Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=java

Java jest współbieżnym, opartym na klasach, obiektowym językiem programowania ogólnego zastosowania. Tu znajdziesz więcej informacji po angielsku.

// Pojedyncze komentarze oznaczamy //

/*
Komentarze wieloliniowe wyglądają tak
*/

/**
 * Komentarze JavaDoc wygladają w ten sposób. Używane są do opisu klas lub
 * różnych właściwości klas.
 * Główne właściwości:
 *
 * @author   Imię i nazwisko (i kontakt np. email) autora.
 * @version   Aktualna wersja programu.
 * @since    Kiedy ta część programu została dodana.
 * @param    Służy do opisu parametrów metody.
 * @return   Służy do opisu zwracanej wartości.
 * @deprecated Służy do oznaczenia nieaktualnego lub niezalecanego kodu.
 * @see     Linki do innej cześci dokumentacji.
*/

// Import klasy ArrayList z paczki java.util
import java.util.ArrayList;
// Import wszystkich klas z paczki java.security
import java.security.*;

public class LearnJava {

  // Aby móc uruchomić program w języku java musi on mieć główną metodę jako
  // punkt wejścia.
  public static void main(String[] args) {

  ///////////////////////////////////////
  // Operacje wejścia/wyjścia (input/output)
  ///////////////////////////////////////

    /*
    * Wyjście
    */

    // System.out.println() służy do wyświetlania linii tekstu.
    System.out.println("Hello World!");
    System.out.println(
      "Integer: " + 10 +
      " Double: " + 3.14 +
      " Boolean: " + true);

    // Aby wyświetlić bez nowej linii użyj System.out.print().
    System.out.print("Hello ");
    System.out.print("World");

    // System.out.printf() służy do łatwego formatowania wyświetlanego elementu.
    System.out.printf("pi = %.5f", Math.PI); // => pi = 3.14159

    /*
     * Wejście
     */

    // Scanner służy do wczytywania danych
    // niezbędny jest import java.util.Scanner;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    // zczytaj string (tekst)
    String name = scanner.next();

    // zczytaj zmienną typu bajt
    byte numByte = scanner.nextByte();

    // zczytaj zmienną typu integer - liczba całkowita
    int numInt = scanner.nextInt();

    // zczytaj zmienną typu float - liczba zmiennoprzecinkowa
    float numFloat = scanner.nextFloat();

    // zczytaj zmienna typu double -liczba zmiennoprzecinkowa
    double numDouble = scanner.nextDouble();

    // zczytaj zmienną typu boolowskiego -
    boolean bool = scanner.nextBoolean();

    ///////////////////////////////////////
    // Zmienne
    ///////////////////////////////////////

    /*
    * Deklaracja zmiennych
    */
    // Zmienną deklaruje się poprzez <rodzaj> <nazwa>
    int fooInt;
    // Dozwolona jest deklaracja wielu zmiennych tego samego typu na raz
    // rodzaj <nazwa1>, <nazwa2>, <nazwa3>
    int fooInt1, fooInt2, fooInt3;

    /*
    * Inicjalizacja zmiennych
    */

    // Zmienną inicjalizuje się poprzez <rodzaj> <nazwa> = <wartość>
    int barInt = 1;
    // Możliwe jest zainicjalizowanie wielu zmiennych tego samego typu tą samą wartością
    // rodzaj <nazwa1>, <nazwa2>, <nazwa3>
    // <nazwa1> = <nazwa2> = <nazwa3> = <wartość>
    int barInt1, barInt2, barInt3;
    barInt1 = barInt2 = barInt3 = 1;

    /*
    * Rodzaje zmiennych
    */
    // Bajt - 8-bitowa, zawierająca ujemne wartości zmienna w dwójkowym
    // systemie pozycyjnym
    // (-128 <= byte <= 127)
    byte fooByte = 100;

    // Jeśli chcemy zinterpretować bajt jako zmienną typu unsigned integer
    // - liczbę całkowitą z wartościami ujemnymi ta operacja może pomóc:
    int unsignedIntLessThan256 = 0xff & fooByte;
    // jako kontrast operacja zmiany typu która może zwrócić wartość ujemną.
    int signedInt = (int) fooByte;

    // Short - 16-bitowa, zawierająca ujemne wartości zmienna w dwójkowym
    // systemie pozycyjnym (-32,768 <= short <= 32,767)
    short fooShort = 10000;

    // Integer - 32-bitowa, zawierająca ujemne wartości zmienna w dwójkowym systemie pozycyjnym
    // (-2,147,483,648 <= int <= 2,147,483,647)
    int bazInt = 1;

    // Long - 64-bitowa, zawierająca ujemne wartości zmienna w dwójkowym
    // systemie pozycyjnym
    // (-9,223,372,036,854,775,808 <= long <= 9,223,372,036,854,775,807)
    long fooLong = 100000L;
    // L jest używane do zaznaczenia, że wartość zmiennej jest typu Long;
    // bez L wszystko inne będzie traktowane z założenia jako integer.

    // Uwaga: byte, short, int and long zawierają ujemne wartości.
    // Nie istnieją odpowiedniki z jedynie pozytywnymi wartościami.
    // Jedynie char jest 16-bitowym typem zmiennej, który akceptuje tylko
    // wartości nieujemne.

    // Float - 32-bitowy typ zmiennoprzecinkowy zgodnie z IEEE 754
    // Floating Point 2^-149 <= float <= (2-2^-23) * 2^127
    float fooFloat = 234.5f;
    // f or F jest używane aby zaznaczyć, że dana zmienna jest typu float;
    // w przeciwnym razie będzie ona traktowana jako double.

    // Double - 64-bitowy typ zmiennoprzecinkowy zgodnie z IEEE 754
    // Floating Point 2^-1074 <= x <= (2-2^-52) * 2^1023
    double fooDouble = 123.4;

    // Typ boolowski - true/prawda & false/fałsz
    boolean fooBoolean = true;
    boolean barBoolean = false;

    // Char - pojedynczy 16-bitowy symbol Unicode
    char fooChar = 'A';

    // zmienne zadeklarowane z użyciem final nie mogą być edytowane,
    final int HOURS_I_WORK_PER_WEEK = 9001;
    // ale możliwa jest późniejsza inicjalizacja.
    final double E;
    E = 2.71828;

    // BigInteger - Nieedytowalny typ zmiennej o nieograniczonej długości
    // dla liczb całkowitych
    //
    // BigInteger jest typem zmiennej, który pozwala na operacje na liczbach całkowitych dłuższych niż 64 bity.
    // Liczby są przechowywane jako tablica bajtów
    // i modyfikowane za pomocą funkcji wbudowanych w BigInteger
    //
    // BigInteger może być zainicjalizowany za pomocą tablicy bajtów lub jako string.
    BigInteger fooBigInteger = new BigInteger(fooByteArray);

    // BigDecimal - Nieedytowalny typ zmiennej o nieograniczonej długości dla
    // liczb zmiennoprzecinkowych
    //
    // BigDecimal zaiwera 2 części: typ integer o arbitralnej precyzji bez skalowania
    // oraz 32-bitową skalę
    //
    // BigDecimal pozwala programiście na całkowitą kontrolę zaokrąglenia dziesiętnego.
    // Zalecane jest używanie BigDecimal z wartościami walut.
    // oraz tam, gdzie absolutna dokładność jest niezbędna.
    //
    // BigDecimal można zainicjalizowac używając int, long, double or String
    // a także inicjalizując nieprzeskalowaną wartość (BigInteger) i skalę (int).
    BigDecimal fooBigDecimal = new BigDecimal(fooBigInteger, fooInt);

    // Uwaga na konstruktor, który przyjmuje float lub double jako, że
    // niedokładność float/double będzie przeniesiona do BigDecimal.
    // Zalecane jest uzywanie konstruktora typu String gdy konieczne jest
    // uzyskanie absolutnej precyzji.
    BigDecimal tenCents = new BigDecimal("0.1");

    // String - zmienna tekstowa
    String fooString = "Tutaj jest mój string!";

    // \n jest symbolem karetki, która rozpoczyna nową linę
    String barString = "Wyświetlanie w nowej linii?\nNie ma problemu!";
    // \t jest symbolem tabulatora, który dodaje odstęp.
    String bazString = "Chesz dodać tabulator?\tBez problemu!";
    System.out.println(fooString);
    System.out.println(barString);
    System.out.println(bazString);

    // Budowanie Stringów
    // #1 - za pomocą operatora dodawania
    // To jest podstawowy sposób (zoptymalizowany)
    String plusConcatenated = "Stringi mogą " + "być łączone " + "operatorem +.";
    System.out.println(plusConcatenated);
    // Wyjście: Stringi będą połączone operatorem +.

    // #2 - za pomocą StringBuilder
    // Ten sposób nie tworzy żadnych pośrednich stringów, jedynie zachowuje
    // części i wiąże je po kolei gdy wywołane jest toString().
    // Wskazówka: Ta klasa nie jest bezpieczna z punktu widzenia wątków.
    // Bezpieczną alternatywą jest (wiążąca się ze spadkiem wydajności)
    // StringBuffer.
    StringBuilder builderConcatenated = new StringBuilder();
    builderConcatenated.append("Możesz ");
    builderConcatenated.append("użyć ");
    builderConcatenated.append("klasy StringBuilder.");
    System.out.println(builderConcatenated.toString()); // dopiero tutaj
    //budowany jest string
    // Wyjście: Używany jest StringBuilder.

    // StringBuilder jest wydajny, gdy połączony string nie jest używany aż do końcowego przetworzenia.
    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
    String inefficientString = "";
    for (int i = 0 ; i < 10; i++) {
      stringBuilder.append(i).append(" ");
      inefficientString += i + " ";
    }
    System.out.println(inefficientString);
    System.out.println(stringBuilder.toString());
    // inefficientString wymaga dużo więcej pracy przy stworzeniu ponieważ
    // tworzy string przy każdej iteracji.
    // Proste łączenie za pomocą + jest kompilowane do StringBuilder i
    // toString(). Unikaj łączenia stringów w pętlach.

    // #3 - za pomocą String formatter
    // Inna możliwość, szybka i czytelna.
    String.format("%s wolisz %s.", "A może", "String.format()");
    // Wyjście: Być może wolisz String.format().

    // Tablice
    // Rozmiar tablicy musi być określony przy stworzeniu.
    // Podane poniżej sposoby są dozwolone prz deklaracji tablicy
    // <rodzaj>[] <nazwa> = new <rodzaj>[<rozmiar>];
    // <rodzaj> <nazwa>[] = new <rodzaj>[<rozmiar>];
    int[] intArray = new int[10];
    String[] stringArray = new String[1];
    boolean boolArray[] = new boolean[100];

    // Inny sposób deklaracji i inicjalizacji tablicy
    int[] y = {9000, 1000, 1337};
    String names[] = {"Bob", "John", "Fred", "Juan Pedro"};
    boolean bools[] = {true, false, false};

    // Indeksowanie tablicy - dostęp do elementów
    System.out.println("intArray @ 0: " + intArray[0]);

    // Tablice zaczynają się z indeksem 0 i są edytowalne.
    intArray[1] = 1;
    System.out.println("intArray @ 1: " + intArray[1]); // => 1

    // Inny typ zmiennej, z którymi warto się zapoznać
    // ArrayLists - Tablice z większą funkcjonalnością
    //       i zmiennym rozmiarem.
    // LinkedLists - Dwustronnie połączone listy. Wszystkie operacje
    //        na listach zaimpllementowane.
    // Maps - Mapy zawierające klucz i wartość. Mapa jest interfejsem
    //    i nie może zostać zainicjalizowana.
    //    Rodzaj klucza i wartości dla mapy musi zostać określony
    //    przy inicjalizacji implementującej mapę klasy
    //    Każdy klucz przypisany jest do tylko jednej wartości,
    //    każdy klucz może wystąpić tylko raz (brak duplikatów).
    // HashMaps - Używa tablicy hashów do implementacji interfejsu mapy
    //      Pozwala to na użycie podstawowych operacji, jak
    //      get i insert, które pozostają niezmiennie wydajne
    //      czasowo nawet dla dużych zestawów danych
    // TreeMap - Mapa posortowana przez klucze. Każda modyfikacja
    //      utrzymuje sortowanie, zdefiniowane przez komparator
    //      dodany przy inicjalizacji lub porównanie każdego obiektu
    //      jeśli zaimplementowany jest interfejs Comparable.
    //      Niepowodzenie kluczy wimplemntacji Comparable połączone
    //      z niepowodzeniem dostarczenia komparatora spowoduje
    //      ClassCastExceptions.
    //      Dodawanie i usuwanie kosztuje O(log(n)) czasu,
    //      zalecane jest nieużywanie tego typu jeżeli sortowanie
    //      nie jest przydatne.

    ///////////////////////////////////////
    // Operatory
    ///////////////////////////////////////
    System.out.println("\n->Operatory");

    int i1 = 1, i2 = 2; // Skrót dla wielokrotnych deklaracji

    // Arytmetyka jest prosta
    System.out.println("1+2 = " + (i1 + i2)); // => 3
    System.out.println("2-1 = " + (i2 - i1)); // => 1
    System.out.println("2*1 = " + (i2 * i1)); // => 2
    System.out.println("1/2 = " + (i1 / i2)); // => 0 (int/int zwraca int)
    System.out.println("1/2.0 = " + (i1 / (double)i2)); // => 0.5

    // Modulo
    System.out.println("11%3 = "+(11 % 3)); // => 2

    // Porównania
    System.out.println("3 == 2? " + (3 == 2)); // => false
    System.out.println("3 != 2? " + (3 != 2)); // => true
    System.out.println("3 > 2? " + (3 > 2)); // => true
    System.out.println("3 < 2? " + (3 < 2)); // => false
    System.out.println("2 <= 2? " + (2 <= 2)); // => true
    System.out.println("2 >= 2? " + (2 >= 2)); // => true

    // Operacje boolowskie
    System.out.println("3 > 2 && 2 > 3? " + ((3 > 2) && (2 > 3))); // => false
    System.out.println("3 > 2 || 2 > 3? " + ((3 > 2) || (2 > 3))); // => true
    System.out.println("!(3 == 2)? " + (!(3 == 2))); // => true

    // Operacje na bitach!
    /*
    ~   Odwrócenie bitów
    <<   Przesunięcie w lewo
    >>   Przesunięcie w prawo, arytmetyczne/dla wartości ujemnych -signed
    >>>  Przesunięcie w prawo, logiczne/dla wartości dodatnich - unsigned
    &   Bitowe AND
    ^   Bitowe XOR
    |   Bitowe OR
    */

    // Operatory inkrementacji
    int i = 0;
    System.out.println("\n->In/De-krementacja");
    // Operatory ++ i -- zwiększają lub zmniejszają o 1 daną wartość.
    // Jeżeli używane są przed zmienną, wykonywane są przed powrotem zmiennej.
    // Użyte po zmiennej najpierw zwracają zmienną a następnie dokonują
    // zmiany wartości.
    System.out.println(i++); // i = 1, wyświetli 0 (post-increment)
    System.out.println(++i); // i = 2, wyświetli 2 (pre-increment)
    System.out.println(i--); // i = 1, wyświetli 2 (post-decrement)
    System.out.println(--i); // i = 0, wyświetli 0 (pre-decrement)

    ///////////////////////////////////////
    // Przepływ sterowania
    ///////////////////////////////////////
    System.out.println("\n->Przepływ sterowania");

    // Instrukcja if wygląda jak w c
    int j = 10;
    if (j == 10) {
      System.out.println("Wyświetlam się");
    } else if (j > 10) {
      System.out.println("A ja nie");
    } else {
      System.out.println("Ja też nie");
    }

    // Pętla while
    int fooWhile = 0;
    while(fooWhile < 100) {
      System.out.println(fooWhile);
      // Licznik jest zwiększany
      // Iteruje 100 razy, fooWhile 0,1,2...99
      fooWhile++;
    }
    System.out.println("Wartość fooWhile: " + fooWhile);

    // Pętla do while
    int fooDoWhile = 0;
    do {
      System.out.println(fooDoWhile);
      // Licznik jest zwiększany
      // Iteruje 99 razy, fooDoWhile 0->99
      fooDoWhile++;
    } while(fooDoWhile < 100);
    System.out.println("Wartość fooDoWhile: " + fooDoWhile);

    // Pętla for
    // struktura pętli for => for(<początek>; <warunek>; <krok>)
    for (int fooFor = 0; fooFor < 10; fooFor++) {
      System.out.println(fooFor);
      // Iteruje 10 razy, fooFor 0->9
    }
    System.out.println("Wartość fooFor: " + fooFor);

    // Wyjście z zagnieżdżonej, oznaczonej pętli for
    outer:
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
     for (int j = 0; j < 10; j++) {
      if (i == 5 && j ==5) {
       break outer;
       // wychodzi z zewnętrznej pętli zamiast jednynie z aktualnej z
       // powodu oznaczenia
      }
     }
    }

    // Pętla for each
    // Pętla for each może iterować tablice jak i obiekty
    // które implementują interfejs Iterable.
    int[] fooList = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    // Struktura for each => for (<element> : <obiekt iterowany>)
    // należy rozumieć jako: dla każdego elementu w obiekcie iterowanym
    // uwaga: typ zdefiniowango elementu musi się zgadzać z typem w
    //obiekcie iterowanym.
    for (int bar : fooList) {
      System.out.println(bar);
      //Iteruje 9 razy i wyświetla 1-9 w nowych liniach
    }

    // Switch Case
    // Switch (przełącznik) działa z zmiennymi typu byte, short, char, int.
    // Działa również z enumeratorami (zobacz typ Enum),
    // klasą String, i kilkoma specjalnymi klasami które zawierają typy
    // podstawowe: Character, Byte, Short, and Integer.
    // Z wersją Java 7 i wyższymi możliwe jest użycie typu String.
    // Uwagga: Pamiętaj, że nie dodając "break" na końcu danego case
    // spowoduje przejście do następnego (jeżeli spełniony jest warunek).
    int month = 3;
    String monthString;
    switch (month) {
      case 1: monthString = "Styczeń";
          break;
      case 2: monthString = "Luty";
          break;
      case 3: monthString = "Marzec";
          break;
      default: monthString = "Inny miesiąc";
           break;
    }
    System.out.println("Wynik Switch Case : " + monthString);


    // Try-with-resources (Java 7+)
    // Try-catch-finally działa zgodnie z oczekiwaniami jednakże w Java 7+
    // dodatkowo jest dostępny try-with-resources statement.
    // Try-with-resources upraszcza try-catch-finally automatycznie
    // usuwając zasoby.

    // Aby użyć try-with-resources, użyj instancji klasy
    // w części "try". Klasa musi implementować java.lang.AutoCloseable.
    try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("foo.txt"))) {
      // Tutaj możesz spróbować wywołac wyjątek.
      System.out.println(br.readLine());
      // W Java 7 zasoby będą zawsze usuwane nawet jeśli nastąpi wyjątek.
    } catch (Exception ex) {
      // Zasób będzie usunięty zanim wykona się catch.
      System.out.println("readLine() nie powiódł się.");
    }
    // Nie ma potrzeby używać sekcji "finally", jako że BufferedReader
    // został już zamknięty. Ten sposób może zostać użyty aby uniknąć
    // pewnych wartości brzegowych gdzie "finally" nie zostałoby wywołane
    // Więcej na ten temat po angielsku:
    // https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/tryResourceClose.html


    // Skrócone instrukcje warunkowe
    // Dozwolone jest użycie operatora '?' aby szybko sprawdzić warunek
    // logiczny. Rozumiane jest to jako "Jeśli (warunek) jest spełniony, użyj
    // <pierwszej wartości>, inaczej, użyj <drugiej wartości>"
    int foo = 5;
    String bar = (foo < 10) ? "A" : "B";
    System.out.println("bar : " + bar); // Wyśwletli "bar : A", poineważ
    // warunke jest spełniony.
    // Lub prościej
    System.out.println("bar : " + (foo < 10 ? "A" : "B"));


    ////////////////////////////////////////
    // Konwersja typów danych
    ////////////////////////////////////////

    // Konwersja danych

    // Konwersja String do Integer
    Integer.parseInt("123");//zwraca zmienna typu Integer o wartości "123"

    // Konwersja Integer do String
    Integer.toString(123);//zwraca zmienną typu String o wartości 123

    // Inne konwersje możesz sprawdzić dla klas:
    // Double
    // Long
    // String

    ///////////////////////////////////////
    // Klasy i funkcje
    ///////////////////////////////////////

    System.out.println("\n->Klasy & Funkcje");

    // (definicja klasy Rower nieco niżej)

    // Użyj new aby zainstancjonować klasę
    Rower trek = new Rower();

    // Wywoływanie metod klasy
    trek.predkoscZwieksz(3); // Zawsze używaj settera i gettera jako metod
    trek.setPedalowanie(100);

    // toString zwraca reprezentację typu String tego obiektu.
    System.out.println("trek info: " + trek.toString());

    // Inicjalizacja za pomocą podwójnego nawiasu
    // Język Java nie zawiera możliwości stworzenia statycznej kolekcji
    // Dlatego zwykle odbywa się to w ten sposób:
    private static final Set<String> KRAJE = new HashSet<String>();
    static {
      KRAJE.add("DANIA");
      KRAJE.add("SZWECJA");
      KRAJE.add("FINLANDIA");
    }

    // Jest jednak sprytny sposób aby łatwiej osiągnąc ten sam efekt
    // używając czegoś nazywanego Double Brace Initialization -
    // inicjalizacja za pomocą podwójnego nawiasu.
    private static final Set<String> KRAJE = new HashSet<String>() {{
      add("DANIA");
      add("SZWECJA");
      add("FINLANDIA");
    }}

    // Pierwszy nawias tworzy nową klasę AnonymousInnerClass,
    // drugi deklaruje instancję bloku inicjalizacji. Blok ten
    // jest wywoływany gdy wewnętrzna, anonimowa klasa jest tworzona.
    // Dany sposób działa nie tylko dla kolekcji, ale również dla
    // wszystkich nie-finalnych klas.

  } // Koniec metody main
} // Koniec klasy LearnJava

// Możesz zawrzeć inne, niepubliczne, zewnętrzne klasy w pliku .java,
// jednak nie jest to zalecane. Zalecane jest dzielenie klas na osobne pliki.

// Składnia deklaracji klasy:
// <public/private/protected> class <nazwa klasy> {
//  // pola danych, konstruktory, funkcje.
//  // w jężyku Java funkcje są wywoływane jako metody.
// }

class Rower {

  // Zmienne klasy
  public int pedalowanie; // Public: Dostępne wszędzie
  private int predkosc; // Private: Dostępne tylko w klasie
  protected int przerzutka; // Protected: Dostępne w klasie i podklasach
  String nazwa; // domyślnie: Dostępne tlyko w danej paczce
  static String nazwaKlasy; // Zmienna statyczna

  // Blok statyczny
  // Java nie posiada implemntacji konstruktorów staycznych, ale
  // posiada blok stayczny, który może być użyty aby zainicjalizować
  // statyczne zmienne klasy
  // Ten blok będzie wywołane gdy klasa jest ładowana.
  static {
    nazwaKlasy = "Rower";
  }

  // Konstruktory służą do stworzenia instancji klas
  // Too jest konstruktor
  public Rower() {
    // Możesz wywołać także inny konstruktor:
    // this(1, 50, 5, "Bontrager");
    przerzutka = 1;
    pedalowanie = 50;
    predkosc = 5;
    nazwa = "Bontrager";
  }
  // To jest konstruktor, który przyjmuje argumenty
    public Rower(int poczatkowePedalowanie, int poczatkowaPredkosc, int początkowaPrzerzutka,
    String nazwa) {
    this.przerzutka = początkowaPrzerzutka;
    this.pedalowanie = poczatkowePedalowanie;
    this.predkosc = poczatkowaPredkosc;
    this.nazwa = nazwa;
  }

  // Składnia metod:
  // <public/private/protected> <zwracany rodzaj> <nazwa funkcji>(<argumenty>)

  // Klasy często implementują metody getter i setter dla danych wewnątrz

  // Składnia deklaracji metody:
  // <dostępność> <zwracany rodzaj> <nawa metody>(<argumenty>)
  public int getPedalowanie() {
    return pedalowanie;
  }

  // metody void nie wymagają słowa kluczowego return, nic nie zwracają
  public void setPedalowanie(int newValue) {
    pedalowanie = newValue;
  }
  public void setPrzerzutka(int newValue) {
    przerzutka = newValue;
  }
  public void predkoscZwieksz(int inkrement) {
    predkosc += inkrement;
  }
  public void predkoscZmniejsz(int dekrement) {
    predkosc -= dekrement;
  }
  public void nadajNazwe(String nowaNazwa) {
    nazwa = nowaNazwa;
  }
  public String zwrocNazwe() {
    return nazwa;
  }

  // Metoda do wyświetlenia wartości atrybutów danego obiektu.
  @Override // Dziedziczy z klasy obiektu.
  public String toString() {
    return "przerzutka: " + przerzutka + " pedalowanie: " + pedalowanie + " predkosc: " + predkosc +
      " nazwa: " + nazwa;
  }
} // koniec klasy Rower

// PennyFarthing jest podklasą klasy Rower
class PennyFarthing extends Rower {
  // (Penny Farthing to rower z wielkim przednim kołem.
  // Nie ma przerzutek.)

  public PennyFarthing(int poczatkowePedalowanie, int poczatkowaPredkosc) {
    // Wywołanie kostruktora klasy z której dziedziczymy za pomocą super
    super(poczatkowePedalowanie, poczatkowaPredkosc, 0, "PennyFarthing");
  }

  // Używamy annotacji @annotation przy przeciążaniu metod.
  // Aby dowiedzieć się więcej o annotacjach przydatne jest przejrzenie
  // (w języku angielskim):
  // http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/annotations/
  @Override
  public void setPrzerzutka(int przerzutka) {
    this.przerzutka = 0;
  }
}

// Rzutowanie
// Jako, że klasa PennyFarthing dziedziczy z klasy Rower, możemy uznać, że
// instancja PennyFarthing jest typu Rower i napisać :
// Rower rower = new PennyFarthing();
// Dana operacja jest rzutowaniem obiektu, gdzie jego domyślna klasa jest inna niż docelowa.
// Więcej szczegółów i przykładów oraz ciekawych konceptów (po angielsku):
// https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/subclasses.html

// Interfejsy
// Składnia deklaracji interfejsu
// <dostępność> interface <nazwa interfejsu> extends <super-interfaces> {
//   // Zmienne typu constant
//   // Deklaracje metod
// }

// Przykład - Jedzenie:
public interface Jadalne {
  public void jedz(); // Każda klasa która implemetuje ten interfejs musi
  // implementować tę metodę.
}

public interface Przetrawialne {
  public void przetrawiaj();
  // Wraz z Java 8, interfejsy mogą mieć metodę domyślną.
  public default void defaultMethod() {
    System.out.println("Hej z metody domyślnej ...");
  }
}

// Teraz stworzymy klasę, która zaimplementuje oba interfejsy.
public class Owoc implements Jadalne, Przetrawialne {
  @Override
  public void jedz() {
    // ...
  }

  @Override
  public void przetrawiaj() {
    // ...
  }
}

// W Javie możesz dziedziczyć jedynie z jednej klasy, jednak implementować
// wiele interfejsów. Na przykład:
public class Przyklad extends Przodek implements Interfejs1,
  Interfejs2 {
  @Override
  public void Interfejs1Metoda() {
  }

  @Override
  public void Interfejs2Metoda() {
  }

}

// Klasy abstrakcyjne

// Składnia deklaracji klasy abstrakcyjnej
// <dostępność> abstract class <nawa klasy abstrakcyjnej> extends
// <superklasy, z których dziedziczy> {
//   // Zmienne i stałe
//   // Deklaracje metod
// }

// Klasy abstrakcyjne nie mogą posiadać instancji.
// Klasy abstrakcyjne mogą definiować metody abstrakcyjne.
// Metody abstrakcyjne nie mają ciała funkcji i są oznaczone jako abstrakcyjne.
// Nieabstrakcyjne klasy-dzieci muszą przeciążać wszystkie abstrakcyjne metody
// superklasy.
// Klasy abstrakcyjne są użyteczne gdy wymagana jest powtarzalna logika działania,
// jednak należy zaauważyć, że jako, że wymagają dziedziczenia, łamią
// zasadę "Composition over inheritance". Rozważ inne podejścia używając
// kompozycji. https://en.wikipedia.org/wiki/Composition_over_inheritance

public abstract class Zwierze
{
  private int wiek;

  public abstract void dajGlos();

  // Metody mogą mieć ciało
  public void jedz()
  {
    System.out.println("Jestem zwierzeciem i jem.");
    // Uwaga: Możliwy jest dostęp do zmiennych prywatnych.
    wiek = 30;
  }

  public void wyswietlWiek()
  {
    System.out.println(wiek);
  }

  // Klasy abstrakcyjne mogą mieć metodę główną.
  public static void main(String[] args)
  {
    System.out.println("Jestem abstrakcyjna");
  }
}

class Pies extends Zwierze
{
  // Musimy przeciążyć wszystkie abstrakcyjne metody z klasy abstrakcyjnej
  @Override
  public void dajGlos()
  {
    System.out.println("Hau");
    // wiek = 30;  ==> BLAD!  wiek jest typu private dla Zwierze
  }

  // NOTE: Wystąpi błąd jeżeli użyto annotacji @Override jako, że Java
  // nie pozwala na przeciążanie metod statycznych.
  // Występuje tutaj METHOD HIDING - ukrywanie metod.
  // Więcej w poście na SO: http://stackoverflow.com/questions/16313649/
  public static void main(String[] args)
  {
    Pies pluto = new Pies();
    pluto.dajGLos();
    pluto.jedz();
    pluto.wyswietlWiek();
  }
}

// Klasy finalne

// Składnia deklaracji klasy finalnej
// <dostępność> final <nazwa klasy finalnej> {
//   // Zmienne i stałe
//   // Deklaracje Metody
// }

// Klasy finalne są klasami, które nie mogą być użyte do dziedziczenia, są więc
// z założenia ostatnim elementem dziedziczenia. W ten sposób są przeciwnością
// klas abstrakcyjnych, które z założenia muszą być dziedziczone.
public final class TygrysSzablozebny extends Zwierze
{
  // Nadal musimy przeciążyć metody abstrakcyjne klasy abstrakcyjnej Zwierze
  @Override
  public void dajGlos()
  {
    System.out.println("Roar");
  }
}

// Metody finalne
public abstract class Ssak
{
  // Składnia metody finalnej:
  // <dostępność> final <zwracany rodzaj> <nazwa funkcji>(<argumenty>)

  // Metody finalne, jak klasy finalne nie mogą być przeciążane
  // i są w ten sposób ostatecznymi implementacjami danej metody.
  public final boolean jestStalocieplny()
  {
    return true;
  }
}

// Enumeratory
//
// Enumerator jest specjalnym tyme danej, która pozwala zmiennej na bycie
// zestawem wcześniej zdefiniowanych stałych. Zmienna musi być równa jednej z
// wartości wcześniej zdefiniowanych. Jako, że są to stałe, nazwy pól typu enum
// są pisane wielkimi literami. W języku Java typ enum definiujemy przez użycie
// słowa enum. Na przykład aby zdefiniować dni tygodnia:
public enum Dzien {
  PONIEDZIALEK, WTOREK, SRODA, CZWARTEK,
  PIATEK, SOBOTA, NIEDZIELA
}

// We can use our enum Day like that:
public class EnumTest {
  // Zmienna typu enum
  Dzien dzien;

  public EnumTest(Dzien dzien) {
    this.dzien = dzien;
  }

  public void opiszDzien() {
    switch (dzien) {
      case PONIEDZIALEK:
        System.out.println("Nie lubię poniedziałku!");
        break;
      case PIATEK:
        System.out.println("Piątki są dużo lepsze.");
        break;
      case SOBOTA:
      case NIEDZIELA:
        System.out.println("Weekendy są najlepsze.");
        break;
      default:
        System.out.println("Środek tygodnia jest taki sobie.");
        break;
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    EnumTest pierwszyDzien = new EnumTest(Dzien.PONIEDZIALEK);
    pierwszyDzien.opiszDzien(); // => Nie lubię poniedziałku!
    EnumTest trzeciDzien = new EnumTest(Dzien.SRODA);
    trzeciDzien.opiszDzien(); // => Środek tygodnia jest taki sobie.
  }
}

// Typ enum jest bardziej wszechstronny niż powyższa demostracja.
// Ciało typu enum może zawierać metody i inne pola.
// Rzuć okiem na (angielski) https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/enum.html

// Wprowadzenie do wyrażeń lambda
//
// Nowe w Javie 8 są wyrażenia lambda. Lambdy znajdujemy zwykle w funkcyjnych
// językach programowania, co oznacza, że są metodami, które potrafią być
// stowrzone bez klasy i przekazywane jak gdyby były obiektem oraz wykonywane
// gdy zajdzie potrzeba.
//
// Ostatnia uwaga - lambdy muszą implementować funcjonalny interfejs.
// Interfels funkcjonalny to taki, który ma jedynie jedną zadeklarowaną metodę
// abstrakcyjną, ale może mieć dowolną ilość domyślnych metod. Wyrażenia lambda
// mogą być używane jako instancje tego interfejsu. Każdy inteferjs, który
// spełnia wymagania jest traktowany jako funkcjonalny. Więcej o interfejsach
// znajdziesz powyżej, w odpowiedniej sekcji.
//
import java.util.Map;
import java.util.HashMap;
import java.util.function.*;
import java.security.SecureRandom;

public class Lambdas {
  public static void main(String[] args) {
    // Składnia deklaracji lambdy:
    // <zero lub więcej parametrów> -> <ciało wyrażenia lub blok instrukcji>

    // Poniżej w przykładzie użyjemy tablicy z hashowaniem.
    Map<String, String> planety = new HashMap<>();
      planety.put("Merkury", "87.969");
      planety.put("Wenus", "224.7");
      planety.put("Ziemia", "365.2564");
      planety.put("Mars", "687");
      planety.put("Jowisz", "4,332.59");
      planety.put("Saturn", "10,759");
      planety.put("Uran", "30,688.5");
      planety.put("Neptun", "60,182");

    // Lambda z zerową liczbą parametrów używając funkcjonalnego interfejsu
    // Supplier z java.util.function.Supplier. Faktyczną lambdą jest częśc
    // po numPlanets =.
    Supplier<String> numPlanety = () -> Integer.toString(planety.size());
    System.out.format("Liczba planet: %s\n\n", numPlanety.get());

    // Lambda z jednym parametrem używająca funkcjonalnego interfejsu
    // Consumer z java.util.function.Consumer.planety jest mapą, która
    // wimplementuje Collection jak i Iterable. Użyty forEach pochodzi z
    // Iterable i jest użyty w lambdzie na każdym elemencie kolekcji
    // Domyślna implementacja forEach wygląda tak:
    /*
      for (T t : this)
        action.accept(t);
    */

    // Faktyczna lambda jest parametrem przekazywanym do forEach.
    planety.keySet().forEach((p) -> System.out.format("%s\n", p));

    // Jeżeli przekazujemy tyklo pojedynczy argumentpowyższy zapis możemy
    // przekształcić do (zauważ brak nawiasów dookoła p):
    planety.keySet().forEach(p -> System.out.format("%s\n", p));

    // Śledząc powyższe widzimy, że planety jest typu HashMap, a keySet()
    // zwraca zestaw kluczy, forEach stosuje o każdego elementu lambdę:
    // (parameter p) -> System.out.format("%s\n", p). Za każdym razem
    // element jest uznawany jako "konsumowany" i wyrażenie (wyrażenia)
    // w lambdzie są wykonywane. Pamiętaj, że ciało lambdy to część po
    // symbolu ->.

    // Powyższy przykład bez użycia lambdy wyglądałby tradycyjnie tak:
    for (String planeta : planety.keySet()) {
      System.out.format("%s\n", planeta);
    }

    // Poniższy przykład różni się od powyższego sposobem implementacji
    // forEach: forEach użyty w klasie HashMap implementuje intefejs Map.
    // Poniższy forEach przyjmuje BiConsumer, który ogólnie ujmując jest
    // wymyślnym sposobem stwierdzenia, że zajmuje się zestawem par
    // klucz-wartość Key -> Value dla każdego klucza. Ta domyślna
    // implementacja działa jak:
    /*
      for (Map.Entry<K, V> entry : map.entrySet())
        action.accept(entry.getKey(), entry.getValue());
    */

    // Faktyczna lambda jest parametrem przekazywanym do forEach.
    String orbity = "%s okrąża Słońce w %s dni.\n";
    planety.forEach((K, V) -> System.out.format(orbity, K, V));

    // Powyższe bez użycia lambdy wyglądałoby tradycyjnie tak:
    for (String planet : planety.keySet()) {
      System.out.format(orbity, planet, planety.get(planet));
    }

    // Lub jeżeli postępujemy zgodnie ze specyfikacją domyślnej implementacji:
    for (Map.Entry<String, String> planeta : planety.entrySet()) {
      System.out.format(orbity, planeta.getKey(), planeta.getValue());
    }

    // Podane przykłady pokrywają jedynie podstawowe zastosowanie wyrażeń
    // lambda. Być może wydają się one niezbyt przydatne, jednak należy
    // pamiętać, że lambdy można stworzyć jako obiekty, które nastepnie mogą
    // zostać przekazane jako parametry do innych metod.
  }
}

Dalsze materiały

Linki zamieszczone poniżej służą pomocą w zrozumieniu wybranego tematu, w razie braku rozwiązania wyszukanie w Google zwykle służy pomocą

Oficjalne poradniki Oracle po angielsku

Kursy po polsku

Tutoriale i ćwiczenia online po angielsku

Książki po angielsku


Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by Jake Prather, and updated by 12 contributors.