Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=vim

Vim (Vi IMproved) jest klonem popularnego edytora vi dla systemów Unix. Zaprojektowany z myślą o prędkości edycji i zwiększeniu produktywności jest wszechobecny na systemach UNIXopodobnych. Posiada wiele skrótów klawiszowych do szybkiej nawigacji do wybranych miejsc w plikach oraz szybkiej edycji danych fragmentów.

Podstawy nawigacji w Vim

  vim <nazwapliku> # Otwórz <nazwapliku> w vim
  :q        # Zamknij vim
  :w        # Zapisz aktualny plik
  :wq       # Zapisz i wyjdź z vim
  :q!       # Wyjdź bez zapisywania
           # ! *wymusza* wykonanie :q, dlatego nie wykonuje zapisu
  :x        # Zapisz i wyjdź, krótszy odpowiednik :wq

  u        # Cofnij operację
  CTRL+R      # Powtórz operację

  h        # Przesuń kursor w lewo
  j        # Przesuń kursor w dół
  k        # Przesuń kursor w górę
  l        # Przesuń kursor w prawo

  # Poruszanie w obrębie jednej lini

  0        # Skocz do początku linii
  $        # Skocz do końca linii
  ^        # Skocz do pierwszego niebiałego znaku

  # Wyszukiwanie w tekście

  /slowo      # Zaznacza wszystkie wystąpienia słowa za kursorem
  ?slowo      # Zaznacza wszystkie wystąpienia słowa przed kursorem
  n        # Przemieszcza kursor do następnego wystąpienia słowa
  N        # Przemieszcza kursor do poprzedniego wystąpenia słowa

  :%s/foo/bar/g  # Zamień 'foo' na 'bar' w każdej linii tekstu
  :s/foo/bar/g   # Zamień 'foo' na 'bar' w aktualnej linii

  # Skoki do znaków

  f<znak>     # Skocz do przodu i zatrzymaj się na <znak>
  t<znak>     # Skocz do przodu i zatrzymaj się przed <znak>

  # Na przykład,
  f<        # Skocz do przodu i zatrzymaj się na <
  t<        # Skocz do przodu i zatrzymaj się przed <

  # Moving by word

  w        # Przesuń kursor do przodu o jedno słowo
  b        # Przesuń kursor do tyłu o jedno słowo
  e        # Przesuń kursor do końca aktualnego słowa

  # Inne znaki do przemieszczania się

  gg        # Skocz na początek pliku
  G        # Skocz na koniec pliku
  :NUM       # Skocz do linii o numerze NUM
  H        # Skocz na górę ekranu
  M        # Skocz na środek ekranu
  L        # Skocz na dół ekranu

Tryby

Vim oparty jest na koncepcji trybów.

Command Mode - (Tryb komend) vim zaczyna w tym trybie, używany do nawigacji i wpisywania komend Insert Mode - (Tryb wprowadzania) używany do wprowadzania zmian w pliku Visual Mode - (Tryb wizualny) używany do zaznaczania tekstu i wykonywania komend na nim Ex Mode - (Tryb Ex)

  i        # Przechodzi to trybu wprowadzania, przed pozycją kursora
  a        # Przechodzi do trybu wprowadzania, za pozycją kursora
  v        # Przechodzi do trybu wizualnego
  :        # Przechodzi do trybu ex
  <esc>      # Wychodzi z dowolnego aktywnego trybu do trybu komend

  # Kopiowanie i wklejanie tekstu

  y        # Skopiuj zaznaczony tekst
  yy        # Skopiuj aktualną linię
  d        # Usuń zaznaczony tekst
  dd        # Usuń aktualną linię
  p        # Wklej skopiowany tekst za kursorem
  P        # Wklej skopiowany tekst przed kursorem
  x        # Usuń znak pod kursorem

‘Gramatyka’ vim'a

Vim można traktować jako zbiór komend w formacie ‘Akcja-Modyfikator-Obiekt’, gdzie:

Akcja - jedna z dostępnych akcji Modyfikator - w jaki sposób wykonywana jest akcja Obiekt - obiekt na którym wykonywana jest akcja

Kilka ważnych przykładów Akcji, Modyfikatorów i Obiektów:

  # 'Akcje'

  d        # Usuń
  c        # Zmień
  y        # Skopiuj
  v        # Zaznacz

  # 'Modyfikatory'

  i        # W środku
  a        # Dookoła
  NUM       # Liczba
  f        # Szuka czegoś i zatrzymuje się na tym
  t        # Szuka czegoś i zatrzymuje się przed tym
  /        # Znajduje napis od kursora naprzód
  ?        # Znajduje napis przed kursorem

  # 'Obiekty'

  w        # Słowo
  s        # Zdanie
  p        # Paragraf
  b        # Blok

  # Przykładowe 'zdania'

  d2w       # Usuń 2 słowa
  cis       # Zmień w zdaniu
  yip       # Skopiuj paragraf w którym jest kursor
  ct<       # Zamień na <
  d$        # Usuń tekst do końca linii

Pewne skróty i triki

  <!--TODO: Dodać więcej!-->
  >        # Zrób wcięcie zaznaczonego bloku
  <        # Usuń wcięcie zaznaczonego bloku
  :earlier 15m   # Przywróć dokument do stanu z przed 15 minut
  :later 15m    # Odwróć efekt poprzedniej komendy
  ddp       # Zamień kolejnością kolejne linie, dd potem p
  .        # Powtórz poprzednią komendę

Makra

Makra są właściwie nagrywanymi akcjami. Gdy zaczynasz nagrywać makro, nagrywa ono każdą akcję i komendę jaką wykonasz do momentu przerwania nagrywania. Wywołanie makra wykonuje dokładnie te same operacje w tej samej kolejności.

  qa        # Zacznij nagrywać makro 'a'
  q        # Przerwij nagrywanie
  @a        # Odtwórz makro 'a'

Konfiguracja ~/.vimrc

Plik .vimrc może być użyty do skonfigurowania Vim'a przy jego starcie

Poniżej zamieszczono przykładowy plik ~/.vimrc:

" Przykładowy ~/.vimrc
" 2016.10

" Wymagane aby korzystać z opcji iMproved
set nocompatible

" Na podstawie typu pliku włącza inteligentne wcięcia i inne.
filetype indent plugin on

" Włącz podkreślanie składni
syntax on

" Lepsze uzupełnianie składni komend
set wildmenu

" Wyszukiwanie będzie ignorować wielkość liter poza przypadkami gdy użyjemy wielkich liter
set ignorecase
set smartcase

" Po otwarciu pliku gdzie nie jest zdefiniowane zachowanie wcięć
" zostanie zachowane wcięcie takie samo jak w aktualnej linii
set autoindent

" Wyświetlaj numer lini
set number

" Opcje wcięć, zmień w zależności od osobistych upodobań

" Szerokość TAB w spacjach
set tabstop=4

" Liczba spacji w TAB podczas edycji
set softtabstop=4

" Liczba spacji gdy wykonywane są operacje wcięcia (>> i <<)
set shiftwidth=4

" Zamieniaj tabulatory na spacje
set expandtab

" Aktywuj inteligentne tabulatory i spacje do wcięć i wyrównań
set smarttab

Odniesienia [ENG]

Vim | Home

$ vimtutor

A vim Tutorial and Primer

What are the dark corners of Vim your mom never told you about? (Stack Overflow thread)

Arch Linux Wiki


Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by RadhikaG, and updated by 3 contributors.