
      get
      {
        return damage > 100;
      }
    }
  }

  /// <summary>
  /// LinqToSql örneği veri tabanına bağlanmak için kullanılır.
  /// EntityFramework Code First harika! (Ruby'deki ActiveRecord'a benzer, ama iki yönlü)
  /// http://msdn.microsoft.com/en-us/data/jj193542.aspx
  /// </summary>
  public class BikeRepository : DbSet
  {
    public BikeRepository()
      : base()
    {
    }

    public DbSet<Bicycle> Bikes { get; set; }
  }
} // namespace sonu

İşlenmeyen Konular

Daha Fazlasını Okuyun


Bir öneriniz mi var? Belki bir düzeltme? Bir konu açın GitHub deposundan, ya da kendi PR'nizi hazırlayın!

Aslen katkıda bulunan Irfan Charania, ve güncelleştiren 7 geliştirici(ler).