Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=Groovy

Groovy - Un llenguatge dinàmic per la plataforma Java Llegir-ne més.

/*
 Posa'l en marxa tu mateix:

 1) Instal.la SDKMAN - http://sdkman.io/
 2) Instal.la Groovy: sdk install groovy
 3) Inicia la consola groovy escrivint: groovyConsole

*/

// Els comentaris d'una sola línia comencen amb dues barres inverses
/*
Els comentaris multilínia són com aquest.
*/

// Hola món
println "Hola món!"

/*
 Variables:

 Es poden assignar valors a les variables per fer-los servir més tard
*/

def x = 1
println x

x = new java.util.Date()
println x

x = -3.1499392
println x

x = false
println x

x = "Groovy!"
println x

/*
 Col.leccions i mapes
*/

// Crear una llista buida
def technologies = []

/*** Afegir elements a la llista ***/

// Com en Java
technologies.add("Grails")

// El shift a l'esquerra afegeix i retorna la llista
technologies << "Groovy"

// Afegir múltiples elements
technologies.addAll(["Gradle","Griffon"])

/*** Eliminar elements de la llista ***/

// Com en Java
technologies.remove("Griffon")

// La resta també funciona
technologies = technologies - 'Grails'

/*** Iterar per les llistes ***/

// Iterar per tots els elements de la llista
technologies.each { println "Technology: $it"}
technologies.eachWithIndex { it, i -> println "$i: $it"}

/*** Comprovar el contingut de la llista ***/

//Comprovar si la llista conté un o més elements (resultat boolea)
contained = technologies.contains( 'Groovy' )

// O
contained = 'Groovy' in technologies

// Comprovar diversos elements
technologies.containsAll(['Groovy','Grails'])

/*** Ordenar llistes ***/

// Ordenar una llista (canvia la original)
technologies.sort()

// Per ordenar sense canviar la original es pot fer:
sortedTechnologies = technologies.sort( false )

/*** Manipular llistes ***/

//Canvia tots els elements de la llista
Collections.replaceAll(technologies, 'Gradle', 'gradle')

// Desordena la llista
Collections.shuffle(technologies, new Random())

// Buida la llista
technologies.clear()

// Crear un mapa buit
def devMap = [:]

// Afegir valors al mapa
devMap = ['name':'Roberto', 'framework':'Grails', 'language':'Groovy']
devMap.put('lastName','Perez')

// Iterar per tots els elements del mapa
devMap.each { println "$it.key: $it.value" }
devMap.eachWithIndex { it, i -> println "$i: $it"}

// Comprovar si la clau hi és
assert devMap.containsKey('name')

// Comprova si el mapa conté un valor concret
assert devMap.containsValue('Roberto')

// Obtenir les claus del mapa
println devMap.keySet()

// Obtenir els valors del mapa
println devMap.values()

/*
 Groovy Beans

 Els GroovyBeans són JavaBeans però amb una sintaxi molt més senzilla

 Quan Groovy es compila a bytecode es fan servir les regles següents.

  * Si el nom és declarat amb un modificador (public, private o protected)
   es genera el camp

  * Un nom declarat sense modificadors genera un camp privat amb un getter
   i un setter públics (per exemple una propietat)

  * Si la propietat és declarada final el camp privat es crea i no es
   genera cap setter.

  * Es pot declarar una propietat i també declarar un getter i un setter.

  * Es pot declarar una propietat i un camp amb el mateix nom, la propietat
   farà servir el camp.

  * Si es vol una propietat private o protected s'ha de definir el getter i
   el setter que s'han de declarar private o protected.

  * Si s'accedeix a una propietat de la classe que està definida en temps
   de compilació amb un this implícit o explícit (per exemple this.foo, o
   bé només foo), Groovy accedirà al camp directament en comptes de fer-ho
   a través del getter i el setter.

  * Si s'accedeix a una propietat que no existeix tant implícita com
   explicitament, llavors Groovy accedirà a la propietat a través de la
   meta classe, que pot fer que falli en temps d'execució.

*/

class Foo {
  // Propietat només de lectura
  final String name = "Roberto"

  // Propietat de només lectura amb getter públic i un setter protected
  String language
  protected void setLanguage(String language) { this.language = language }

  // Propietat amb el tipus definit dinàmicament
  def lastName
}

/*
 Bucles i estructres de control
*/

//Groovy té el format tradicional de if -else
def x = 3

if(x==1) {
  println "One"
} else if(x==2) {
  println "Two"
} else {
  println "X greater than Two"
}

// Groovy també té l'operador ternari
def y = 10
def x = (y > 1) ? "worked" : "failed"
assert x == "worked"

//I també té 'l'Operador Elvis'!
//En comptes de fer servir l'operador ternari:
displayName = user.name ? user.name : 'Anonymous'

// Es pot escriure d'aquesta forma:
displayName = user.name ?: 'Anonymous'

//Bucle for
//Itera en un rang
def x = 0
for (i in 0 .. 30) {
  x += i
}

//Itera per una llista
x = 0
for( i in [5,3,2,1] ) {
  x += i
}

//Itera per un array
array = (0..20).toArray()
x = 0
for (i in array) {
  x += i
}

//Itera per un mapa
def map = ['name':'Roberto', 'framework':'Grails', 'language':'Groovy']
x = ""
for ( e in map ) {
  x += e.value
  x += " "
}
assert x.equals("Roberto Grails Groovy ")

/*
 Operadors

 Hi ha una llista d'operadors que poden ser sobreescrits en Groovy:
 http://www.groovy-lang.org/operators.html#Operator-Overloading

 Operadors útils de Groovy
*/
//Spread operator: Invoca una acció en tots els ítems d'un grup d'objectes.
def technologies = ['Groovy','Grails','Gradle']
technologies*.toUpperCase() // = a technologies.collect { it?.toUpperCase() }

//Safe navigation operator: fet servir per evitar el NullPointerException.
def user = User.get(1)
def username = user?.username


/*
 Closures
 Un Closure és com un "bloc de codi" o un punter a un mètode. És un troç de
 codi que està definit i que s podrà executar més tard.

 Més informació a: http://www.groovy-lang.org/closures.html
*/
//Exemple:
def clos = { println "Hola món!" }

println "Executant el Closure:"
clos()

// Passar paràmetres a un Closure
def sum = { a, b -> println a+b }
sum(2,4)

//Els Closures poden fer referència a variables que no formen part de la
// llista dels seus paràmetres.
def x = 5
def multiplyBy = { num -> num * x }
println multiplyBy(10)

// Si es té un Closure que agafa un element com a argument, se'n pot ignorar
// la definició
def clos = { print it }
clos( "hi" )

/*
 Groovy pot recordar els resultats dels Closures [1][2][3]
*/
def cl = {a, b ->
  sleep(3000) // simula un procés llarg
  a + b
}

mem = cl.memoize()

def callClosure(a, b) {
  def start = System.currentTimeMillis()
  mem(a, b)
  println "(a = $a, b = $b) - en ${System.currentTimeMillis() - start} ms"
}

callClosure(1, 2)
callClosure(1, 2)
callClosure(2, 3)
callClosure(2, 3)
callClosure(3, 4)
callClosure(3, 4)
callClosure(1, 2)
callClosure(2, 3)
callClosure(3, 4)

/*
 Expando

 La classe Expando és un bean dinàmic al que se li poden afegir propietats i
 closures com a mètodes d'una instància d'aquesta classe.

http://mrhaki.blogspot.mx/2009/10/groovy-goodness-expando-as-dynamic-bean.html
*/
 def user = new Expando(name:"Roberto")
 assert 'Roberto' == user.name

 user.lastName = 'Pérez'
 assert 'Pérez' == user.lastName

 user.showInfo = { out ->
   out << "Name: $name"
   out << ", Last name: $lastName"
 }

 def sw = new StringWriter()
 println user.showInfo(sw)


/*
 Metaprogrammació (MOP)
*/

// Fent servir ExpandoMetaClass per afegir comportament
String.metaClass.testAdd = {
  println "he afegit això"
}

String x = "test"
x?.testAdd()

//Intercepting method calls
class Test implements GroovyInterceptable {
  def sum(Integer x, Integer y) { x + y }

  def invokeMethod(String name, args) {
    System.out.println "Invoca el mètode $name amb arguments: $args"
  }
}

def test = new Test()
test?.sum(2,3)
test?.multiply(2,3)

//Groovy supporta propertyMissing per gestionar la resolució de propietats
class Foo {
  def propertyMissing(String name) { name }
}
def f = new Foo()

assertEquals "boo", f.boo

/*
 TypeChecked i CompileStatic
 Groovy, by nature, és i sempre serà un llenguatge dinàmic però també té
 comprovació de tipus i definicions estàtiques

 More info: http://www.infoq.com/articles/new-groovy-20
*/
//TypeChecked
import groovy.transform.TypeChecked

void testMethod() {}

@TypeChecked
void test() {
  testMeethod()

  def name = "Roberto"

  println naameee

}

//Un altre exemple:
import groovy.transform.TypeChecked

@TypeChecked
Integer test() {
  Integer num = "1"

  Integer[] numbers = [1,2,3,4]

  Date date = numbers[1]

  return "Test"

}

//exemple de CompileStatic
import groovy.transform.CompileStatic

@CompileStatic
int sum(int x, int y) {
  x + y
}

assert sum(2,5) == 7

Per aprendre'n més

documentació de Groovy

Cònsola de Groovy

Uneix-te a un grup d'usuaris Groovy

Llibres

[1] http://roshandawrani.wordpress.com/2010/10/18/groovy-new-feature-closures-can-now-memorize-their-results/ [2] http://www.solutionsiq.com/resources/agileiq-blog/bid/72880/Programming-with-Groovy-Trampoline-and-Memoize [3] http://mrhaki.blogspot.mx/2011/05/groovy-goodness-cache-closure-results.html


Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by Roberto Pérez Alcolea, and updated by 1 contributor.