Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=nix

Nix är ett enkelt funktionelt språk utvecklat för Nix pakethanteraren och NixOS linuxdistributionen.

Du kan utvärdera Nix uttryck genom att använda nix-instantiate eller nix-repl.

with builtins; [

 # Kommentarer
 #=========================================

 # Inlinekommentarer ser ut såhär.

 /* Flerradskommentarer ser ut
   såhär. */


 # Booleaner
 #=========================================

 (true && false)        # Och
 #=> false

 (true || false)        # Eller
 #=> true

 (if 3 < 4 then "a" else "b") # Villkorlig
 #=> "a"


 # Heltal
 #=========================================

 # Heltal är den enda numeriska typen.

 1 0 42 (-3)    # Några heltal

 (4 + 6 + 12 - 2) # Addition
 #=> 20

 (7 / 2)      # Division
 #=> 3


 # Strängar
 #=========================================

 "Stränglitteraler omgärdas av raka citationstecken."

 "
  Stränglitteraler kan sträcka sig
  över flera rader.
 "

 ''
  Detta kallas för en indenterad strängliteral, omgärdad av dubbla apostrofer
  Den plockar intelligent bort ledande blanktecken.
 ''

 ''
  a
   b
 ''
 #=> "a\n b"

 ("ab" + "cd")  # Strängkonkatenering
 #=> "abcd"

 # Antikvotering låter dig bädda in språkvärden i strängar.
 ("Din hemkatalog är ${getEnv "HOME"}")
 #=> "Din hemkatalog är /home/alice"


 # Sökvägar
 #=========================================

 # Nix har en primitiv, inbyggd, typ för sökvägar.
 /tmp/tutorials/learn.nix

 # Relativa sökvägar förenas med sökvägen till dess definerande fils sökväg
 # vid tolkningstillfället för att skapa dess absoluta sökväg.

 tutorials/learn.nix
 #=> /the-base-path/tutorials/learn.nix

 # En sökväg måste innehålla åtminstonde ett snedstreck, så en relativ sökväg
 # till en fil i samma katalog måste ges ett "./" prefix

 ./learn.nix
 #=> /the-base-path/learn.nix

 # Divisionsoperatorn / måste omges av blanksteg om man vill att det skall
 # tolkas som heltalsdivision

 7/2    # Detta är en sökväg
 (7 / 2)  # Detta är heltalsdivision


 # Importer
 #=========================================

 # En nix fil innehåller ett enstaka topnivåuttryck utan fria variabler.
 # Ett importuttryck evalueras till värdet på filen som den importerar.
 (import /tmp/foo.nix)

 # Importer kan också specificeras med hjälp av strängar.
 (import "/tmp/foo.nix")

 # Importsökvägar måste vara absoluta. Sökvägslitteraler härleds vid
 # tolkningstillfället så följande är ok.
 (import ./foo.nix)

 # Men detta är inte något som sker med strängar.
 (import "./foo.nix")
 #=> error: string ‘foo.nix’ doesn't represent an absolute path


 # Let
 #=========================================

 # `let` block tillåter oss att binda värden till namn.
 (let x = "a"; in
  x + x + x)
 #=> "aaa"

 # Bindingar kan referera till varandra och deras ordning sinsemellan spelar
 # ingen roll.
 (let y = x + "b";
    x = "a"; in
  y + "c")
 #=> "abc"

 # Innre bindningar skuggar utanpåliggande bindingar.
 (let a = 1; in
  let a = 2; in
   a)
 #=> 2


 # Funktioner
 #=========================================

 (n: n + 1)   # En lambdafunktion som lägger till 1

 ((n: n + 1) 5) # Samma funktion applicerad på 5
 #=> 6

 # Det finns ingen syntax för direkt namngivna funktioner, istället binder man
 # dessa med `let` block som andra värden.
 (let succ = (n: n + 1); in succ 5)
 #=> 6

 # En funktion är en lambda med en parameter. Flera parameterar kan ges med
 # hjälp av currying.
 ((x: y: x + "-" + y) "a" "b")
 #=> "a-b"

 # Vi kan också ha namngivna funktionsparametrar, vilket vi kommer komma till
 # senare, efter att vi introducerat attributset.

 # Listor
 #=========================================

 # Listor noteras med hakparenteser.

 (length [1 2 3 "x"])
 #=> 4

 ([1 2 3] ++ [4 5])
 #=> [1 2 3 4 5]

 (concatLists [[1 2] [3 4] [5]])
 #=> [1 2 3 4 5]

 (head [1 2 3])
 #=> 1
 (tail [1 2 3])
 #=> [2 3]

 (elemAt ["a" "b" "c" "d"] 2)
 #=> "c"

 (elem 2 [1 2 3])
 #=> true
 (elem 5 [1 2 3])
 #=> false

 (filter (n: n < 3) [1 2 3 4])
 #=> [ 1 2 ]


 # Mängder
 #=========================================

 # Ett attributset är en oordnad mappning av strängnycklar och värden.
 { foo = [1 2]; bar = "x"; }

 # Punktoperatorn . väljer ett värde från attributset:et
 { a = 1; b = 2; }.a
 #=> 1

 # Frågeoperatorn ? testar om en nyckel är närvarande i ett attributset
 ({ a = 1; b = 2; } ? a)
 #=> true
 ({ a = 1; b = 2; } ? c)
 #=> false

 # Snedstrecksoperatorn // slår ihop två attributset:ar.
 ({ a = 1; } // { b = 2; })
 #=> { a = 1; b = 2; }

 # Värden på höger skriver över värden till vänster.
 ({ a = 1; b = 2; } // { a = 3; c = 4; })
 #=> { a = 3; b = 2; c = 4; }

 # Recursionsnyckelordet rec noterar ett rekursivt attributset (en fixpunkt)
 # i vilket attributen kan referera till varandra.
 (let a = 1; in   { a = 2; b = a; }.b)
 #=> 1
 (let a = 1; in rec { a = 2; b = a; }.b)
 #=> 2

 # Nästlade attributset:ar kan definieras bit för bit.
 {
  a.b  = 1;
  a.c.d = 2;
  a.c.e = 3;
 }.a.c
 #=> { d = 2; e = 3; }

 # Ett attributsets barn kan inte tilldelas på detta vis om attributsetet
 # självt blivit direkt tilldelat.
 {
  a = { b = 1; };
  a.c = 2;
 }
 #=> error: attribute ‘a’ already defined


 # Bindningsintroduktion, `with`
 #=========================================

 # Det attributset vilket återfinns i ett `with` uttryck kommer få sina
 # värdebindningar introducerade i efterkommande uttryck.
 (with { a = 1; b = 2; };
  a + b)
 # => 3

 # Innre bindningar skuggar yttre bindningar.
 (with { a = 1; b = 2; };
  (with { a = 5; };
   a + b))
 #=> 7

 # Första raden av detta exempel börjar med "with builtins;" eftersom builtins
 # är ett attributset innehållande alla inbyggda hjälpfunktioner såsom
 # (length, head, tail, filter, etc.). Detta sparar oss från att hela tiden
 # referera in i det attributset:et , alltså du kan använda bara "length"
 # istället för "builtins.length".


 # Attributsetmönster
 #=========================================

 # Attributset är användbara när vi skall skicka med flera värden till en
 # funktion.
 (args: args.x + "-" + args.y) { x = "a"; y = "b"; }
 #=> "a-b"

 # Man kan använda attributsetmönster för ökad tydlighet.
 ({x, y}: x + "-" + y) { x = "a"; y = "b"; }
 #=> "a-b"

 # Attributmönster misslyckas dock om det medskickade attributmönstret
 # innehåller extra nycklar.
 ({x, y}: x + "-" + y) { x = "a"; y = "b"; z = "c"; }
 #=> error: anonymous function called with unexpected argument ‘z’

 # Genom att lägga till ", ..." kan vi ignorera ytterliggare nycklar.
 ({x, y, ...}: x + "-" + y) { x = "a"; y = "b"; z = "c"; }
 #=> "a-b"


 # Felmeddelanden
 #=========================================

 # `throw` gör att programtolken gör abort med dess tillhörande felmeddelande
 causes evaluation to abort with an error message.
 (2 + (throw "foo"))
 #=> error: foo

 # `tryEval` fångar kastade fel `throw`.
 (tryEval 42)
 #=> { success = true; value = 42; }
 (tryEval (2 + (throw "foo")))
 #=> { success = false; value = false; }

 # `abort` fungerar som `throw`, men är kritiskt och kan inte fångas.
 (tryEval (abort "foo"))
 #=> error: evaluation aborted with the following error message: ‘foo’

 # `assert` utvärderas till det givna värdet om dess predikat är sant.
 # annars skickar den ett fångbart fel.
 (assert 1 < 2; 42)
 #=> 42
 (assert 1 > 2; 42)
 #=> error: assertion failed at (string):1:1
 (tryEval (assert 1 > 2; 42))
 #=> { success = false; value = false; }


 # Orenhet
 #=========================================

 # Eftersom repeterbarhet för byggen är en kritisk egenskap för
 # Nix-pakethanteraren betonas funktionell renhet i Nix-programmeringsspråket.
 # Men med det sagt existerar det källor till orenhet

 # Man kan referera till miljövariabler.
 (getEnv "HOME")
 #=> "/home/alice"

 # `trace` funktionen används för att debugga. Den skriver ut första argumentet
 # till stderr och reduceras samtidigt till det andra argumentet.
 (trace 1 2)
 #=> trace: 1
 #=> 2

 # Man kan skriva filer till Nix-store, lagringsplatsen för alla Nix-uttryck.
 # Även om detta är orent beteende är det hyfsat säkert eftersom filens
 # lagringsplats är härledd från dess innehåll och beroenden. Man kan läsa
 # filer från precis överallt. I nedanstående exempel skriver vi en fil till
 # Nix-store och sedan läser tillbaka den.

 (let filename = toFile "foo.txt" "hello!"; in
  [filename (builtins.readFile filename)])
 #=> [ "/nix/store/ayh05aay2anx135prqp0cy34h891247x-foo.txt" "hello!" ]

 # Vi kan också ladda ned filer till Nix-store.
 (fetchurl "https://example.com/package-1.2.3.tgz")
 #=> "/nix/store/2drvlh8r57f19s9il42zg89rdr33m2rm-package-1.2.3.tgz"

]

Vidare Läsning (eng)


Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by Chris Martin, and updated by 2 contributors.