Sdílej stránku

Nauč se X za Y minut

Kde X=Go

Jazyk Go byl vytvořen, jelikož bylo potřeba dokončit práci. Není to poslední trend ve světě počítačové vědy, ale je to nejrychlejší a nejnovější způsob, jak řešit realné problémy.

Go používá známé koncepty imperativních jazyků se statickým typováním. Rychle se kompiluje a také rychle běží. Přidává snadno pochopitelnou podporu konkurenčnosti, což umožňuje využít výhody multi-core procesorů a jazyk také obsahuje utility, které pomáhají se škálovatelným programováním.

Go má již v základu vynikající knihovnu a je s ním spojená nadšená komunita.

// Jednořádkový komentář
/* Několika
 řádkový komentář */

// Každý zdroják začíná deklarací balíčku (package)
// main je vyhrazené jméno, které označuje spustitelný soubor,
// narozdíl od knihovny
package main

// Importní deklarace říkají, které knihovny budou použity v tomto souboru.
import (
  "fmt"    // Obsahuje formátovací funkce a tisk na konzolu
  "io/ioutil" // Vstupně/výstupní funkce
  m "math"  // Odkaz na knihovnu math (matematické funkce) pod zkratkou m
  "net/http" // Podpora http protokolu, klient i server.
  "strconv"  // Konverze řetězců, např. na čísla a zpět.
)

// Definice funkce. Funkce main je zvláštní, je to vstupní bod do programu.
// Ať se vám to líbí, nebo ne, Go používá složené závorky
func main() {
  // Println vypisuje na stdout.
  // Musí být kvalifikováno jménem svého balíčko, ftm.
  fmt.Println("Hello world!")

  // Zavoláme další funkci
  svetPoHello()
}

// Funkce mají své parametry v závorkách
// Pokud funkce nemá parametry, tak musíme stejně závorky uvést.
func svetPoHello() {
  var x int // Deklarace proměnné. Proměnné musí být před použitím deklarované
  x = 3   // Přiřazení hodnoty do proměnné
  // Existuje "krátká" deklarace := kde se typ proměnné odvodí, 
  // proměnná vytvoří a přiřadí se jí hodnota
  y := 4
  sum, prod := naucSeNasobit(x, y)    // Funkce mohou vracet více hodnot
  fmt.Println("sum:", sum, "prod:", prod) // Jednoduchý výstup
  naucSeTypy()              // < y minut je za námi, je čas učit se víc!
}

/* <- začátek mnohořádkového komentáře
Funkce mohou mít parametry a (několik) návratových hodnot.
V tomto případě jsou `x`, `y` parametry a `sum`, `prod` jsou návratové hodnoty.
Všiměte si, že `x` a `sum` jsou typu `int`.
*/
func naucSeNasobit(x, y int) (sum, prod int) {
  return x + y, x * y // Vracíme dvě hodnoty
}

// zabudované typy a literáty.
func naucSeTypy() {
  // Krátká deklarace většinou funguje
  str := "Learn Go!" // typ řetězec.

  s2 := `"surový" literát řetězce
může obsahovat nové řádky` // Opět typ řetězec.

  // Můžeme použít ne ASCII znaky, Go používá UTF-8.
  g := 'Σ' // type runa, což je alias na int32 a ukládá se do něj znak UTF-8

  f := 3.14159 // float64, je IEEE-754 64-bit číslem s plovoucí čárkou.
  c := 3 + 4i // complex128, interně uložené jako dva float64.

  // takhle vypadá var s inicializací
  var u uint = 7 // Číslo bez znaménka, jehož velikost záleží na implementaci,
          // stejně jako int
  var pi float32 = 22. / 7

  // takto se převádí typy za pomoci krátké syntaxe
  n := byte('\n') // byte je jiné jméno pro uint8.

  // Pole mají fixní délku, které se určuje v době kompilace.
  var a4 [4]int      // Pole 4 intů, všechny nastaveny na 0.
  a3 := [...]int{3, 1, 5} // Pole nastaveno na tři hodnoty
  // elementy mají hodntu 3, 1 a 5

  // Slicy mají dynamickou velikost. Pole i slacy mají své výhody,
  // ale většinou se používají slicy.
  s3 := []int{4, 5, 9}  // Podobně jako a3, ale není tu výpustka.
  s4 := make([]int, 4)  // Alokuj slice 4 intů, všechny nastaveny na 0.
  var d2 [][]float64   // Deklarace slicu, nic se nealokuje.
  bs := []byte("a slice") // Přetypování na slice

  // Protože jsou dynamické, můžeme ke slicům přidávat za běhu
  // Přidat ke slicu můžeme pomocí zabudované funkce append().
  // Prvním parametrem je slice, návratová hodnota je aktualizovaný slice.
  s := []int{1, 2, 3}   // Výsledkem je slice se 3 elementy.
  s = append(s, 4, 5, 6) // Přidány další 3 elementy. Slice má teď velikost 6.
  fmt.Println(s) // Slice má hodnoty [1 2 3 4 5 6]

  // Pokud chceme k poli přičíst jiné pole, můžeme předat referenci na slice,
  // nebo jeho literát a přidat výpustku, čímž se slicu "rozbalí" a přidá se k
  // původnímu slicu.
  s = append(s, []int{7, 8, 9}...) // druhým parametrem je literát slicu.
  fmt.Println(s) // slice má teď hodnoty [1 2 3 4 5 6 7 8 9]

  p, q := naucSePraciSPameti() // Deklarujeme p a q jako typ pointer na int.
  fmt.Println(*p, *q)  // * dereferencuje pointer. Tím se vypíší dva inty.

  // Mapy jsou dynamické rostoucí asociativní pole, jako hashmapa, nebo slovník
  // (dictionary) v jiných jazycích
  m := map[string]int{"tri": 3, "ctyri": 4}
  m["jedna"] = 1

  // Napoužité proměnné jsou v Go chybou.
  // Použijte podtržítko, abychom proměnno "použili".
  _, _, _, _, _, _, _, _, _, _ = str, s2, g, f, u, pi, n, a3, s4, bs
  // Výpis promenné se počítá jako použití.
  fmt.Println(s, c, a4, s3, d2, m)

  naucSeVetveníProgramu() // Zpátky do běhu.
}

// narozdíl od jiných jazyků, v Go je možné mít pojmenované návratové hodnoty.
// Tak můžeme vracet hodnoty z mnoha míst funkce, aniž bychom uváděli hodnoty v
// return.
func naucSePojmenovaneNavraty(x, y int) (z int) {
  z = x * y
  return // z je zde implicitní, jelikož bylo pojmenováno.
}

// Go má garbage collector. Používá pointery, ale neumožňuje jejich aritmetiku.
// Můžete tedy udělat chybu použitím nil odkazu, ale ne jeho posunutím.
func naucSePraciSPameti() (p, q *int) {
  // Pojmenované parametry p a q mají typ odkaz na int.
  p = new(int) // Zabudované funkce new alokuje paměť.
  // Alokované místo pro int má hodnotu 0 a p už není nil.
  s := make([]int, 20) // Alokujeme paměť pro 20 intů.
  s[3] = 7       // Jednu z nich nastavíme.
  r := -2       // Deklarujeme další lokální proměnnou.
  return &s[3], &r   // a vezmeme si jejich odkaz pomocí &.
}

func narocnyVypocet() float64 {
  return m.Exp(10)
}

func naucSeVetveníProgramu() {
  // Výraz if vyžaduje složené závorky, ale podmínka nemusí být v závorkách.
  if true {
    fmt.Println("říkal jsme ti to")
  }
  // Formátování je standardizované pomocí utility "go fmt".
  if false {
    // posměšek.
  } else {
    // úšklebek.
  }
  // Použij switch, když chceš zřetězit if.
  x := 42.0
  switch x {
  case 0:
  case 1:
  case 42:
    // jednotlivé case nepropadávají. není potřeba "break"
  case 43:
    // nedosažitelné, jelikož už bylo ošetřeno.
  default:
    // implicitní větev je nepovinná.
  }
  // Stejně jako if, for (smyčka) nepoužívá závorky.
  // Proměnné definované ve for jsou lokální vůči smyčce.
  for x := 0; x < 3; x++ { // ++ je výrazem.
    fmt.Println("iterace", x)
  }
  // zde je x == 42.

  // For je jediná smyčka v Go, ale má několik tvarů.
  for { // Nekonečná smyčka
    break  // Dělám si legraci
    continue // Sem se nedostaneme
  }

  // Můžete použít klíčové slovo range pro iteraci nad mapami, poli, slicy,
  // řetězci a kanály.
  // range vrací jednu (kanál) nebo dvě hodnoty (pole, slice, řetězec a mapa).
  for key, value := range map[string]int{"jedna": 1, "dva": 2, "tri": 3} {
    // pro každý pár (klíč a hodnota) je vypiš
    fmt.Printf("klíč=%s, hodnota=%d\n", key, value)
  }

  // stejně jako for, := v podmínce if přiřazuje hodnotu
  // nejříve nastavíme y a pak otestujeme, jestli je y větší než x.
  if y := narocnyVypocet(); y > x {
    x = y
  }
  // Funkční literáty jsou tzv. uzávěry (closure)
  xBig := func() bool {
    return x > 10000 // odkazuje na x deklarované ve příkladu použití switch
  }
  x = 99999
  fmt.Println("xBig:", xBig()) // true
  x = 1.3e3          // To udělá z x == 1300
  fmt.Println("xBig:", xBig()) // teď už false.

  // Dále je možné funkční literáty definovat a volat na místě jako parametr
  // funkce, dokavaď:
  // a) funkční literát je okamžitě volán pomocí (),
  // b) výsledek se shoduje s očekávaným typem.
  fmt.Println("Sečte + vynásobí dvě čísla: ",
    func(a, b int) int {
      return (a + b) * 2
    }(10, 2)) // Voláno s parametry 10 a 2
  // => Sečti a vynásob dvě čísla. 24

  // Když to potřebujete, tak to milujete
  goto miluji
miluji:

  naučteSeFunkčníFactory() // funkce vracející funkce je zábava(3)(3)
  naučteSeDefer()   // malá zajížďka k důležitému klíčovému slovu.
  naučteSeInterfacy() // Přichází dobré věci!
}

func naučteSeFunkčníFactory() {
  // Následující dvě varianty jsou stejné, ale ta druhá je praktičtější
  fmt.Println(větaFactory("létní")("Hezký", "den!"))

  d := větaFactory("letní")
  fmt.Println(d("Hezký", "den!"))
  fmt.Println(d("Líný", "odpoledne!"))
}

// Dekorátory jsou běžné v jiných jazycích. To samé můžete udělat v Go
// pomocí parameterizovatelných funkčních literátů.
func větaFactory(můjŘetězec string) func(před, po string) string {
  return func(před, po string) string {
    return fmt.Sprintf("%s %s %s", před, můjŘetězec, po) // nový řetězec
  }
}

func naučteSeDefer() (ok bool) {
  // Odloží (defer) příkazy na okamžik těsně před opuštěním funkce.
  // tedy poslední se provede první
  defer fmt.Println("odložené příkazy jsou zpravovaná v LIFO pořadí.")
  defer fmt.Println("\nProto je tato řádka vytištěna první")
  // Defer se běžně používá k zavírání souborů a tím se zajistí, že soubor
  // bude po ukončení funkce zavřen.
  return true
}

// definuje typ interfacu s jednou metodou String()
type Stringer interface {
  String() string
}

// Definuje pár jako strukturu se dvěma poli typu int x a y.
type pár struct {
  x, y int
}

// Definuje method pár. Pár tedy implementuje interface Stringer.
func (p pár) String() string { // p je tu nazýváno "Receiver" - přijímač
  // Sprintf je další veřejná funkce z balíčku fmt.
  // Pomocí tečky přistupujeme k polím proměnné p
  return fmt.Sprintf("(%d, %d)", p.x, p.y)
}

func naučteSeInterfacy() {
  // Složené závorky jsou "strukturální literáty. Vyhodnotí a inicializuje
  // strukturu. Syntaxe := deklaruje a inicializuje strukturu.
  p := pár{3, 4}
  fmt.Println(p.String()) // Volá metodu String na p typu pár.
  var i Stringer     // Deklaruje i jako proměnné typu Stringer.
  i = p          // Toto je možné, jelikož oba implementují Stringer
  // zavolá metodu String(( typu Stringer a vytiskne to samé jako předchozí.
  fmt.Println(i.String())

  // Funkce ve balíčku fmt volají metodu String, když zjišťují, jak se má typ
  // vytisknout.
  fmt.Println(p) // Vytiskne to samé, jelikož Println volá String().
  fmt.Println(i) // Ten samý výstup.

  naučSeVariabilníParametry("super", "učit se", "tady!")
}

// Funcke mohou mít proměnlivé množství parametrů.
func naučSeVariabilníParametry(mojeŘetězce ...interface{}) {
  // Iterujeme přes všechny parametry
  // Potržítku tu slouží k ignorování indexu v poli.
  for _, param := range mojeŘetězce {
    fmt.Println("parameter:", param)
  }

  // Použít variadický parametr jako variadický parametr, nikoliv pole.
  fmt.Println("parametery:", fmt.Sprintln(mojeŘetězce...))

  naučSeOšetřovatChyby()
}

func naučSeOšetřovatChyby() {
  // ", ok" je metodou na zjištění, jestli něco fungovalo, nebo ne.
  m := map[int]string{3: "tri", 4: "ctyri"}
  if x, ok := m[1]; !ok { // ok bude false, jelikož 1 není v mapě.
    fmt.Println("není tu jedna")
  } else {
    fmt.Print(x) // x by bylo tou hodnotou, pokud by bylo v mapě.
  }
  // hodnota error není jen znamením OK, ale může říct více o chybě.
  if _, err := strconv.Atoi("ne-int"); err != nil { // _ hodnotu zahodíme
    // vytiskne 'strconv.ParseInt: parsing "non-int": invalid syntax'
    fmt.Println(err)
  }
  // Znovu si povíme o interfacech, zatím se podíváme na
  naučSeKonkurenčnost()
}

// c je kanál, způsob, jak bezpečně komunikovat v konkurenčním prostředí.
func zvyš(i int, c chan int) {
  c <- i + 1 // <- znamená "pošli" a posílá data do kanálu na levé straně.
}

// Použijeme funkci zvyš a konkurečně budeme zvyšovat čísla.
func naučSeKonkurenčnost() {
  // funkci make jsme již použili na slicy. make alokuje a inicializuje slidy,
  // mapy a kanály.
  c := make(chan int)
  // nastartuj tři konkurenční go-rutiny. Čísla se budou zvyšovat
  // pravděpodobně paralelně pokud je počítač takto nakonfigurován.
  // Všechny tři zapisují do toho samého kanálu.
  go zvyš(0, c) // go je výraz pro start nové go-rutiny.
  go zvyš(10, c)
  go zvyš(-805, c)
  // Přečteme si tři výsledky a vytiskeneme je..
  // Nemůžeme říct, v jakém pořadí výsledky přijdou!
  fmt.Println(<-c, <-c, <-c) // pokud je kanál na pravo, jedná se o "přijmi".

  cs := make(chan string)    // Další kanál, tentokrát pro řetězce.
  ccs := make(chan chan string) // Kanál kanálu řetězců.
  go func() { c <- 84 }()    // Start nové go-rutiny na posílání hodnot.
  go func() { cs <- "wordy" }() // To samé s cs.
  // Select má syntaxi jako switch, ale vztahuje se k operacím nad kanály.
  // Náhodně vybere jeden case, který je připraven na komunikaci.
  select {
    case i := <-c: // Přijatá hodnota může být přiřazena proměnné.
      fmt.Printf("je to typ %T", i)
    case <-cs: // nebo může být zahozena
      fmt.Println("je to řetězec")
    case <-ccs: // prázdný kanál, nepřipraven ke komunikaci.
      fmt.Println("to se nestane.")
  }
  // V tomto okamžiku máme hodnotu buď z kanálu c nabo cs. Jedna nebo druhá
  // nastartovaná go-rutina skončila a další zůstane blokovaná.

  naučSeProgramovatWeb() // Go to umí. A vy to chcete taky.
}

// jen jedna funkce z balíčku http spustí web server.
func naučSeProgramovatWeb() {

  // První parametr ListenAndServe je TCP adresa, kde poslouchat.
  // Druhý parametr je handler, implementující interace http.Handler.
  go func() {
    err := http.ListenAndServe(":8080", pár{})
    fmt.Println(err) // neignoruj chyby
  }()

  requestServer()
}

// Umožní typ pár stát se http tím, že implementuje její jedinou metodu
// ServeHTTP.
func (p pár) ServeHTTP(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  // Servíruj data metodou http.ResponseWriter
  w.Write([]byte("Naučil ses Go za y minut!"))
}

func requestServer() {
  resp, err := http.Get("http://localhost:8080")
  fmt.Println(err)
  defer resp.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  fmt.Printf("\nWebserver řekl: `%s`", string(body))
}

Kam dále

Vše hlavní o Go se nachází na oficiálních stránkách go. Tam najdete tutoriály, interaktivní konzolu a mnoho materiálu ke čtení. Kromě úvodu, dokumenty tam obsahují jak psát čistý kód v Go popis balíčků (package), dokumentaci příkazové řádky a historii releasů.

Také doporučujeme přečíst si definici jazyka. Je čtivá a překvapivě krátká. Tedy alespoň proti jiným současným jazyků.

Pokud si chcete pohrát s Go, tak navštivte hřiště Go. Můžete tam spouštět programy s prohlížeče. Také můžete https://go.dev/play/ použít jako REPL, kde si v rychlosti vyzkoušíte věci, bez instalace Go.

Na vašem knižním seznamu, by neměly chybět zdrojáky stadardní knihovny. Důkladně popisuje a dokumentuje Go, styl zápisu Go a Go idiomy. Pokud kliknete na dokumentaci tak se podíváte na dokumentaci.

Dalším dobrým zdrojem informací je Go v ukázkách.

Go mobile přidává podporu pro Android a iOS. Můžete s ním psát nativní mobilní aplikace nebo knihovny, které půjdou spustit přes Javu (pro Android), nebo Objective-C (pro iOS). Navštivte web Go Mobile pro více informací.


Máš připomínku, nebo si našel chybu? Otevři tiket v GitHub repozitáři, nebo pošli rovnou svojí úpravu!

Autor původní verze je Sonia Keys a na úpravách se podílelo 11 lidí.