Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=Go

A Go programozási nyelv az életszerű feladatok könnyebb elvégzése miatt született. A mai legújabb programozási trendeket elkerülve, praktikus megoldást nyújt a valós, üzleti problémákra.

C-szerű szintaktikával és statikus típuskezeléssel rendelkezik. A fordító szempillantás alatt végez és egy gyorsan futó,statikus futtatható állományt hoz létre. A nyelv könnyen érthető, folyamatok közötti csatornákon áthaladó üzenetekkel kommunikáló konkurens programozást tesz lehetővé, így könnyen ki lehet használni a mai számítógépek több magos processzorait, ez nagy rendszerek építéséhez ideális.

A Go alap könyvtára mindenre területre kiterjed, ennek köszönhetően a nyelvnek egyre növekvő tábora van.

// Egy soros komment
/* Több
  soros komment */

// Minden forrás fájl egy csomag-definícióval kezdődik, ez hasonlít a Python
// csomagkezelésére
// A main egy különleges csomagnév, ennek a fordítása futtatható állományt hoz
// létre egy könyvtár helyett.
package main

// Az import rész meghatározza melyik csomagokat kívánjuk használni ebben a
// forrásfájlban
import (
  "fmt"   // A Go alap könyvtárának része
  "net/http" // Beépített webszerver!
  "strconv" // Stringek átalakítására szolgáló csomag
)

// Függvénydeklarálás, a main nevű függvény a program kezdőpontja.
func main() {
  // Println kiírja a beadott paramétereket a standard kimenetre.
  // Ha más csomagot függvényeit akarjuk használni, akkor azt jelezni kell a
  // csomag nevével
  fmt.Println("Hello world!")

  // Meghívunk egy másik függvényt ebből a csomagból
  beyondHello()
}

// A függvények paraméterei zárójelek között vannak.
// Ha nincsenek paraméterek, akkor is kötelező a zárójel-pár.
func beyondHello() {
  var x int // Változó deklaráció, használat előtt muszáj ezt megtenni.
  x = 3   // Változó értékadás
  // "Rövid" deklaráció is létezik, ez az érték alapján deklarálja,
  // definiálja és értéket is ad a változónak
  y := 4
  sum, prod := learnMultiple(x, y)    // a függvényeknek több
                      // visszatérési értéke is lehet
  fmt.Println("sum:", sum, "prod:", prod) // egyszerű kiíratás
  learnTypes()
}

// A funkcióknak elnevezett visszatérési értékük is lehet
func learnMultiple(x, y int) (sum, prod int) {
  return x + y, x * y // visszatérünk két értékkel
  /*
  sum = x + y
  prod = x * y
  return
  Ez ugyanezzel az eredménnyel járt volna, mint a fenti sor.
  Üres return esetén, az elnevezett visszatérési változók 
  aktuális értékeikkel térnek vissza. */
}

// Beépített típusok
func learnTypes() {
  // Rövid deklarálás az esetek többségében elég lesz a változókhoz
  s := "Tanulj Go-t!" // string típus

  s2 := `A "nyers" stringekben lehetnek
  újsorok is!` // de ettől még ez is ugyanolyan string mint az s, nincs külön
         // típusa

  // nem ASCII karakterek. Minden Go forrás UTF-8 és a stringek is azok.
  g := 'Σ' // rúna(rune) típus, megegyezik az uint32-vel, egy UTF-8 karaktert
       // tárol

  f := 3.14159 // float64, az IEEE-754 szabványnak megfelelő 64-bites
         // lebegőpontos szám
  c := 3 + 4i // complex128, belsőleg két float64-gyel tárolva

  // Var szintaxis változótípus-definiálással
  var u uint = 7 // unsigned, az implementáció dönti el mekkora, akárcsak az
          // int-nél
  var pi float32 = 22. / 7

  // Rövid deklarásnál átalakítás is lehetséges
  n := byte('\n') // byte típus, ami megegyezik az uint8-al

  // A tömböknek fordítás-időben fixált méretük van
  var a4 [4]int      // egy tömb 4 int-tel, mind 0-ra inicializálva
  a3 := [...]int{3, 1, 5} // egy tömb 3 int-tel, láthatóan inicalizálva egyedi
              // értékekre

  // A "szeleteknek" (slices) dinamikus a méretük. A szeleteknek és a tömböknek is
  // megvannak az előnyeik de a szeleteket sokkal gyakrabban használjuk.
  s3 := []int{4, 5, 9}  // vesd össze a3-mal, nincsenek pontok.
  s4 := make([]int, 4)  // allokál 4 int-et, mind 0-ra inicializálva
  var d2 [][]float64   // ez csak deklaráció, semmi sincs még allokálva
  bs := []byte("a slice") // típus konverzió szintaxisa

  p, q := learnMemory() // deklarál két mutatót (p,q), két int-re
  fmt.Println(*p, *q)  // * követi a mutatót. Ez a sor kiírja a két int értékét.

  // A map a dinamikusan növelhető asszociatív tömb része a nyelvnek, hasonlít
  // a hash és dictionary típusokra más nyelvekben.
  m := map[string]int{"three": 3, "four": 4}
  m["one"] = 1

  // A felhasználatlan változók fordítás-idejű hibát okoznak a Go-ban.
  // Az aláhúzással "használod" a változókat, de eldobod az értéküket.
  _, _, _, _, _, _, _, _, _ = s2, g, f, u, pi, n, a3, s4, bs
  // Kiíratás is természetesen használatnak minősül
  fmt.Println(s, c, a4, s3, d2, m)

  learnFlowControl()
}

// A Go nyelvben szemétgyűjtés (garbage collection) működik. Megtalálhatók benne
// mutatók, de nincs pointeraritmetika. Ez azt jelenti, hogy üres (null) mutatóval még
// mindig hibázhatsz, de hozzáadni/műveleteket végezni már nem lehet.
func learnMemory() (p, q *int) {
  // Elnevezett visszatérési változóknak int-re mutató a típusa
  p = new(int) // a beépített "new" funkció, egy típusnak elegendő memóriát
         // allokál, és visszaad rá egy mutatót.
  // Az allokált int nullázva van, p többé nem üres mutató.
  s := make([]int, 20) // allokáljunk 20 int változót egy memóriaterületen.
  s[3] = 7       // adjunk értéket az egyiknek
  r := -2       // hozzánk létre egy lokális változót
  return &s[3], &r   // A & megadja a memóriacímét a változónak
}

func expensiveComputation() int {
  return 1e6
}

func learnFlowControl() {
  // Az elágazásoknak kötelező a kapcsos zárójel, a zárójel nem szükséges.
  if true {
    fmt.Println("megmondtam")
  }
  // A kód formátumát a nyelvvel járó "go" parancssori program "go fmt"
  // parancsa szabványosítja
  if false {
    // így lehet
  } else {
    // if/else-t csinálni
  }
  // Használjunk switchet a hosszabb elágazások alkalmazása helyett.
  x := 1
  switch x {
  case 0:
  case 1:
    // Az "esetek" nem "esnek át", tehát
  case 2:
    // ez nem fog lefutni, nincs szükség break-ekre.
  }
  // A for ciklus sem használ zárójeleket
  for x := 0; x < 3; x++ { 
    fmt.Println("iteráció", x)
  }
  // itt az x == 1.

  // A for az egyetlen ciklus fajta a Go-ban, de több formája van.
  for { // végtelen ciklus
    break  // csak vicceltem
    continue // soha nem fut le
  }

  //Akárcsak a for-nál, az if-nél is lehet rövid deklarálással egy lokális változót létrehozni, 
  //ami a blokk összes if/else szerkezetén keresztül érvényes marad. 
  if y := expensiveComputation(); y > x {
    x = y
  }
  // Függvényeket használhatjuk closure-ként is.
  xBig := func() bool {
    return x > 100 // a switch felett deklarált x-et használjuk itt
  }
  fmt.Println("xBig:", xBig()) // igaz (utoljára 1e6 lett az értéke az x-nek)
  x /= 1e5           // így most már x == 10
  fmt.Println("xBig:", xBig()) // 10 pedig kisebb mint 100, tehát hamis

  // Ha nagyon-nagyon szükséges, akkor használhatjuk a jó öreg goto-t.
  goto love
love:

  learnInterfaces() // Itt kezdődnek az érdekes dolgok!
}

// Definiáljuk a Stringert egy olyan interfésznek, amelynek egy metódusa van, a
// String, ami visszatér egy stringgel.
type Stringer interface {
  String() string
}

// Definiáljuk a pair-t egy olyan struktúrának amelynek két int változója van,
// x és y.
type pair struct {
  x, y int
}

// Definiáljunk egy metódust a pair struktúrának, ezzel teljesítve a Stringer interfészt.
func (p pair) String() string { // p lesz a "fogadó" (receiver)
  // Sprintf az fmt csomag egy publikus függvénye, műkődése megegyezik a C-s
  // megfelelőjével. A pontokkal érjük el a mindenkori p struktúra elemeit
  return fmt.Sprintf("(%d, %d)", p.x, p.y)
}

func learnInterfaces() {
  // A kapcsos zárójellel jelezzük, hogy egyből inicializálni
  // szeretnénk a struktúra változóit a sorrendnek megfelelően.
  p := pair{3, 4}
  fmt.Println(p.String()) // meghívjuk a p String metódusát.
  var i Stringer     // deklaráljuk i-t Stringer típusú interfésznek
  i = p          // lehetséges, mert a pair struktúra eleget tesz a
              // Stringer interfésznek
  // Meghívjuk i String metódusát, az eredmény ugyanaz, mint az előbb.
  fmt.Println(i.String())

  // Az fmt csomag függvényei automatikusan meghívják a String függvényt
  // hogy megtudják egy objektum szöveges reprezentációját.
  fmt.Println(p) // ugyan az az eredmény mint az előbb, a Println meghívja
          // a String metódust.
  fmt.Println(i) // dettó

  learnErrorHandling()
}

func learnErrorHandling() {
  // ", ok" szokásos megoldás arra, hogy jól működött-e a függvény.
  m := map[int]string{3: "three", 4: "four"}
  if x, ok := m[1]; !ok { // ok hamis lesz, mert az 1 nincs benne a map-ban.
    fmt.Println("nincs meg")
  } else {
    fmt.Print(x) // x lenne az érték, ha benne lenne a map-ban.
  }
  // A hiba érték többet is elmond a függvény kimeneteléről, mint hogy minden
  // "ok" volt-e
  if _, err := strconv.Atoi("non-int"); err != nil { // _ eldobja az értéket,
                            // úgy se lesz jó jelen
                            // esetben
    // kiírja, hogy "strconv.ParseInt: parsing "non-int": invalid syntax"
    fmt.Println(err)
  }
  // Az interfészekre még visszatérünk, addig is jöjjön a konkurens programozás!
  learnConcurrency()
}

// c egy csatorna, egy konkurens-biztos kommunikációs objektum.
func inc(i int, c chan int) {
  c <- i + 1 // <- a "küldés" operátor, ha a bal oldalán csatorna van, így
        // i+1-et küld be a csatornába
}

// Az inc-et fogjuk arra használni, hogy konkurensen megnöveljünk számokat
func learnConcurrency() {
  // Ugyanaz a make függvény, amivel korábban szeleteket hoztunk létre.
  // A make allokál map-eket, szeleteket és csatornákat.
  c := make(chan int)
  // Indítsunk három konkurens goroutine-t. A számok konkurensen lesznek 
  // megnövelve, ha a számítógép képes rá és jól be van állítva, akkor pedig
  // paralellizálva/egymás mellett. Mind a 3 ugyanabba a csatornába küldi az
  // eredményeket.
  go inc(0, c) // A go utasítás indít el goroutine-okat.
  go inc(10, c)
  go inc(-805, c)
  // Beolvassuk 3x a csatornából az eredményeket és kiírjuk őket a kimenetre.
  // Nem lehet tudni milyen sorrendben fognak érkezni az eredmények!
  fmt.Println(<-c, <-c, <-c) // hogyha a jobb oldalon csatorna van, akkor a 
                // "<-" a beolvasó/kapó operátor

  cs := make(chan string)    // még egy csatorna, ez stringekkel kommunikál
  cc := make(chan chan string) // egy csatorna csatornával
  go func() { c <- 84 }()    // indítsunk egy új goroutine-t, csak azért
                 // hogy küldjünk egy számot
  go func() { cs <- "wordy" }() // ugyanez, csak a cs csatornába stringet
                 // küldünk
  // A select olyan mint a switch, csak feltételek helyett csatorna műveletek
  // vannak. Véletlenszerűen kiválasztja az első olyan esetet, ahol létrejöhet
  // kommunikáció.
  select {
  case i := <-c: // a megkapott értéket el lehet tárolni egy változóban
    fmt.Println("ez egy", i)
  case <-cs: // vagy el lehet dobni az értékét
    fmt.Println("ez egy string volt")
  case <-cc: // üres csatorna, soha nem fog rajta semmi se érkezni
    fmt.Println("sose futok le :'( ")
  }
  // Ezen a ponton vagy c vagy a cs goroutine-ja lefutott.
  // Amelyik hamarabb végzett, annak a megfelelő case-e lefutott, a másik
  // blokkolva vár.

  learnWebProgramming() // a Go képes rá. Te is képes akarsz rá lenni.
}

// Egy függvény a http csomagból elindít egy webszervert.
func learnWebProgramming() {
  // A ListenAndServe első paramétre egy TCP port, amin kiszolgálunk majd.
  // Második paramétere egy interfész, pontosabban a http.Handler interfész.
  err := http.ListenAndServe(":8080", pair{})
  fmt.Println(err) // nem felejtjük el kiírni az esetleges hibákat!
}

// Csináljunk a pair-ból egy http.Handler-t úgy, hogy implementáljuk az
// egyetlen metódusát, a ServeHTTP-t.
func (p pair) ServeHTTP(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  // Minden kapcsolatra elküldjük ezt a http.ResponseWriter-rel
  w.Write([]byte("Megtanultad a Go-t Y perc alatt!"))
}

További olvasmányok

Minden Go-val kapcsolatos megtaláható a hivatalos Go weboldalon. Ott követhetsz egy tutorialt, játszhatsz a nyelvvel az interneten, és sok érdekességet olvashatsz.

A nyelv specifikációját kifejezetten érdemes olvasni, viszonylag rövid és sokat tanul belőle az ember.

Ha pedig jobban bele akarod vetni magad a Go-ba, akkor a legjobb praktikákat kilesheted a standard könyvtárból. TIPP: a dokumentációban kattints egy függvény nevére és rögtön megmutatja a hozzá tartozó kódot!

Ha pedig a nyelvnek egy bizonyos részéről szeretnél hasonló leírást találni, akkor a gobyexample.com-on megtalálod, amit keresel.


Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by Sonia Keys, and updated by 4 contributors.