แชร์หน้านี้

เรียน X ใน Y นาที

ที่ X=Pascal

Pascal (ปาสกาล) เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งทั้งแบบ imperative และ procedural ที่ออกแบบโดย Niklaus Wirth (นิเคล้า เวิร์ท) เมื่อปี 1968-69 และเผยแพร่ตอน 1970 โดยเน้นให้เป็นภาษาที่เล็ก มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมการเขียนโปรแกรมที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้วยการใช้โครงสร้างของตัวภาษา และโครงสร้างข้อมูลมากำกับ ชื่อของภาษานี้ตั้งเป็นเกียรติให้กับนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส, นักปรัชญา และนักฟิสิกส์ ชื่อ Blaise Pascal (เบลส ปาสกาล) ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย

การคอมไพล์และรันโค้ดภาษาปาสกาลนี้ สามารถใช้ปาสกาลคอมไพลเลอร์ฟรีชื่อ Free Pascal ได้ โดย ดาวน์โหลดที่นี่

ด้านล่างจะเป็นโครงสร้างภาษาหลัก ๆ ที่ต้องเข้าใจก่อน ปาสกาลจะเป็นภาษาที่เข้มงวดกับโครงสร้างโค้ดมาก

//โปรแกรมปาสกาล
//คอมเม้นต์เขียนแบบนี้ ใช้สแลชสองครั้ง
{
  แต่ถ้าต้องการคอมเม้นหลาย ๆ บรรทัด
  ให้ใช้ วงเล็บปีกกา (curly brackets)
  เนื้อหาอยู่บรรทัดเดียวกันกับปีกกาได้
}

//อย่างแรก ต้องประกาศ ชื่อโปรแกรม
program learn_pascal; //<-- ห้ามลืม semicolon

const
  {
    ประกาศค่าคงที่ (constant) ในบล็อคนี้
  }
type
  {
    ประกาศชนิดข้อมูลของเราเองที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ชนิดข้อมูลทั่วไป
    หรือจะเป็นคลาส
  }
var
  {
    ตัวแปร ในภาษาปาสกาล ไม่เหมือนกับภาษาอื่น ๆ
    เพราะต้องประกาศในบล็อค var ก่อนใช้งานเสมอ
  }

//มาถึงส่วนโปรแกรมหลัก หรือ main fucntion นั่นเอง
begin
  {
    โค้ดเราทำงานอะไร อย่างไร ก็เริ่มรันจากตรงนี้
  }
end. // จบการทำงานของ _โปรแกรม_ เราจะจบด้วย จุลภาค "."

โค้ดต่อจากนี้ จะเป็นการอธิบายประกาศตัวแปรของปาสกาล

//การประกาศตัวแปร ทำได้แบบนี้
//var ชื่อตัวแปร : ชนิด ;
var a:integer;
var b:integer;

//หรือแบบที่นิยมมากกว่า คือเอามาเก็บในบล็อค var ทั้งหมด
var
  a : integer;
  b : integer;

//ถ้าจะเอาแบบสั้น ๆ บรรทัดเดียว ก็ทำได้ ทำได้พร้อมกันหลาย ๆ ตัวแปรด้วย
var a,b : integer;

โค้ดตัวอย่างนี้เป็นโปรแกรม Learn_More ที่เป็นโครงสร้างโปรแกรมง่าย ๆ ที่จบสมบูรณ์หนึ่งโปรแกรม มีบล็อค program, const, type, main (Begin..End.)

program Learn_More;
// มาต่อเรื่อง ชนิดของข้อมูล (data types) และ ตัวดำเนินการ (operators)

const
  PI = 3.141592654;
  GNU = 'GNU''s Not Unix';
    // ค่าคงที่ ให้ตั้งชื่อเป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ ทั้งหมด ใช้กับชนิดข้อมูลใดๆ ก็ได้
    // ค่าคงที่ ก็ตามชื่อเลย กำหนดค่าแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขณะรัน

// การประกาศชนิดข้อมูลของเราเอง
// "ชนิด" ของตัวแปรสองแบบนี้ จะนำไปใช้ด้านล่าง
type
  ch_array : array [0..255] of char;
    // อะเรย์ เป็นชนิดข้อมูลที่มี ความยาว/ช่องเก็บข้อมูล และ ชนิดข้อมูล
    // โค้ดด้านบน เป็นการประกาศอะเรย์ของตัวอักษา 255 ตัวอักษา
    // ซึ่งได้ ความยาว/ช่องเก็บข้อมูลในตัวแปรตัวนี้ 256 ช่องที่เป็นข้อความ
  md_array : array of array of integer;
    // ด้านบนนี้ เป็นตัวอย่าง อะเรย์สองมิติของเลขจำนวนเต็ม
    // อะเรย์ ยังซ้อนกับอะเรย์ได้อีกด้วย ทำให้สร้าง อะเรย์หลายมิติได้
    // เรายังสามารถสร้าง อะเรย์ที่มีความยาวช่องเท่ากับศูนย์ (0) ได้อีกด้วย
    // ซึ่งทำให้เกิด อะเรย์ที่จำนวนช่องยืดหยุ่นได้ (dymaically sized array)

// การประกาศตัวแปร : ชื่อตัวแปรเหล่านี้จะนำไปใช้ด้านล่างต่อไป
var
  int, c, d : integer;
      // ประกาศในบล็อค var มีตัวแปรสามตัวเป็นอินทีเจอร์
      // ชนิดจำนวนเต็ม แบบ 16 bit มีช่วงข้อมูล [-32,768.. 32,767]
      // »int« ในที่นี้เป็น "ชื่อตัวแปร" ที่ต้นฉบับตั้งให้สอดคล้องกับชนิดข้อมูล
      // อย่าสับสนกับบางภาษาที่มีชนิด int ประกาศหน้าชื่อตัวแปร
  r  : real;
      // ตัวแปร r เป็นชนิดเรียล (real) หรือเลขทศนิยม
      // real มีช่วงข้อมูล [3.4E-38..3.4E38]
  bool : boolean;
      // ข้อมูลชนิดบูเลียน (boolean) มีค่าได้สองแบบ คือ True/False
  ch  : char;
      // ตัวแปร ch เป็นชนิดตัวอักษร (ชาร์? คาร์?) หรือคาแรกเตอร์
      // ตัวอักษรเป็นแบบ ASCII 8 bit ดังนั้นจะไม่ใช่ UTF, Unicode
  str : string;
      // ตัวแปรสตริงจะเก็บข้อความ หรือ char หลาย ๆ ตัว
      // ชนิดข้อมูลนี้ไม่เป็นมาตรฐานภาษาแต่คอมไพเลอร์ปาสกาลก็มักจะมีให้
      // ทั่ว ๆ ไปแล้ว จะเป็นอะเรย์ของ char ความยาวตั้งต้น 255
  s  : string[50];
      // แบบนี้คือ กำหนดความยาว string เอง ให้เก็บ char 50 ตัว
      // แบบนี้ก็ทำให้ประหยัดหน่วยความจำมากขึ้นนั่นเอง
  my_str: ch_array;
      // ชนิดตัวแปร ใช้เป็นชนิดที่เรากำหนดเองก็ได้ อย่างตอนนี้
      // ch_array เป็น "ชนิดข้อมูล" ที่เราสร้างขึ้นมาในบล็อค type
  my_2d : md_array;
      // ตัวแปรแบบอะเรย์ที่ไม่ประกาศขนาด (dynamically sized array)
      // ก่อนเอาไปใช้จริงต้องระบุขนาดก่อนใช้เสมอ

  // ชนิดข้อมูลแบบ integer เพิ่มเติม
  b  : byte;   // มีช่วงข้อมูล [0..255]
  shi : shortint; // มีช่วงข้อมูล [-128..127]
  smi : smallint; // มีช่วงข้อมูล [-32,768..32,767] (standard Integer)
  w  : word;   // มีช่วงข้อมูล [0..65,535]
  li  : longint; // มีช่วงข้อมูล [-2,147,483,648..2,147,483,647]
  lw  : longword; // มีช่วงข้อมูล [0..4,294,967,295]
  c  : cardinal; // ก็คือ longword
  i64 : int64;  // มีช่วงข้อมูล
           // [-9223372036854775808..9223372036854775807]
  qw  : qword;  // มีช่วงข้อมูล [0..18,446,744,073,709,551,615]

  // ชนิดข้อมูลแบบ real เพิ่มเติม
  rr  : real;   // มีช่วงข้อมูลที่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ
           // (เช่นเป็นแบบ 8-bit, 16-bit, ฯลฯ)
  rs  : single;  // มีช่วงข้อมูล [1.5E-45..3.4E38]
  rd  : double;  // มีช่วงข้อมูล [5.0E-324 .. 1.7E308]
  re  : extended; // มีช่วงข้อมูล [1.9E-4932..1.1E4932]
  rc  : comp;   // มีช่วงข้อมูล [-2E64+1 .. 2E63-1]

Begin
  // การกำหนดค่าตัวแปรให้ขณะประกาศ
  int := 1;
  r  := 3.14;
  ch  := 'a'; // ใช้ single quote เหมือนกันทั้ง char และ string
  str := 'apple';
  bool := true;
  // ภาษาปาสกาล มอง "ชื่อเฉพาะ" แบบไม่สนพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก
  // (case-insensitive language)
  // ตัวดำเนินการแบบคณิตศาสตร์ (arithmethic operation)
  int := 1 + 1;  // int = 2 ซึ่งจะกำหนดทับค่าเดิมด้านบนที่เคยประกาศ
  int := int + 1; // int = 2 + 1 = 3 นำค่าตอนนี้ (2) มา +1 ได้ 3
  int := 4 div 2; // int = 2 หารด้วย div จะได้ผลเป็น integer เสมอ
  int := 3 div 2; // int = 1
  int := 1 div 2; // int = 0

  bool := true or false; // bool = true
  bool := false and true; // bool = false
  bool := true xor true; // bool = false

  r := 3 / 2; // หารด้วย / จะได้ผลเป็น real เสมอ
  r := int;  // เรากำหนดค่า integer ให้ตัวแปร real ได้
         // แต่ทำกลับกัน โดยกำหนด real ให้ integer ไม่ได้

  c := str[1]; // กำหนดค่าแรกใน array str ให้ตัวแปร c ที่เป็น char
  str := 'hello' + 'world'; // เรารวม string เข้าด้วยกันด้วย +

  my_str[0] := 'a'; // กำหนดค่าให้ string เฉพาะตำแหน่งแบบอะเรย์ทั่วไป

  setlength(my_2d,10,10); // ปรับขนาดอะเรย์ 2 มิติให้เป็นขนาด 10x10
              // โดยตัวแปร my_2d นี้สร้างแล้วด้านบน
  for c := 0 to 9 do   // อะเรย์เริ่มจาก 0 และจบที่ ความยาว-1
    for d := 0 to 9 do // ตัวนับ (counter) จำเป็นต้องประกาศก่อนใช้
    my_2d[c,d] := c * d;
     // กำหนดอะเรย์หลายมิติ ด้วยการใช้วงเล็บก้ามปู (square brackets)

End.
// จบโปรแกรมบริบูรณ์ ด้วย "."

ด้านล่าง เป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมปาสกาลชื่อ Functional_Programming

program Functional_Programming;

Var
  i, dummy : integer;

function factorial_recursion(const a: integer) : integer;
{ ทำการคำนวณแฟคทอเรียลซ้ำ ๆ ของเลขจำนวนเต็ม โดยผ่านพารามิเตอร์ a
  ถ้าจะประกาศตัวแปรโลคอลในฟังก์ชั่น ก็ทำได้ โดยการใช้บล็อค var ภายในฟังก์ชั่น
  เช่น :
  var
   local_a : integer;
}
Begin
  If a >= 1 Then
  { ฟังก์ชั่นนี้คืนค่ากลับ โดยการกำหนดค่าที่ผ่านทางพารามิเตอร์ a
   นำมาคูณกับฟังก์ชั่นที่ผ่าน a-1 สุดท้ายก็กำหนดค่าลงไปให้กับฟังก์ชั่นตรงๆ }
    factorial_recursion := a * factorial_recursion(a-1)
  Else
    factorial_recursion := 1;
End; // จบ ฟังก์ชั่น ด้วย ";" หลัง End ไม่เหมือนกับจบ โปรแกรม ที่จะใช้ "."

procedure get_integer(var i : integer; dummy : integer);
{ เรารับ input จากผู้ใช้มาเก็บใน parameter i ที่เป็น integer ที่ตั้งขึ้นใน
 พารามิเตอร์ โดยใช้ var ประกาศ ทำให้ค่าที่รับเข้ามาจะเปลี่ยนปรับได้จาก
 ภายนอกการประกาศพารามิเตอร์นี้ ส่วน dummy เป็นตัวแปรที่ปรับเปลี่ยนได้
 "เฉพาะจากภายในฟังก์ชั่น,โพรซีเยอร์นั้น ๆ }
Begin
  write('Enter an integer: ');
  readln(i);
  dummy := 4; // dummy จะไม่ทำให้ค่าที่ได้รับมาครั้งแรกใน main block เปลี่ยน
End;

//--------------------//
// main program block
//--------------------//
Begin
  dummy := 3;
  get_integer(i, dummy);
  writeln(i, '! = ', factorial_recursion(i));
  // พิมพ์ค่า i!
  writeln('dummy = ', dummy); // จะให้ค่าเป็น '3' เสมอ
                // เพราะจะไม่เปลี่ยนเนื่องด้วย
                // การประกาศพารามิเตอร์ใน
                // โพรซีเยอร์ get_integer ด้านบน
End.

มีคำแนะนำหรือข้อควรปรับปรุง แจ้งทีมงาน บน GitHub Repo, หรือส่ง pull request ในส่วนที่แก้ไข!

พัฒนาโดย Ganesha Danu, และอัพเดทโดย 2 ผู้ร่วมแก้ไข(s).