Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=json

JSON är ett extremt enkelt datautbytesformat. Som json.org beskriver så är det lätt för människor att läsa och skriva, och för datorer att tolka och generera.

En bit av JSON måste representera antingen: * En samling av namn/värde-par ({ }). I olika språk kan denna realiseras som ett objekt, struct, dictionary, hash-tabell, nyckellista eller en associativ array. * En ordnad lista av värden ([ ]). I olika språk kan denna realiseras som en array, vektor, lista eller sekvens.

JSON i dess renaste form har inga kommentarer, men de flesta tolkarna accepterar C-stils (//, /* */) kommentarer. Vissa tolkar tolererar även komman efter sista elementet i en array, eller det sista attributet av ett objekt, men dessa bör undvikas för bättre kompabilitet.

Detta dokument kommer dock att tillämpa 100% giltigt JSON. Lyckligtvis så är resten av dokumentet självförklarande.

Följande datatyper stöds: * Strängar: "hello", "\"A quote.\"", "\u0abe", "Newline.\n" * Nummer: 23, 0.11, 12e10, 3.141e-10, 1.23e+4 * Objekt: { "key": "value" } * Arrayer: ["Values"] * Övriga: true, false, null

{
 "nyckel": "värde",

 "nycklar": "måste alltid omslutas med dubbla citationstecken",
 "nummer": 0,
 "strängar": "Alla unicode-tecken (inklusive \"escaping\") är tillåtna.",
 "boolska värden?": true,
 "nullvärden": null,

 "stora tal": 1.2e+100,

 "objekt": {
  "kommentar": "De flesta datastukturerna i JSON kommer i form av objekt.",

  "matris": [0, 1, 2, 3, "Matriser kan innehålla vad som helst.", 5],

  "ytterligare objekt": {
   "kommentar": "Objekten kan vara nästlade."
  }
 },

 "trams": [
  {
   "kaliumkällor": ["bananer"]
  },
  [
   [1, 0, 0, 0],
   [0, 1, 0, 0],
   [0, 0, 1, "neo"],
   [0, 0, 0, 1]
  ]
 ],

 "alternativ formatering": {
  "kommentar": "kolla på detta!"
 , "kommats position": "spelar ingen roll - så länge det kommer innan värdet"
 , "en kommentar till": "vad fint"
 }, "blanksteg": "Spelar ingen roll.", "det var kort": "Nu är du klar och kan allt vad JSON har att erbjuda."
}

Fortsatt läsning


Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by Anna Harren, and updated by 4 contributors.