Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=coffeescript

CoffeeScript je jazyk, ktorý sa kompiluje do ekvivalentného JavaScriptu, neexistuje peňho interpretácia počas behu programu (runtime). CoffeeScript sa snaží vytvárať čitateľný, pekne formátovaný a optimalizovaný JavaScriptový kód pracujúci pod každým JavaScriptovým prostredím.

Pozri tiež stránku CoffeeScript, ktoré obsahuje kompletný tutoriál o CoffeeScripte.

# CoffeeScript je jazyk hipsterov.
# Ide s trendom mnohých moderných jazykov.
# Komentáre sú podobné tým v Ruby a Pythone, používajú symbol #.

###
Blokové komentáre vyzerajú takto, prekladajú sa priamo do '/ * ... * /'
pre výsledný kód JavaScriptu.

Predtým, než budeš pokračovať, mal by si rozumieť sémantike JavaScriptu.
###

# Priradenia:
cislo = 42  #=> var cislo = 42;
opak = true #=> var opak = true;

# Podmienky:
cislo = -42 if opak #=> if(opak) { cislo = -42; }

# Funkcie:
stvorec = (x) -> x * x #=> var stvorec = function(x) { return x * x; }

vypln = (nadoba, tekutina = "káva") ->
 "#{nadoba} sa napĺňa tekutinou #{tekutina}..."
#=>var vypln;
#
#vypln = function(nadoba, tekutina) {
# if (tekutina == null) {
#  tekutina = "káva";
# }
# return nadoba + " sa napĺňa tekutinou " + tekutina + "...";
#};

# Rozsahy:
zoznam = [1..5] #=> var zoznam = [1, 2, 3, 4, 5];

# Objekty:
matika =
 zaklad: Math.sqrt
 stvorec: square
 kocka:  (x) -> x * square x
#=> var matika = {
# "zaklad": Math.sqrt,
# "stvorec": square,
# "kocka": function(x) { return x * square(x); }
#}

# Splat operátor:
zavod = (vitaz, bezci...) ->
 print vitaz, bezci
#=>zavod = function() {
# var vitaz, bezci;
# vitaz = arguments[0],
# bezci = 2 <= arguments.length ? __slice.call(arguments, 1) : [];
# return print(vitaz, bezci);
#};

# Existencia:
alert "Vedel som to!" if elvis?
#=> if(typeof elvis !== "undefined" && elvis !== null)
# { alert("Vedel som to!"); }

# Pole:
kocky = (matika.kocka cislo for cislo in zoznam)
#=>kocky = (function() {
#  var _i, _len, _results;
#  _results = [];
#  for (_i = 0, _len = zoznam.length; _i < _len; _i++) {
#    cislo = zoznam[_i];
#    _results.push(matika.kocka(cislo));
#  }
#  return _results;
# })();

jedla = ['brokolica', 'špenát', 'čokoláda']
zjedz jedlo for jedlo in jedla when jedlo isnt 'čokoláda'
#=>jedla = ['brokolica', 'špenát', 'čokoláda'];
#
#for (_k = 0, _len2 = jedla.length; _k < _len2; _k++) {
# jedlo = jedla[_k];
# if (jedlo !== 'čokoláda') {
#  zjedz(jedlo);
# }
#}

Ďalšie zdroje


Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by Tenor Biel, and updated by 2 contributors.