Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=tmux

tmux yra terminalo daugintuvas: jis leidžia vienu metu sukurti, turėti ir valdyti kelis terminalus viename ekrane. tmux gali būti atjungtas nuo ekrano ir veikti fone, o vėliau gali būti vėl prijungtas.

 tmux [komanda]   # Vykdyti komandą
           # 'tmux' be komandų sukurs naują sesiją

  new       # Sukurti naują sesiją
   -s "Session"  # Sukurti pavadintą sesiją
   -n "Window"   # Sukurti pavadintą langą
   -c "/dir"    # Pradėti nurodytoje direktorijoje

  attach      # Priskirti paskutinę/prienamą sesiją
   -t "#"     # Priskirti nurodytą sesiją
   -d       # Atjungti sesiją nuo kitų langų

  ls        # Aktyvių sesijų sąrašas
   -a       # Visų aktyvių sesijų sąrašas

  lsw       # Langų sąrašas
   -a       # Visų langų sąrašas
   -s       # Visų langų sesijoje sąrašas

  lsp       # Skydelių sąrašas
   -a       # Visų skydelių sąrašas
   -s       # Visų skydelių sesijoje sąrašas
   -t       # Visų skydelių taikinyje sąrašas

  kill-window   # Užbaigti dabartinį langą
   -t "#"     # Užbaigti nurodytą langą
   -a       # Užbaigti visus langus
   -a -t "#"    # Užbaigti visus langus, bet ne taikinį

  kill-session   # Užbaigti dabartinę sesiją
   -t "#"     # Užbaigti nurodytą sesiją
   -a       # Užbaigti visas sesijas
   -a -t "#"    # Užbaigti visas sesijas, bet ne taikinį

Klavišai

Priskirta tmux sesija yra valdoma klavišų kompinacijomis.

----------------------------------------------------------------------
 (C-b) = Ctrl + b  # Kombinacija reikalinga norint naudoti klavišus

 (M-1) = Meta + 1 -or- Alt + 1
----------------------------------------------------------------------

 ?         # Rodo visų klavišų kombinacijų sąrašą
 :         # Įjungiama tmux komandinė eilutė
 r         # Priverstinai perpiešiamas prijungtas klientas
 c         # Sukurti naują langą

 !         # Iškelia esamą skydelį iš lango.
 %         # Perskelia esamą skydelį į du, kairįjį ir dešinį
 "         # Perskelia esamą skydelį į du, viršutinį ir apatinį

 n         # Pakeičia į kitą langą
 p         # Pakeičia į buvusį langą
 {         # Apkeičia dabartinį skydėlį su buvusiu
 }         # Apkeičia dabartinį skydėlį su sekančiu

 s         # Pasirinkti naują sesiją prijungtam klientui interaktyviai
 w         # Pasirinkti dabartinį langą interaktyviai
 0 to 9       # Pasirinkti langą nuo 0 iki 9

 d         # Atjungti dabartinį klientą
 D         # Pasirinkti klientą, kurį atjungti

 &         # Užbaigti dabartinį langą
 x         # Užbaigti dabartinį skydelį

 Up, Down      # Pakeisti į skydelį viršuje, apačioje, kairėje arba
           dešinėje
 Left, Right

 M-1 to M-5     # Rikiuoti skydelius:
            # 1) even-horizontal
            # 2) even-vertical
            # 3) main-horizontal
            # 4) main-vertical
            # 5) tiled

 C-Up, C-Down    # Keisti esamo skydelio dydį vienos ląstelės žingsniu
 C-Left, C-Right

 M-Up, M-Down    # Keisti esamo skydelio dydį penkių ląstelių žingsniu
 M-Left, M-Right

Configuring ~/.tmux.conf

tmux.conf gali būti nustatytas automatiškai paleidimo metu, panašiai kaip ir .vimrc arba init.el.

# Pavyzdys tmux.conf
# 2014.10


### General
###########################################################################

# Enable UTF-8
setw -g utf8 on
set-option -g status-utf8 on

# Scrollback/History limit
set -g history-limit 2048

# Index Start
set -g base-index 1

# Mouse
set-option -g mouse-select-pane on

# Force reload of config file
unbind r
bind r source-file ~/.tmux.conf


### Keybinds
###########################################################################

# Unbind C-b as the default prefix
unbind C-b

# Set new default prefix
set-option -g prefix `

# Return to previous window when prefix is pressed twice
bind C-a last-window
bind ` last-window

# Allow swapping C-a and ` using F11/F12
bind F11 set-option -g prefix C-a
bind F12 set-option -g prefix `

# Keybind preference
setw -g mode-keys vi
set-option -g status-keys vi

# Moving between panes with vim movement keys
bind h select-pane -L
bind j select-pane -D
bind k select-pane -U
bind l select-pane -R

# Window Cycle/Swap
bind e previous-window
bind f next-window
bind E swap-window -t -1
bind F swap-window -t +1

# Easy split pane commands
bind = split-window -h
bind - split-window -v
unbind '"'
unbind %

# Activate inner-most session (when nesting tmux) to send commands
bind a send-prefix


### Theme
###########################################################################

# Statusbar Color Palatte
set-option -g status-justify left
set-option -g status-bg black
set-option -g status-fg white
set-option -g status-left-length 40
set-option -g status-right-length 80

# Pane Border Color Palette
set-option -g pane-active-border-fg green
set-option -g pane-active-border-bg black
set-option -g pane-border-fg white
set-option -g pane-border-bg black

# Message Color Palette
set-option -g message-fg black
set-option -g message-bg green

# Window Status Color Palette
setw -g window-status-bg black
setw -g window-status-current-fg green
setw -g window-status-bell-attr default
setw -g window-status-bell-fg red
setw -g window-status-content-attr default
setw -g window-status-content-fg yellow
setw -g window-status-activity-attr default
setw -g window-status-activity-fg yellow


### UI
###########################################################################

# Notification
setw -g monitor-activity on
set -g visual-activity on
set-option -g bell-action any
set-option -g visual-bell off

# Automatically set window titles
set-option -g set-titles on
set-option -g set-titles-string '#H:#S.#I.#P #W #T' # window number,program name,active (or not)

# Statusbar Adjustments
set -g status-left "#[fg=red] #H#[fg=green]:#[fg=white]#S#[fg=green] |#[default]"

# Show performance counters in statusbar
# Requires https://github.com/thewtex/tmux-mem-cpu-load/
set -g status-interval 4
set -g status-right "#[fg=green] | #[fg=white]#(tmux-mem-cpu-load)#[fg=green] | #[fg=cyan]%H:%M #[default]"

Šaltiniai

Tmux | Home

Tmux Manual page

Gentoo Wiki

Archlinux Wiki

Display CPU/MEM % in statusbar

tmuxinator - Manage complex tmux sessions


Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by mdln, and updated by 1 contributor.